simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܐܝܠܝܕܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܡܢ ܐܢܫ . ܒܪܐ ܕܝܢ ܝܠܝܕܐܝܬ . ܡ̇ܢ ܕܡܦܪܫܝܢ ܒܝܘܩܢܐ̈ ܕܝܠܢܝܐ̈ ܠܚܡܢ̈ . ܕܒܗܘܢ ܐܒܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܟܕ ܠܘܬ ܠܫܢܝ ܡܬܚܬܝܐ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܢܚܬܐ ܡ̇ܢ ܘܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܛܒܝܢ ܠܢ . ܐܠܐ ܐܕܫܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܟ ܕܒܛܘܦܣܐ ܢܐܡܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܣܘܣܝܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܡ̇ܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܡܪ ܒܕܘܟ . ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܠܗܐ ܢܘܗܪܐ ܣܝܡܝܢܢ ܐܘ ܚܝܐ̈ ܐܘ ܛܒܬܐ ܟܠܗ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܠܘܬ ܐܘܢܡܝܘܣ ܐܡܪ . ܒܣܝܠܝܘܣ ܐܢ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܢܒܠܒܠ . ܠܘ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܘܐܚܪܬܐ . ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܬܐ ܒܗܦܟܐ . ܐܘ ܠܘܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܬ . ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡܦܠܓܬܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܡܫܬܓܫܢ̈ ܠܝ ܡ̇ܢ ܕܐܣܬܒܪܬ ܕܠܘ ܒܡܠܬܐ ܐܬܥܒܕܬ ܐܬܬܪܨܬ ܗܘܬ ܡܢܟܘܢ . ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܡܝܪܐ ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܕܥ ܕܐܦ ܗܘ ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܡܘܙܓܐ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܡܣܪܚ ܐܢܬ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܠܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܣ̇ܬܟܠ ܒܡܫܝܚܐ ܘܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ . ܐܪܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܩܝܡ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡܘ ܐܬܐܡܪܘ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܫ ܕܠܒܪܢܫܐ ܢܐܡܪ ܕܡܬܩܝܡ ܡܢ ܡܠܝܠܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܘܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܟܢܘܫܝܐ ܕܕܝܠܝܬܐ̈ ܣܟܠܬܐ ܐܬܚܫܒܬ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܫ̇ܬܩܬ ܒܗܠܝܢ ܕܣ̇ܓܝ ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ . ܐܫܬܘܩ . ܠܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܕܫܬܩܐ . ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܗ̇ܘܐ ܐܢܐ ܡܙܡܢܢܐ ܕܚܘܣܪܢܐ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܬܒܨܪܬ ܐܠܗܘܬܐ . ܗܘܝ̈ ܠܗ ܕܝܢ ܥܡ ܗܕܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܘܢ̇ܛܪ ܗܕܐ ܗܘܐ ܘܡܕܡ ܐܚܪܢܝܢ . ܘܝܕܝܥܐ ܕܠܘ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܣ̇ܓܝ ܡܬܬܘܕܝܐ ܒܨܪܬ . ܐܡܪܬ ܕܝܢ ܘܚܕܐ ܡܫܘܕܥܘܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܐܡ̇ܪܬ ܚܠܦ ܕܬܐܡܪ ܚܕ ܟܝܢܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܡܒܣܪܐ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܣ̇ܪ ܘܡܬܓܢܒ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܚ̇ܣܪ ܘܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠܡܕܡ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܢܩܦܐ ܕܒܘܠܒܠܐ ܢܗܘܐ ܘܡܘܙܓܐ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܣܕܪܝ̈ ܩܪܒܐ ܐܬ̇ܐ ܘܡܣܛܐ ܠܝܡܝܢܐ ܐܘ ܡ̇ܢ ܗܘ ܩܪܒܐ . ܘܠܐ ܢܡܪܚ ܐܢܫ ܠܡܚܣܕܘ ܣܕܪܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܕܘܟ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܥܘܠ ܡܬܩܛܪܓ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܩܛܠ ܠܘ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܫܘܕܥܘܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܡܠܬܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܓܝ ܡܬܬܘܕܝܐ ܒܨܪܬ . ܐܡܪܬ ܕܝܢ ܘܚܕܐ ܡܫܘܕܥܘܬܐ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܐܫܓܘܫ ܬܪܥܝܬܟ . ܟܒܪ ܓܝܪ ܡܪܚܩ ܗܘܝܬ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܪܝܪܐܝܬ ܡܫܬܩܠܢ̈ ܡܫܟܚ ܗܘܝܬ ܐܝܬܐ ܠܡܨܥܬܐ ܫܒ̇ܩܬ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܝܬܪܘܬܐ ܒܝܬܝܬܐ ܕܢܨܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܫܘܚܐ ܡ̇ܢ ܡܕܡܐ ܐܢܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ̈ ܨܠܡܐ ܢܓܕܫ ܠܟ . ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܤܛܪ ܡܢ ܓܒܪܐ ܐܢܫܐܝܬ ܕܝܢ ܕܒܢܡܘܣܐ ܕܒܛܢܐ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܠܘ ܕܒܗ̇ ܐܬܓܒܠ ܐܠܗܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ܘܐܢܫܐܝܬ ܐܠܗܐܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܐܢܫܘܬܐ . ܘܠܐ ܬܟܦܘܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܘܕܝܠܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܬܘܕܝܘܗܝ ܕܝܢ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܠܗܘܬܐ