simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܥܦܝܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐܝ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܕܢܚܐ ܐܘ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ ܣܝܡܐ ܗܟܢܐ . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܫܬܕܪ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬܐܡܪ ܡܘܕܝܢܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܪܐܙܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܕ ܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܡܩܘܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܪܟܒܐ ܫܦܝܪ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܡܝܢ̈ . ܘܡܢ ܬܪܝܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܒܐ ܡܣܬܟܠ . ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܙܘܥܐ ܡܥܒܕܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܬܥܒܕ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܡܢ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܕܬܪܝܢ̈ . ܐܢ ܗ̇ܘ ܕܐܥܒܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܟ ܕܒܩܒܘܬܐ ܕܡܕܗܒܐ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ . ܐܝܟ ܕܒܡܢܢܐ ܕܐܚܝܕ ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܪܢ ܒܙܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܬܡܢ ܡܩܕܡ ܡܬܪܫܡ . ܒܙܒܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܠܘ ܤܛܪ ܡܢ ܒܣܪܐ . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܒܫܪܪܐ ܘܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܟܬܒܐ̈ . ܕܒܟܝܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܝܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܒܪܝܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܒܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ . ܝܘܠܝܘܣ ܡܬܬܘܕܐ ܒܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܢܒܚܢ . ܕܒܪܢܫܐ ܗܟܝܠ ܕܐܟܘܬܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡ̇ܢ . ܕܚܕ ܘܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܦܢ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܪܟܒܬܐ̈ . ܘܠܘܬ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܡ̇ܢ . ܘܗܕܐ ܐܣ̇ܬܟܠ ܠܝ ܗ̇ܝ ܕܐܬܐܡܪܬ ܠܘܬ ܐܘܣܝܣ̈ . ܕܗܢܝܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܡܬܓܫܫܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ . ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܐ ܡܢ ܐܡܐ ܒܬܘܠܬܐ . ܠܘ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܡܛܝܗܝ ܗ̇ܝ ܕܢܬܝܠܕ ܡ̇ܢ ܘܠܘܬ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܡܠܬܐ ܢܚܙܐ . ܕܡܬܝܠܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ . ܐܘ ܠܚܘܠܛܢܐ ܚܕܬܐ . ܐܘ ܠܡܘܙܓܐ ܡ̇ܢ ܚܕ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܒܣܪܐ ܘܪܘܚܐ . ܘܡܢܗܘܢ ܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܬܐܠܗ ܡܬܝܕܥܐ ܘܡܬܐܡܪܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܥܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܕܡܢܗܘܢ ܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ . ܠܘ ܫܘܚܠܦܐ ܡܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܚܒܘܟܝܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܘܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܫܘܝܢ̈ ܠܬܕܡܘܪܬܐ . ܕܡܢܗܘܢ ܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ ܕܒܣܪܐ ܐܬܐܠܗ ܘܐܬܗܦܟ ܠܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܒܚܝܪܐܝܬ ܘܡܣܟܠܢܐܝܬ ܡܣܬܟܠܝܢܢ . ܕܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܘܡܨܥܝܐ ܘܐܚܪܝܐ . ܩܕܡܝ ܠܐ ܗܘܐ . ܡ̇ܢ ܚܣܡܝܢ ܒܗ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܚܢܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܝܠܦܢܢ ܥܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡ̇ܪ ܣܥܪ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܡܫܡܠܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܟܣܢܝܬܐ ܣܥܪ ܐܝܟ ܕܫܢܐ ܠܐܘܢ . ܕܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡ̇ܪ ܫܠܝ ܙܓܝܪ ܐܢܬ . ܠܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܕܐܙܥܩ ܕܦܩܘܕ ܠܝ ܡ̇ܢ . ܘܒܝܕ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܗܕܐ ܡܫܪܪ . ܘܠܝܡܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡܪܐ ܕܗܘܝ̈ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܟܕ ܥܡ ܐܒܗܬܐ̈ ܪܗ̇ܛܐ ܕܡܠܬܐ