simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܝܝ ܒܡܬܚܙܝܢܘܬܐ 3ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܢܬܚܙܐ ܠܐܝܠܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܂ X ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܣ̇ܢܐ Xܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܗܕܐ Xܟ ܡ̇ܢ ܕܝXܚܢܢ Xܡܪܗ̇ ܬ̣ܢܗ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܠܚܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬܝ ܢܐܬܐ ܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܒܬܪܝ ܐܬ̇ܐ ܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܘ̇ ܕܫܕܪܢܝ ܂ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܥܒܕ ܨܒܝܢܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܢܐ ܘܡܝܬܘ ܂ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܟܠ ܗܢܐ ܠܚܡܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܟ̇ܠܝܢ ܠܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܐ̇ܟܠ ܦܓܪܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܡܫܡܫܢܝ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܡܫܡܫ ܢܝܩܪܝܘܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܃ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܃ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܨܒܘ̇ܬ ܪܥܝܢܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܚ̇ܙܐ ܚ̣ܙܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܠܬܗ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ XܠXܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܝ̈ ܒܢܦܫܗܝܢ ܃ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܓܠ ܠܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܃ ܡ̇ܢ ܕܛܠ̇ܡ ܠܝ ܘܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܥ̣ܐ ܘܐ̣ܡܪ ܃ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܐ̇ܡܪ ܠܗܘܢ ܃ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ Xܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܘܒ ܢܨܗܐ ܃ ܡ̇ܢ ܕ ܢ ܕܢܫܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̣ܝ ܐ̇ܡܪ ܆ ܡ̇ܢ ܠܡ ܝX ܕܐܟ̇ܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܡܗ ܡܢ ܒܗ