simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܝܗܒ ܫܪܝܐ ܠܒܝܫܬܝ̈ . ܘܠܝ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢܗܝܢ . ܡ̇ܢ . . . ]ܢܣܒܢ ܫܘܠܡܐ ܒܥܒ̇ܕ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܘܠ ) ⁷X[ . . . ]ܐܝܟ (
JnMaron:Expos ܢܫ̣ܢܐ ܘܢ̣ܐܡܪ ܠܒܣܪܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܫܡܫXܝܐX X ܐܦܘܠܝܢܐܪܩX ܡ̇ܢ ܐܢ ܒܩܢܘ̣ܡܐ ܕܡܠܬܐܐܬܓܒܠ ܒܣܪܐ0 ³ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕ ) ܫܐ . ⁴ (
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܙܒܢܐ ܟܠܗ ܘܕܠܥܠܡ . ܘܥܬܝܩ ܝܘܡܐ̈ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܐܝܟ ܥܠܡܐ ܘܐܝܟ ܙܒܢܐ ܆ ܐܝܟ ( 2¹7 )
SevAnt:CathHom ܘXܣܩܘXܠܝXܬ ܣ̇ܝܡܐ̈ ܡܢ ܢܦܐ̈ ܘܡܢ ܝܗXܕܝܐ̈ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܦ . ·ܘܪܫ ܗܠܝX ܕ . ܐܝܟ ܗܟܢ ܇ ܕܠܥܘXܙܠܐ̈ -
Tim1:Epist ܣܘܢܗܕܝܩܘ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܩܠܡܝܣ ܗ̇ܘ ܪܗܘܡܝܐ ܃ ܝ ܒܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܗܪܣܝܣ ܃ ܘܩܢܘܢܐ̈ -
SevAnt:Epist ܡܡ̇ܠܠ ܐܠܗܝܪܐ̈ ܆ ܠܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܕܒܐܘܣܝܐ̇ ܫܡܗ . ܡ̇ܢ ) ܐܢܫ ( ¹ܒܫܡܐ ܕܐܘܣܝܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܓܪܝܓܪܝܘܣ X --
SevAnt:LuqJul Xܢ̇dd·1ܝܢ̇X⁶ ܪܗܛ ܠܘܬ X . --¹³ܝXX· . . XXXddܝX ܡ̇ܢ ܒܪ ܐ ܝܠܘܗܝ X--⁹ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ X--⁸ܐܦ ܗܕܐ X . --⁷ܩXXX
Tim1:Epist ܕܒܩܪܐ X XX X . XXX1 . ܠܩܢܘXܝܐ : XXܙ ܠܩܝܘܡܐ̈ XX⁷ . XX ܡ̇ܢ . XẌ X ܕܚܛܝܬܐ . . . ܡܢ ܕܒܣܪܐ : XXXX ܕܚܛܝܬܐ . . .
BarKoni:ScholUrm ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܕܢܪܡܐ ܒܗ ܦܓܘܕܬܐ ܐܘ ܒܠܡܐ ܆ ܘܕܘܪܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܘܡܗ ܡܢܘ ܦܬܚ : ܕܘܪܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ : ܕܚܠܬܐ ܕܒܢܚܠܐ . .
ComGenExod ܪܝܫ ܐܘܡܬܐ ܕܟܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܡܬܚܘ ܚܝܘܗܝ̈ . ܟܕ ܡ̣ܛܐ ܠܘܬ ܡ̇ܢ 24] 5ܢܒܝܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܬܢ̣ܐ ܘܐܫܬܥܝ ܥܠ ܝܘܒܠܐ ܚܕ ܚܪ . .
Ath:ExposPs ܕܐܠܦ ܒܝܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܠܥܡܐ ܕܐܬܩܪܒ ܠܗܝܡܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܘܬܠܬܐ . ܥܠ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܥܒܕ ܠܢ . Xܝ ܠܕܘܝܪ . .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ ܥܒ̣ܪ ܒܒܬܘܠܬܐ ܆ ܘܠܐ XX X X ܘܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܝ . ܡ ܆ ܡܒܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܀ X 105ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒ̣ܠ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܫܪܐ ܒܗ ܐܠܗܐ . ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܕܐ . ܐܦ ܗܢܐ ܒܗ̇ ܒܕܡ̇ܘܬܐ . ܕܠܐ ܐܠܗ ܘ ܀ X 1ܕܝܠܗ .
Tim1:Epist ܕܡܗܝܡܢ ܠܡ ܒܝ ܆ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܝ ܦܪܝܫܐܝܬ ܘܠܚܘܕܐܝܬ ܡܗܝܡܢ . ܡ̇ܢ . ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܘܒܐܒܘܗܝ̣ ܚܕܐ |ܩ |L 202ܐܝܬܝܗ̇ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܬܓܡܪ ܆ ܐܘ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܨܛܠܒ . ܢܗܘܐ ܚܪܡ . ܡܢܐ ܥܡ ܩܛܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܀ 262ܕܝܠܗ .
Eph:ComGen&Exd X X . ܝ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܗܘ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ . ܘܐܬܟܢܫܘ ]ܒ[ܢܝ̈ ܠܘܝ . ܡ̇ܢ . ܠܘ . ܠܡ . . . ]ܘܩܡ ܠܗ [ܡܘܫܐ ܒܬܪܥܐ ܕܡܫܪ]ܝܬܐ [ܘܐܡܪ .
Ath:ExposPs ܐܝܬܘܗܝ ܗ ܡ̇ܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ܡܫܐܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܟܕ ܡ̇ܢ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ XX 3ܫܡܝܢܐ̈ ܡܘܕܥܝܢ ܕܢܦܬܚܘܢ |ܬܪܥܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕܡܡܪܚ ܝXXXX1 ܕܢܐܡܪ ܕܐܚܕ ܡܘܬܐ ܡܚܒܠܢܐ ܠܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܡ̇ܢ ܕܛܡܐܐ ܐܝܬܘܗܝ . [ܚܪܡܐ : ܕܥܣܪܐ̈ : ܕܝܘܠܝܢܐ : ¹ܗܓܓܝܐ .
BarBahl:SyrLex ܒܕܘܟܬ̇ ܗܟܝܠ ܘܟܕܘ ܡܬܬܣܝܡ آخر مَن . ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܣ̇ܐܡ ܡ̇ܢ ويقال على الحيوان غير الناطق ويقال على عضو آخر .
BarEbr:CandSanc ܡܢ ³⁶⁷ܡܠܬܗ ܕܝܠܗ ܕܢܒܝܐ ܕܐܘܣܦ ܐܡ̣ܕ̇ ܡܛܠ ܕܝܠܦܬܘܢ ܐ . ܡ̇ܢ . ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܕܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐ .