simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ( 166 , 15--167 , 4 ) ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܙܪ ܡ̇ܢ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ] [ . . . ]ܐ[ܝܟ
BarKoni:Schol - ܐܝܩܪܐ ܙܕܩ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܗܡܢ 3ܫܡܝܛ ܠܒܐ ܃ ܡ̇ܢ ·ܝXܘܕܫܐ ܂ Xܝܝ ܢܝXܘܝܝܐ ·ܢܚ̇ܦܐ </page><page> ܕܐܝܢܐ ܕܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ
Ath:ExposPs . . . ܫܒܛܐ . . . ܒܬܡܗܐ . . . |ܣܘܓܝܐܐ ܕܓܠܝܢܐ̈ . ܪܫܢܐ̈ XX ܡ̇ܢ ܒܬ . . . ܠܫܠܝܚܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܠ . . . ܕܠܚܪܬܐ ܗܝ . . . ܕܐܝܬܘܗܝ
Ath:ExposPs . . . ܕܝ̣ܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . . . ܘܠܐ ܡܬܒܨܝܢܐ̈ . . . ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܝ̣ܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܥܐ . ܗ̣ܢܘܢ
SevAnt:Epist . . ܘܡܫܝܚܐ XXX ܘܘܠܘܣ ܫ̣ܪܘ ܠܝXܝܘܣܐ . ܐܝX ܪܘܚܐ ܕ ܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܦܐܪܝܗ̇Ẍ ܕ ܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܠܘܬ ܝܘܚܝܢ̈̈ ܕ ܐܝX ܟܬܝܒܬܐ
Tim1:Epist . 15ܡ̣ܢ ܝܚܝ . Xܝ̇ܐ ܘܕܝܪܝܐ̈ : ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ 14ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܥܕܬܐ ܐܨ ܕܢܢ ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈
Tim1:Epist . 20ܠܐ ܡܬܡܨ ܝܢܝܬܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ . ܠܦܓܪܗ ܕܝܢ 21ܗܘ̇ܝܢܢ ܡ̇ܢ ܆ 19ܘܒܗ |ܩ |M 796ܒܒܣܪܗ . X 6 , 25ܚܢܢX ܕܝܢ̣ ܠܘ ܠܡܠܬܐ
Tim1:Epist . X ܕܦܓܪܐ . ܬܚܡܢܢ ܡ̣ܢ : ܩX ܕܦܓܪܐ . ܘܬܚܡܢܢ ܡ̣ܢ X . X ܡ̇ܢ ܡXܝXܐ X . X ܕܗܢܝܢ . . . XܩXX ܗܢܝܢ̈ X⁸ X ܕܦܓܪ ܘܪܚܡܢܢ
BarEbr:Ethic . X ܗ̣ܝ ܗܝ ³ܬܪܥܝܬ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ X ܒܚܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܫܝܛܐ̈ ܥܪܝܡܐ̈ ²ܕܘܠܝܝܬܐ ܚ̇ܫܒܝܢ ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ
IsaacNin:DiscColl . X ܝ . Xܪܢܝ </page><page> ܕܣܟܐ ܗܘ ܕܟܠܗܝܢ ܆ ܠܘܬ ܚܕ ܪܢܝܐ ܫܪܟ ܐܢ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ ܫܪܝܪܐ̣ ܡܢ ܪܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܫܬܡܠܐ . ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܝܟ
Tim1:Epist . X ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܝܠܐ ܐܝܬ 12ܣܩܘܒܠܝܐ̈ ܆ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܠܬܐ̣ |ܩ ܡ̇ܢ ܕܝܢ 11ܝܬܝܪܐܝܬ : Xܗܟܢܐ ܘܠܓܢܣܐ . ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ
BarEbr:CandSanc . XX X X X5 ܝ . ⁸⁷ܕܛܒܐ ܗ̇ܘ ܘܡܪܚܡܢܐ . ܘܡܢ ܟܬܒܐ ܕܝܢ XX . ܡ̇ܢ . ܕ . ܝܐܝܒܘܬܐ X X⁶ܘܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܗܕܐ . ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ
Tim1:DisputCalMahdi . Xܒܢܝܘܕܘܗdd : XܩܘܒXܝܘXܘܗddX . XXܫܘܓܢ : ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ . 17 , 21ܚܘܫܒܐ 41ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܆ ܥܠ ܥܒܕܘܗ݅ܝ
