simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܢܬܚܙܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܕܝܢܝܢ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܒܪܐ ܡ̇ܢ ܒܘܠܝܬܐ ܐܦ ܠܟܠܢܫ ܕܐ̇ܢ ܂ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܝܝ ܒܡܬܚܙܝܢܘܬܐ 3ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܝ ܣ̇ܢܐ Xܦ ܠX ܒܝ ܣ̇ܢܐ ܂ ܕܠܩܘXܠܐ ܕܝܢ ܕܐܢ ܠܐܒܐ ܣܢ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗܘ ܃ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬX· X ܆ ܪܦܝܬ ܠܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܂ X
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝXܚܢܢ Xܡܪܗ̇ ܬ̣ܢܗ̇ ܂ ܗܪܟܐ ܗܟܝܠ ܝܠ̇ܦܝܢܢ ܝܘܠܦܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘ̇ ܕXܬܘX · ܝX· ܒܝܘܒܐ ܕܐܒܘܗܝ ܗ̣ܘ ܐܫܬܥܝ ܂ ܐܦ ܗܕܐ Xܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܘܬܝ ܢܐܬܐ ܠܐ ܢܟܦܢ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܠܐ ܢܨܗܐ ܠܥܠܡ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܡܪܢX ܂ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܡ ܠܚܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܬܪܝ ܐܬ̇ܐ ܠܐ ܢܗܠܟ ܒܚܫܘܟܐ ܃ ܐܠܐ ܢܫܟܚ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܡ̇ܢ ܩ̣ܪܒ ܨܐܕܝܗܘܢ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܃ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܆ ܡܣܬܟܠ ܝܘܠܦܢܝ ܐܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܇ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܆ ܝܘܠܦܢܝ ܠܐ ܝܝ ܗܘ̣ܐ ܕܝܠܝ ܆ ܐܠܐ ܕܗܘ̇ ܕܫܕܪܢܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̇ܟܠ ܗܢܐ ܠܚܡܐ ܢܚܐ ܠܥܠܡ ܂ ܗܢܐ ܠܡ ܠܚܡܐ ܐܡ̇ܪܬ ܠܟܘܢ ܝ ܂ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܃ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܐܟܠܘ ܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܡܢܢܐ ܘܡܝܬܘ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܝܝ ܕܐ̇ܟܠ ܦܓܪܝ ܘܫ̇ܬܐ ܕܡܝ ܃ ܒܝ ܡܩܘܐ ܘܐܢܐ ܒܗ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܫܪܪܐ ܘܡܫܬܝܐ ܕܫܪܪܐ ܆ ܠܗܢ̇ܘܢ ܕܐܟ̇ܠܝܢ ܠܗ̇ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܝ ܡܫܡܫ ܢܝܩܪܝܘܗܝ ܐܒܐ ܂ ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܝ ܡ̇ܢ ܝܢ ܂ ܐ̇ܡܪ ܃ ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܇ ܬܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܐܦ ܡܫܡܫܢܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܆ ܐܦܢ ܢܡܘܬ ܢܚܐ ܂ ܘܟܠ ܕܚ̣̇ܝ ܘܡܗܝܡܢ ܒܝ ܃ ܡ̇ܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܝ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܢ̇ܓܕ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܆ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡ̣ܢ ܨܒܘ̇ܬ ܪܥܝܢܗ ܡܡܠܠ ܆ ܫܘܒܚܐ ܠܢܦܫܗ ܒܥ̇ܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܘܕܥܐ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܘܣܦ ܆ ܐܝܟ ܕܢܕܢܚ ܡܠܬܗ ܆ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܝ ܚ̇ܙܐ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܃ ܚܘܢ ܐܒܐ ܂ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܕܥܬܢܝ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܡܕܢܚ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ XܠXܝ ܢ̇ܛܪ ܂ ܘܐܒܝ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܆ 3ܘܠܘܬܗ ܐܬܝ̇ܢ ܡ̇ܢ ܠܛܒܬܐ̈ XܥܬܝXܢ̈ ܂ ܡXܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܢܚ ܡܠܬܗ ܐܡ̇ܪ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܓܠ ܠܢ ܟܐܦܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܂ ܘܚ̣ܪ ܚ̣ܙܝ̈ ܕܡܥܓܠܐ ܡ̇ܢ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܇ ܟܕ ܕܢ̣ܚ ܫܡܫܐ ܂ ܘܐܡܪܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܒܢܦܫܗܝܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܛܠ̇ܡ ܠܝ ܘܠܐ ܡܩܒܠ ܡܠܝ̈ ܇ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܕܐ̇ܢ ܠܗ ܂ ܘܡܢ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܚܝܘܗܝ ܐܬܝ̇ܬ ܃ Xܘܗܢܘ̇ ܢܝܫܐ ܕܡܐܬܝܬܝ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܇ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܝ ܡܗܝܡܢ ܐܠܐ ܒܡ̇ܢ ܝ ܕܫܕܪܢܝ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐ̣ܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܆ ܕܫܘܥ ܠܡ ܕܝܢ ܩܥ̣ܐ ܘܐ̣ܡܪ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡ̣ܢ Xܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܡܠܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܫܡ̇ܥ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܬܚܘܝܬ ܐ ܇ ܐܝܟ ܕܡܢܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܐܬܚܙܝܬ̣ ܐ̇ܡܪ ܠܗܘܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕ ܢ ܕܢܫܬܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̇ܐ ܝܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܗ ܆ ܢܗܘܘܢ ܒܗ ܡ̇ܢ ܐ̣ܡܪ ܃ ܕܟܠ ܠܡ ܕܢܫܬ ܐ ·X XX ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܝ̇ܐ ܬܘܒ ܢܨܗܐ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܝX ܕܐܟ̇ܠ ܦܓܪܝ ܘܫ̇ܬܐ ܕܡܝ ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܘܐܢܐ ܡ̇ܢ ܒܩܢܘܡܗ ܠܐ ܡܩܒܠ ܠܗܘܢ ܠܚܝܐ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐ̇ܡܪ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܗ ܡܢ ܒܗ ܡܫܬܘܬܦ ܒܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܐ ܢܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܡ̇ܢ ܢܩܘܐ ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܕܝܢ ܠܡ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