simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn 0ܕܐܚܝܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܂ ܢܓ̇ܕ ܕܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܟܠܢܫ ܡ̇ܢ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܢܓ̇ܕ ܐܢܐ ܃ ܕܢܘܕܥ ܕܒܩܛܝܪܐ ܢܣ̇ܒ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn 1ܕܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܕܗܘ̣ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܒ̇ܥܐ ܡ̇ܢ ܕܝܫܘܥ ̈ · ܠܡܠܘܗܝ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn 5ܕܨܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܠܥܝܢ ܟܠܢܫ ܢܓܠܝܘܗܝ ܡܒܕܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܩܘܠܣܐ ܚܫܒܘܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܡ ܓܝܪ ܕܡܫܬܒܗܪX ܗܘ̣ܐ ܇ ܘܐ ܟ
ThdrMops:ComGospJohn X ܕܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܕܢܩܪܘܒ ܨܝܕ ܐܣܝܘܬܗ ܕܣܡܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܠܝ ܡ̇ܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܠܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܨܐܝܬ ܘ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܆ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn XܐܣܒX ܕܐܠܨܐܝܬ ܗܢܐ ܫܘܪܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢXܘܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘXܓܘܢ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ XܡܠܦܢܘXܐ Xܥܠ ܐܠXܘܬܐ ܐ̣̇ܩX ܂ ܐ̇ܝX
ThdrMops:ComGospJohn Xܨܒ̇X ܇ ܐܢXܘ Xܐܢܫ ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܥܘܟܢܐ ܠܛܒܬܐ X ܕܡܥܬܕ̣ܢ̈ ܡ̇ܢ Xܘ̇ܝܬ ܠܟܘܢ ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܕܒܘܣܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܝܒ ܘܢܛܝܪ ܠܟܠ
ThdrMops:ComGospJohn ̈ ܂ ܦ ܗ̣ܘ ܐܣܗܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܘܪܒ ܡܠܬܗ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܡܒܕܩܢ̈ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܇ ܘܐܬܥܗܕ ܠܝܘܚܢܢ ܝX ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܃ ܕܡܢܐ ܥܬܝܕ ܕܢܬܩܪܐ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܗ̣ܘ ܒܪܗ ܡ̇ܢ ܕܝܘܢܐ ܇ ܐܢܬ ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܂ ܠܘܩܕܡ ܐ̣ܡܪ ܂ ܕܡ̣̇ܢ ܘX ܘܒܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕ̈ ܐ ܠܗܘܢ ܡܬܕܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܥܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܒܝܘܠܦܢܗ ܕܢܡܘܣܐ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝܕ ܥܐ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܃ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܦܫ̣ܘ ܠܘܬܗ ܘܡܐ ܡ̇ܢ ܃ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܠܦ ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܐܢܫ ܘܒܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܬܝ ܇ ܐܦܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܬܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܘܐܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܘܣ̇ܥܪ ܐܢܐ̇ ܂ ܝܕܝܥ ܐܢܐ ܕܒܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܇ ܐܦܢ ܫܪܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܃ ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܂ ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܆ ܐܢܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܥܠ ܝ ܕ ܘܚܢܢ ܣ̣ܗܕ ܥܠܘܗܝ ܘܩܥ̣ܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܇ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠXܢܝܗܝ ܂ ܐܢܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝX ܕ̣ܢܟܝܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܠܣܕܪܗ ܕܦܘܫܩܐ ܇ 1ܐܠܘ ܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܐܢ Xܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܣܡܢܢ ܆ ܠܘ ܕܬܕܡܘܪܬ ܐ ܗ̣ܝ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܕ ܕܦܢܩܝܬܐ ܣܓܝܐܬ̈ ܣܘܪܓܕܐ̈ ܐܟܬܒ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܇ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ ܨܒ̣ܐ ܇ ܒܝܕ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܝܝ ܕܐܟܬܒ ܥܠ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܂ ܐ ܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܒ̇ܝܕ ܡܢܘܬܘܬ ܐ ܐXܠܟܬ̣ ܗܕܐ ܆ ܘܬܘܒ ܡܛܠܬܗ̇ ܐܬܚܝܨ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܡܘ̇ܬܗ ܂ ܒXܝ̇ Xܒܚܫܗ ܗܘ̣ ܒ̣ܛܠܗ̇ ܠ ܂ ܚܛ ܂ ܝܬ ܐ ܂ ܐ ܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܪܫܝܬܐ ܗ̣ܘ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܗ̇ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܬܢܢ ܃ ܡܛܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܇ ܘܡܣܟܝܢܢ ܠܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܦܓܪܝܢ̈ ܂ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܬܪܫܘܢ ܥܠ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܃ ܫܪܪܐ ܓܝܪ ܡܠܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ 1ܕܡܬܡܠܠܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܟܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܂ ܐ ܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕ ܢ ܕܢܫܬܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̇ܐ ܝܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܗ ܆ ܢܗܘܘܢ ܒܗ ܡ̇ܢ ܐ̣ܡܪ ܃ ܕܟܠ ܠܡ ܕܢܫܬ ܐ ·X XX ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܝ̇ܐ ܬܘܒ ܢܨܗܐ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕX ܐ̣Xܐ Xܘ ܝܡܕ ܃ ܡܚܘܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܕܗܢX ܗ̣ܘ ܐܡܪܗ ܕܐܠXܐ ܂ · ܡ̇ܢ ܝ̇ܣܒܝܢ ܠܗ̇ ܂ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܕܡ̣̇ܢܘ ܂ ܗܫܐ ܂ ܕܝܢ ܐܝܟ