simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ( 166 , 15--167 , 4 ) ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܙܪ ܡ̇ܢ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ] [ . . . ]ܐ[ܝܟ
BarKoni:Schol - ܐܝܩܪܐ ܙܕܩ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܗܡܢ 3ܫܡܝܛ ܠܒܐ ܃ ܡ̇ܢ ·ܝXܘܕܫܐ ܂ Xܝܝ ܢܝXܘܝܝܐ ·ܢܚ̇ܦܐ ܕܐܝܢܐ ܕܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ
Ath:ExposPs . . . ܫܒܛܐ . . . ܒܬܡܗܐ . . . |ܣܘܓܝܐܐ ܕܓܠܝܢܐ̈ . ܪܫܢܐ̈ XX ܡ̇ܢ ܒܬ . . . ܠܫܠܝܚܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܠ . . . ܕܠܚܪܬܐ ܗܝ . . . ܕܐܝܬܘܗܝ
Ath:ExposPs . . . ܕܝ̣ܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . . . ܘܠܐ ܡܬܒܨܝܢܐ̈ . . . ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܝ̣ܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܥܐ . ܗ̣ܢܘܢ
SevAnt:Epist . . ܘܡܫܝܚܐ XXX ܘܘܠܘܣ ܫ̣ܪܘ ܠܝXܝܘܣܐ . ܐܝX ܪܘܚܐ ܕ ܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܦܐܪܝܗ̇Ẍ ܕ ܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܠܘܬ ܝܘܚܝܢ̈̈ ܕ ܐܝX ܟܬܝܒܬܐ
Tim1:Epist . 15ܡ̣ܢ ܝܚܝ . Xܝ̇ܐ ܘܕܝܪܝܐ̈ : ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ 14ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܥܕܬܐ ܐܨ ܕܢܢ ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈
Tim1:Epist . 20ܠܐ ܡܬܡܨ ܝܢܝܬܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ . ܠܦܓܪܗ ܕܝܢ 21ܗܘ̇ܝܢܢ ܡ̇ܢ ܆ 19ܘܒܗ |ܩ |M 796ܒܒܣܪܗ . X 6 , 25ܚܢܢX ܕܝܢ̣ ܠܘ ܠܡܠܬܐ
Tim1:Epist . X ܕܦܓܪܐ . ܬܚܡܢܢ ܡ̣ܢ : ܩX ܕܦܓܪܐ . ܘܬܚܡܢܢ ܡ̣ܢ X . X ܡ̇ܢ ܡXܝXܐ X . X ܕܗܢܝܢ . . . XܩXX ܗܢܝܢ̈ X⁸ X ܕܦܓܪ ܘܪܚܡܢܢ
BarEbr:Ethic . X ܗ̣ܝ ܗܝ ³ܬܪܥܝܬ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ X ܒܚܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܫܝܛܐ̈ ܥܪܝܡܐ̈ ²ܕܘܠܝܝܬܐ ܚ̇ܫܒܝܢ ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ
IsaacNin:DiscColl . X ܝ . Xܪܢܝ ܕܣܟܐ ܗܘ ܕܟܠܗܝܢ ܆ ܠܘܬ ܚܕ ܪܢܝܐ ܫܪܟ ܐܢ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ ܫܪܝܪܐ̣ ܡܢ ܪܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܫܬܡܠܐ . ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܝܟ
Tim1:Epist . X ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܝܠܐ ܐܝܬ 12ܣܩܘܒܠܝܐ̈ ܆ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܠܬܐ̣ |ܩ ܡ̇ܢ ܕܝܢ 11ܝܬܝܪܐܝܬ : Xܗܟܢܐ ܘܠܓܢܣܐ . ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ
BarEbr:CandSanc . XX X X X5 ܝ . ⁸⁷ܕܛܒܐ ܗ̇ܘ ܘܡܪܚܡܢܐ . ܘܡܢ ܟܬܒܐ ܕܝܢ XX . ܡ̇ܢ . ܕ . ܝܐܝܒܘܬܐ X X⁶ܘܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܗܕܐ . ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ
Tim1:DisputCalMahdi . Xܒܢܝܘܕܘܗdd : XܩܘܒXܝܘXܘܗddX . XXܫܘܓܢ : ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ . 17 , 21ܚܘܫܒܐ 41ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܆ ܥܠ ܥܒܕܘܗ݅ܝ
Tim1:Epist . | 686| 18ܥܬܝܕ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܕܢܟܬܘܒ ܐܢܝܢ̈ ܘܗܝܕܝܢ ܡ̇ܢ ܟܕܘ ܘܐܦ ܫܕܪ 17ܐܢܝܢ̈ ܠܗ . ܠܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܟܬ̣ܒ
Tim1:Epist . |ܩ |L 162ܕܒܪܝܐ̣ ܠܟܣܝܣ ܓܘܢܝܬܐ . ܡܚܘܝܐ ܓܝܪ ܠܡܐܬܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܢܗܘ̈ ܕܒܪܝܐܝܬ ܐܘ ܠܐ ܒܪܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ . 7 , 8ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ
Tim1:Epist . |ܩX |L 1ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܫܐܝܠܐܝܬ ܡܛܠܬܢ . ܗܟܢܐ̣ ܡ̇ܢ̣ ܡ̇ܢ , 67ܘܡܪܐ ܡ̇ܢ ܚܬܝܬܐܝܬ . |X1Xb|ܥܒ̣ܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom . ¹⁷ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܗ̇ܘܦܫܝܩܐ ܆ ܟܕ ܡܪܚܩ ܠܢ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ¹⁸ܨܐ̇ܡ ܐܢܬ ܡܫܘܚ ܪܝܫ̣ܟ . ܘܐܫܝܓ ܦܪܨܘܦܟ . ܩܕܡܐܝܬ
BarEbr:CandSanc . ܐܘ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܪܘܚܐ̈ ܐܢܘܢ ܫܡܫܬܐ . ܐܘ ܒܝܕ ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܟܠܡܕܡ . ܒܡܨܥܝܐܐܘ ܕܠܐ ܥܝܐ . ܘܒܝܕ ܡܨܥܝܐ
SevAnt:CathHom . ܐܘ̣ܕܐ . ܕܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ . ܠܐ ܬܥ̇ܩܒ . ܐܦ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ . ܕܐܢܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܕܝܢ . ܕܐܝܬܘܗܝ
Tim1:Epist . ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ 18ܥܠܠܬܐ̈ ܕ ܓܠܝܙܘܬܐ . ܡ̇ܢ |T 175ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܘܬܚܘẌ . 51 , 8 17ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܗܠܝܢ