simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܢܣ̇ܒ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ 0ܕܐܚܝܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܝ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ 1ܕܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܕܗܘ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܘܐ ܟ ܡ̇ܢ 5ܕܨܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܠܥܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܐܡܪ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ X ܕܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐ̣̇ܩX ܂ ܐ̇ܝX ܡ̇ܢ XܐܣܒX ܕܐܠܨܐܝܬ ܗܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܛܝܒ ܘܢܛܝܪ ܠܟܠ ܡ̇ܢ Xܨܒ̇X ܇ ܐܢXܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝܘܚܢܢ ܝX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ̈ ܂ ܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡ̣̇ܢ ܘX ܘܒܪ ܡ̇ܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܂ ܝ ܕܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܠ ܐܢܫ ܘܒܪ ܡ̇ܢ ܂ ܝܕ ܥܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܝܕܝܥ ܐܢܐ ܕܒܪ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܇ ܐܦܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܫܐܠXܢܝܗܝ ܂ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܒܬܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̣ܝ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܓܝX ܕ̣ܢܟܝܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܓܝܕ ܕܦܢܩܝܬܐ ܣܓܝܐܬ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒ̇ܝܕ ܡܢܘܬܘܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܦܓܪܝܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܪܫܝܬܐ ܗ̣ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܬܪܫܘܢ ܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܘܒ ܢܨܗܐ ܃ ܡ̇ܢ ܕ ܢ ܕܢܫܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕX ܐ̣Xܐ Xܘ