Tim1:Epist . | 686| 18ܥܬܝܕ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܕܢܟܬܘܒ ܐܢܝܢ̈ ܘܗܝܕܝܢ ܡ̇ܢ ܟܕܘ ܘܐܦ ܫܕܪ 17ܐܢܝܢ̈ ܠܗ . ܠܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܟܬ̣ܒ
Tim1:Epist . |ܩ |L 162ܕܒܪܝܐ̣ ܠܟܣܝܣ ܓܘܢܝܬܐ . ܡܚܘܝܐ ܓܝܪ ܠܡܐܬܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܢܗܘ̈ ܕܒܪܝܐܝܬ ܐܘ ܠܐ ܒܪܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ . 7 , 8ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ
Tim1:Epist . |ܩX |L 1ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܫܐܝܠܐܝܬ ܡܛܠܬܢ . ܗܟܢܐ̣ ܡ̇ܢ̣ ܡ̇ܢ , 67ܘܡܪܐ ܡ̇ܢ ܚܬܝܬܐܝܬ . |X1Xb|ܥܒ̣ܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom . ¹⁷ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܗ̇ܘܦܫܝܩܐ ܆ ܟܕ ܡܪܚܩ ܠܢ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ¹⁸ܨܐ̇ܡ ܐܢܬ ܡܫܘܚ ܪܝܫ̣ܟ . ܘܐܫܝܓ ܦܪܨܘܦܟ . ܩܕܡܐܝܬ
BarEbr:CandSanc . ܐܘ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܪܘܚܐ̈ ܐܢܘܢ ܫܡܫܬܐ . ܐܘ ܒܝܕ ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܟܠܡܕܡ . ܒܡܨܥܝܐܐܘ ܕܠܐ ܥܝܐ . ܘܒܝܕ ܡܨܥܝܐ
SevAnt:CathHom . ܐܘ̣ܕܐ . ܕܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ . ܠܐ ܬܥ̇ܩܒ . ܐܦ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ . ܕܐܢܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܕܝܢ . ܕܐܝܬܘܗܝ
Tim1:Epist . ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ 18ܥܠܠܬܐ̈ ܕ ܓܠܝܙܘܬܐ . ܡ̇ܢ |T 175ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܘܬܚܘẌ . 51 , 8 17ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܗܠܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܝܟ 28ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܚܙ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܘܐܦ ܝ̇ܕܥ . 18 , ܡ̇ܢ . ܠܒܪܝܬܐ ܕܝܢ ܠܘ 27ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈
Tim1:Epist . ܐܝܟ ܐܘܣܝܐ ܕܝܢ ܟܝܬ̣ ܐܘ ܐܝܟ ܒܪ ܐܘܣܝܐ . 2 , 9ܘܐܢܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܚܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܬ XX|513|ܠܗ . ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟX³ ܩܢܝܢܐ
BarBahl:SyrLex . ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܪܦܦܐ̈ . ܘܡܬܢܣܒ ܥܠ ܟܝܢܐ̈ ܡܩܝܡܢܐ̈ . ܥܠ ܡܩܝܡܢܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܝܟ ܕܒܩܘܝܡܐ 6ܕܝܢ |L 69b|ܩܢܘܡܝܐ ܘܟܝܢܝܐ ܆ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܘܠܪܘܚܐ ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ 5ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܐ
Tim1:Epist . ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܐܚܪܢܝܝ̈ 20ܫܘܒܚܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܡܬܝܕܥܐ ܡ̇ܢ | 687|ܐܝܟ ܕܝܕܝܥܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܘܬ 19ܫܘܝܝ̈ ܫܘܒܚܐ
BarEbr:CandSanc . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܚܘܪܐ . ܘܒܢܦܫܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܥܡ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܐܘܣܝܐ ⁴¹ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܒܦܓܪܐ
HistChurchEast . ܐܝܟ̣ ܚܡܫܝܢ ܦܪܫܝܢẌ ܪܗܘܡܝܐ̈ . ܐܝܟ ܕܢܝܬܘܢܝܗܝ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܢܗܪܐ . ܘܐܬܬܙܝܠ ܘܘܦܪܟܐX ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܫܕܪ
Ps-Ath:Virg . ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܡܝܐ . ܚܠܦ ܥܪܣܐ ܕܝܢ ܐܪܥܐ . ܚܠܦ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . ܐܦܠܐ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܚܠܦ ܬܛܠܝܠܐ
BarBahl:SyrLex . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ . ܘܢܗܘܐ ܪܩܝܥܐ . ܘܢܪܚܫܘܢ ܡܝܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܡܒܬܐ ܦ̇ܩܘܕܐ . ܫܐܠܢܐ . ܡܨܠܝܢܐ . ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܥܦܝܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐܝ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܕܢܚܐ ܐܘ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ ܣܝܡܐ ܗܟܢܐ . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܫܬܕܪ
Tim1:Epist . ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܒܦܝܣܐ̣X¹ ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܝܟ ܥܒ̣ܕܐ̈ . ܡ̇ܢ ܘܕܫܠܝܚܐ̣̈ ܘܕܢܒܝܐ̈ . ܙܢܐ ܕܝܢ ܘܐܝܕܝܘܬܐ̣ ܠܘ ܕܓܘܐ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܠܐ ܡܩܘܝܢ ܝܢܢ ܒܗ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܐ ܕܢܡܘܬ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡ̇ܢ . ⁶ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܬܘܒ Xܝܬܝܢ ܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡܘܬܐ . ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ . ܘܐܝܟ 17ܕܦܐܐ̈ ܠܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܘܠܘ ܡ̇ܢ ܝܠܝܕܐܝܬ . ܗܘ̇ ܕܝܢ ܢܦܘܩܐܝܬ . ܠܘ 16ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܓܝܪ
SevAnt:CathHom . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܚܝ . ܗܫܐ ܕܝܢ̇ ܟܕ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܆ ܘܡܗܝܡܢܐ̈ ܥ̇ܒܕ ܠܗܘܢ . ܡܛܠܗܕܐ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ̇ ܗܫܐ
SevAnt:CathHom . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܐܦܣܘ ܠܝ ܕܡܕܡܝܢܐ ܐܗܘܐ ܕܚܫܐ ܕܐܠܗܝ . ܡ̇ܢ ܠܥܘ̣ܩܣܐ ܕܡ̇ܘܬܐ ܕܠܩܘܒܠܢ ܘܕܚܛ̣ܝܬܐ . ܘܐܝܓܢܐܛܝܘܣ
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܢܐ ܐܩܝ̣ܡܬ </page><page> 22ܡܠܟܝ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܝ . 23ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ : ܟܕ ܥܠ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ 21ܡܢܒܐ ܠܗ̣ ܗܟܢܐ . ܒܕܘܟ
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܕܠܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܨ̇ ܝܡܢ̈ . ܠܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܐܦ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ . ܢܫܐ̈ ܢܟܦܬܐ̈ . ܠܡܢܗܝܢ
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܟܕ ܥ̇ܐܠ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܇ ܠܗܠܝܢ ܗܘܢܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܡܢ ܡܥܠܬܐ . ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܡ . ܪ ܗܘܐ ܆ ܕܕܢܣ̇ܝܒ
SevAnt:CathHom . ܐܫ̣ܦܠܘ ܕܝܢ̇ ܘܠܘܬ ܢܩܫܗܘܢ ܝܝ̣ܒܛܘ ܘܐܪXܦܘ ܡ̇ܢ . ܘܕܗ̣ܢܘܢ ¹ܚܫܐ̇̈ ܘܗ̇ܢܝܢ ܕܡܟܢܢ̈ ܠܡ̣ܒܘܬܘ ܆ ܐ ܩ̣ܪܒܘ
SevAnt:LuqJul . ܐܬܬܚܕ ܕܝܢ ܒܡܘܬܐ ܓܡܝܪܐܝܬ . ܗܝܕܝܢ ⁸ܕܐܦ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܡ̇ܢ ܓܡܝܪܬܐ ܐ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܓܠܝܐܝܬ ܗܟܢܐ . - . ⁷ܘܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܡܝܬ
Tim1:DisputCalMahdi . ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ . 16 , 9 31ܐܦ ܓܝܪ ܒܡܠܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ 16 , 8ܘܬܠܝܬܝܐ ܬܘܒ ܚܕ ܐܠܗܐ 30ܡܘܕܐ ܐܢܐ . ܠܘ ܒܩܢܘܡܐ
SevAnt:CathHom . ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܫܡܪܝܢ ܡܛܫܝ ²³ܗܘܐ : ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܡ̇ܠܟ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܝܗܘܒܐ ܕܬܒܛܐ̈ ܇ ܠܗܢܘܢ ܕܒܡܕܢܚܐ ܥ̇ܡܪܝܢ . ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ
IšoMerv:ComOT . ܒܒܠܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܠܕܝܐܐܢܘܢ̈ ܆ ܘܠܢܗܝܪܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܡ̇ܢ XX ܓܝܪ ܕܫܡܫܐ ܕܠܐ ܒܥܝܕ ܠܟܠܢܫ ܐܙܝܥ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܘܡܛܠ
SevAnt:LuqJul . ܒܗ ܕܝܢ ܫܪܝܗܝ ܠܗܢܐ . ܘܗX ܕܝܢ ܐܣܒܪܬ ܐܢܐ ܕܣܟܠܘܬܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ¹³ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ . ܕXXܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ
SevAnt:LuqJul . ܒܗ ܕܝܢ ܫܪܝܗܝ ܠܗܢܐ ܘܠܐ ܐܬܚܕ ܝ ܡܢܗܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܨܝܕ ܡ̇ܢ . ܣܟ ܠܐ ܐܫܬܥܒܕ ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬܐܡܪ ܡܘܕܝܢܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܪܐܙܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
SevAnt:CathHom . ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܒܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܒܨܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܇ ܢ̇ܦܩ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܕ ܡܫܬܘܬܦ
SevAnt:LuqJul . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܗ ܕܐܒܐ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ </page><page> ܚܢܢ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܒܠܚܘܪ . . ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܆ ܢܬܡ̣ܢܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ </page><page> ܕܠܐ . . ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ . ܡ . ܬ̣ܡܢܐ ܒܫܪܒܬܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ X ܕܡ̇ܢ ܕܢܟܦܘܪ ܒ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ⁶ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ . ܪܝܐ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ⁹⁹ܛܠܘܡܘܬܗ ܕܕܝ̇ܢܐ ܡܘܒܠܐ . . ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . Xܘܟܕ ܗ̇ܘ ⁹⁸ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܝXXXX X X ܝ . ܪ . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܛܠܘܡܘܬܗ ܕܕܝ̇ܢܐ ܢܐ ⁵ܡܘܒܠܐ . ܘܒܝܕ ܟܬܒܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܣܟܠ . ³ܘܗ̇ܘ ܪܝܢ̈ ܠܐ ܫܪܝܪ . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ X
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܪ ܪܚܡܐ̈ . ܠܐ ܦ̇ܐܐ ܕܢ̇ܩܦ ܪܘܓܙܐ . ܘܒܝܕ ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ X 193 X ⁹ܢܩ̇ܒܠ . ܐܝܛܐ ܦܘܪܥܢܐ ܒܝܫܐ ܢܩ̇ܒܠ . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ
SevAnt:CathHom . ܒܗܠ ܝܢ ܡܬ . ܬܕܝܢ ܗܘܐ . ܡܪܝܐ ܕܝܢ̇ Xܘ̇ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗܕܐ ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܪܝXܢܗ̇ ܡܢܗ ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ . ܘܗ̇ܘ
Tim1:Epist . ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ . 42ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ |X 272|ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܘܡܬܐܡܪܢ̈ . ܠܘ X⁸ܒܟܝܢܐ
SevAnt:CathHom . ܒܝܕ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܡܬܦ̣ܬܚ ܗܘܐ : ܘܝܬܝܪ ܒܗܘܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢ̣ܨܒ ܒܡܕܢܚܐ . ܕܗ̣ܘ ܗܢܐ ܬܪܥܐ ܆ ܫܒܬܢܐܝܬ
SevAnt:Epist . ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܪܓܢܝܢܝܬܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܇ ܚܟܝܡܐܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ . ܐܠܐ ܕܩܘܝ ܡܠܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܆ ܘܠܒܪ ܡܢ ܐ .
BarEbr:CandSanc . ܒܢܝ̈ ܘܥܕܐ ܘܒܢܝ̈ ܠܘܝܬܐ . ܗ̇ܘܝܢ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܬܢܢ ܘܠܗܠ . ܡ̇ܢ X ܗ̇ܘ ⁸ܕܐܪܝܘܣ ܦܐܓܘܣ . XX X X ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܐ̈
Tim1:Epist . ܒܣܝܡܐ 13ܕܝܢ ܫܓܫܢ̈ . 5 , 19ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܘܢܡܝܢܘ̈ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܥܝܢܐ̈ ܡܦܬܠܬ̇ܐ 12ܕܚܕ ܚܙܝܢ̈ ܘܠܘ ܒܚܙܝܐ
Tim1:DisputCalMahdi . ܒܣܟܐ ܕܝܢ ܚܙ̇ܐ ܘܝ̇ܕܥ . 41ܠܘ ܐܝܟ ܚܙܬܗ ܡ̇ܢ ܘܝܕܥܬܗ ܡ̇ܢ 39ܝ̇ܕܥ ܆ ܐܝܟ ܝܕܥܬܗ ܘܚܙܬܗ . ܠܒܪܝܬܗ X ܕܝܢ̣ ܠܘ ܕܠܐ ܣܟܐ
SevAnt:CathHom . ܒܪܗ ܕܝܐܟܘܢܝܐ ܫܡܗܗ ܠܗܢܐ ܟܝܢܐܝܬ . ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܟܝܬ ܡ̇ܢ . ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̈ ܐܬܥܗܕܘܗܝ . ܐܠܐ ܘܬܝ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܕ ܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܡܩܘܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܪܟܒܐ ܫܦܝܪ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܡܝܢ̈ . ܘܡܢ ܬܪܝܢ̈
Tim1:Epist . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܦܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ XܗܟܢXX¹ ܐܘ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܫܪܝ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܘܐܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ
BarEbr:Ethic . ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ X ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܠܗܐ²X⁷ ܡ̇ܢ ܕܗܪܓܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܢܗܪܘܓ ܒܪܐܢܫܐ ( 29X ) ²X⁰ ܒܙܒܢ
SevAnt:CathHom . ܒܬܪ ܫܘܪܝܐ̈ ܥܡܝܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܕܘܪܫܐ̈ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܘܕܙܝܩܘܬܐ ܝ̇ܗܒܐ ܠܗ̇ܢܘ ܕܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܐܬܕܪܫܘ ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ
Tim1:DisputCalMahdi . ܕܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܫܢܐ ܢܗܘܐ 37ܠܡܐܡܪ ܀ 19 , 7ܠܠܫܢܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܘܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܘܢܫܐ ܗܘ̇ 36ܕܢܩ̇ܦ ܠܘ ܕܝܠܝ
SevAnt:CathHom . ܕܐܢܫ ܝܥܩܘܒ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐ . ̇ܠܐ ܐܦ ܒܗ̇ܕܐ̇ ܬ̇ܘ . X ܠ ܡ̇ܢ ܒܡܢܝܢܐ . ܠܝܘܣܦ ܓܝܪ </page><page> ܗ . ̇ ܕܝ̇ܠܕ̇ܬ ܐܠܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܆ ܡܬܝ
SevAnt:CathHom . ܕܒܐܐܪ ܬܘܒ ܡܬܐܫܕܐ . ܬܡܢ ܕܝܢ ܆ ܚܝܐ . ܘܩܢܘܡܝܐ . ܘ . ܡ̇ܢ ܐܦ ܥܡ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܝܠܢ ܆ ܪܘܚܐ ܐܟܚܕܐ ܢ̇ܦܩܐ . ܠܐ ܗܪܟܐ
BarEbr:Ethic . ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܩܪܝܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ . ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ X ܕܨܘܡܐẌ ܡ̇ܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܚ̇ܝܒ ܕܢ̣ܛܪ ¹³⁴ܗ̇ܘ ܕܒܒܥܘܬܐ ܡܬܚܫܚ . ܩܕܡܝܐ
SevAnt:CathHom . ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܡ̣ܫܚ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܆ ܕܫܡܐ ܗܢܐ ܡܫܝܚܐ ܆ XX ܡܪܢܐܝܬ
Tim1:Epist . ܕܒܪܝܐ̈ |527|ܕܝܢ . ܥܒܘܕܐ ܡ̇ܢ ²⁷⁷ܕܝܢ̣ ܠܘ ܕܒܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܡܪܢ ܆ ܒܪܘܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܕܥܒܝܕܐ̈
SevAnt:CathHom . ܕܒܫܦܝܪܘܬ ܓܘܢܐ ܕܗܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܡܚ̇ܘܪܢ̈ ⁸ ܡ̇ܢ ܬܗ̇ܦܟܝܢ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܚ . . . ܙܝܐ ܀ 14ܘܡܢ ܗܠܝܢ
SynOr . ܕܗܠܝܢ ܫܦܝܪܢ̈ ܘܐܠܨܐܝܬ ܡܣܬܥܪܢ̈ : ܘܗܠܝܢ ܥܕܝܠܢ̈ ܡ̇ܢ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܡܠܦܢܐܝܬ ܐܘ ܡܟܣܢܐܝܬ ܐܘ ܡܟܘܢܐܝܬ . ܡܠܦܢܐܝܬ
BarBahl:SyrLex . ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪܗ̇ . ܠܘ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܘܒܬܪܟܢ ܡ̇ܢ . ܡ̇ܢ وتسمّيه النحوبّون حَرف . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ
SevAnt:CathHom . ܕܟ̇ܝ ܡܢ ܫܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܝ ܝX X XX0 ܕܢܝܬܐ . ܐܥ̣ܗܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܒܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܨ̇ܠܝܢ ܫ̇ܪܐ ܘܡܕܝܪ ܇ ܠܗܝܟܠܐ
Tim1:Epist . ܕܟܪܢܐܝܬ ܕܝܢ ܩܢܝܢ̈ ܐܣܟܡܐ 12ܕܡܬܐܡܪ ܢܘܬܐ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ . 10ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܒܪܐ ܘܐܠܗܐ ܘܡܫܝܚܐ ܆ ܠܘ 11ܢܩܒܐܝܬ
SevAnt:CathHom . ܕܠܐ ܡܣܡ ܒܐܦܐܐܝܬܝܟܘܢ̈ : ܣ̇ܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܒܝ̣ܫܬܐ ܡ̇ܢ ܒܥܒ̇ܕܐ ܘܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ 10ܡܚ̇ܘܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܕܒܚܘܒܐ
SevAnt:CathHom . ܕܠܐ ܣܒܪܐ ܆ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܠܘ ܕܠܐ ܐ . ܫ̣ܘܙܒ̇ܬ . ܡܢܐ ܡ̇ܢ . ܥܪܘܩܐ̈ ܚ̣ܘܝ̇ܬ ܢܘܢ . ܠܬܩܠܐ ܕܝܢ ܆ ܠܠܐ . ̣ ܡܗܝܡܢܐ̈
GanBus . ܕܠܐ ܣܟܠܘ ܓܝܪ ܗܕܐ ܘܕܠܐ ܡܪܫܘ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܠܨܬܐ ܢܕܒܪ ܡ̇ܢ ³ܘܠܐܢܢܩܐ ܡܫܕܪ . ܡܛܠ ܡܪܢ . ⁴ܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐܬܢܐ ܢܢܓܕ
Tim1:DisputCalMahdi . ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܝܢ 19ܘܡ̣ܢ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ ܐܬܝܗܒ ܠܢ ܡ̇ܢ ܘܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ 18ܐܠܐ ܠܘ ܕܡ̣ܢ ܫܠܝܚܐ̈
Tim1:Epist . ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ X ܘܒܦܪܚܬܐ : XܩX ܘܒܦܙܚܢܐ̈ XX . X ܡ̇ܢ ܒܨXܡXܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ . ܨܠܡܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡܘܬܐ
Tim1:Epist . ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܕܐ ܐܡܝܪܐ . 4 , 2ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܆ ܡܛܠ ܡ̇ܢ : XXX ܐܝXܝ Xܝܐ X³ . X ܡܐ ܕܝܢ . XܩXܙ ܙ Xܝܢ XX³ </page><page> ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ
Tim1:DisputCalMahdi . ܕܡܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܥܝܢܝܬܐ̈ : XXܘܒܝ̇ܝܢ ܚܢܢ XX . ܡ̇ܢ . ܕܗܢܝܢ̈ ܐܘ ܡܠܟܢ ܙܟܝܐ 21ܠܘ |M 162b|ܐܬܘܬܐ̈
SynWestSyr . ܕܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܕܐܘܡܢܐ̈ ܡܗܝܪܐ̈ . ܐܘ̇ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܒܨܒܬܐ ܕܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܐܘ̇ ܒܬܘܩܢܐ
SevAnt:CathHom . ܕܡܢ ܕܡ̇ܥܐX ܓܗܝ̣ܪܐ ܗܘ̣ܬ ܘܒܕܡܘܬ ܥܪܦܠܐ ܛܥܝܢܐ ܗܘ̣ܬ ܡ̇ܢ . ܘܚܙܬܗ ܠܝܫܘܥ ܕܩ̇ܐܡ . ܘܠܐ ܝ̇ܕܥܬ ܕܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ . ܚܕܐ
SevAnt:Epist . ܕܫܝܛܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܥܡܘܛܐ ܐܝܬ ܠܗ ܨܘܒܥܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܣܬܟܠ ܆ ܕܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠܡܝܣ ܢܐܡܪ . ܕܐܪܓܘܢܐ
IšoMerv:ComOT . ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗ ܬܫܥܝܬܐ X ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܢܦܬܚ . ܕܣܒ̣ܪ ܠܡ ܡ̇ܢ ܠܒܪܗ ܥܠܬܐ . ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܕܠܐܠܗܐ ܠܡ ܕܝܣܪܝܠ ܐܣܩܗ . ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܘܨܠܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ . ܡ̇ܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ . ܗܟܢܐ ܟܬ̇ܒ ܗ̣ܘܐ . ܠܥܒܪܝܐ̈
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܬܦܝܣܢܐ . ܝܗܘܕܝܐܐܗ̣ܦܟ̈ ܐܦܘܗܝ̈ : ܘܗܕܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܩܕܡ̣ܘܬ ܬܘܪܐ ܘܥ̣ܪܒܐ ܀ ܝܝ XXX ܐܠܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܆ ܡܢ ܥܡܐ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ . ܠܘ ܕܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩ̇ܪܝܒ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܆ ܘܠܘ ܕܡܬܚܘܝܢܘܬܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܆ ܕܫܪܝܪܐ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܝ ܕܚܣܝܪܐ : ܣܗ̣ܕ ܐܝܟ ܕܠܒܪܢܫܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܠܩܘܒ̣ܠܐ ܐܡ̣ܪ : ܕܐܢܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܕܡܢܟ ܐ̇ܥܡܕ ܆ ܠܢܦܫܗ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܝ ܕܝܠܢ ܆ ܟܕ ܡܢ ܗܘܢܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܢ̇ܦܩܐ ܆ ܒܐܐܪ ܡ̇ܢ . ܐܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܘܬܦܘܬܐ . ܐܦ ܒܗܕܐ ܀ ܐܠܐ ܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܝ ܕܥ : ܒܪ̣ܬ ܛܥܝܘܬܐ . ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܣ : ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܣ : ܦܪܐ̈ ܇ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܘܕܥܒܪܝܐ̈ ܀ ܘܥ : ܠܬܐ
Tim1:Epist . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܫܡܫܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܗ̣ܘ ܕܙܒܢܐ̈ : ܢܗܘܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ ܝܠܕܬܟ . X 1 , 38 ⁷ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ
BarBahl:SyrLex . ܗܘ̇ܐ ܡܢ ܛܝܢܐ ܕܒܫܡܫܐ ܡܬܝܒܫ ܘܒܢܘܪܐ ܡܬܬܘܩܪ . ܬܪܝܢܐ ܡ̇ܢ ܗ ܥܦܝܦ ܚܘܪܟܐ ܟܐܦܐ ܡܕܡ ܬܠܝܬܝܬ ܐܕܫܐ̈ . ܕܚܕ ܐܕܫܝܗ̇̈
SevAnt:CathHom . ܗܟܢܐ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ . ܟܕ ܐܦܠܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܒܬܪܥܝܬܐ ܡ̇ܢ ܙܗܝܪܐܝܬ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܙ ܪ̣ܩ ܗܘܐ ܕܢܣܥܘܪ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ . ܘܡܘܫܐ
SevAnt:CathHom . ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܡ̣ܦܣ ܐܢܐ ܒܬܪܥܝܬܝ : ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܙ̇ܕܩ ܕܢ̇ܣ̣ܠܐ ܠ̇Xܘ ܡܐ ܕܐܫ̣ܬܠܡ ܠܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:CathHom . ܗܠܝܢ ܕܦ̇ܩܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܢ ܕܫܘ . . . ܝܢ . ܘܠܪܝܫܐ ܦܐܝܢ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܝܬ ܠܗܝܢ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠ . ܗܝܢ ܆ ܟܠܗܝܢ
BarEbr:CandSanc . ܗܢܐ ܩܘܪܐܐܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܡܢX ⁶ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܡ̇ܢ ܐܬܢܒܝ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܢܒܝܐ̈ ܕܡܢ X ܩܕܝܡ . ܘܡܢ ܬܕܡܪܬܗ̈
SevAnt:CathHom . ܘܒܗ̇ ܒܚܙܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܛܢ̇ܦܐܝܬ ¹⁷ ܡܬܬܕܝܢܢ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܇ ܡܣ̣ܡ ܒܪܝܫܐ ܘܒܘ̣ܩܝܐ¹⁸ ܪܕܘܝܐ . ܘܗܕܐ ܟܕ ܒܪܓܫܬܐ