simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq XX ܕܒܥ̇ܐ ܕܢܘܕܥ ܡܕܡ̣ ܂ ܘܠܐ ܦܫܝܩ̣ ܠܗ ܓܠܝܐ ܬ̣ ܢܟܬܘܒ ܡ̇ܢ 7ܕܝܠܗ ܘܢܩ̣ܒ ܢܩܒܐ ܒܟܣܝܗ̇ ܂ ܘܟܬ̣ܒ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܕܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq Xܠܐ ܢܡ̣ܢ ܠܗ Xܢܐܬܐ ܘܢܣܥܘܪ ܐܢܘܢ ܂ ܗ̣ܘ Xܝܢ ܐܝܟ ܪܝXܝܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܢܚ̣ܬ ܐܡܕܝܐ̈ ܝܥܡ ܡܪܝ Xܒܝ ܂ ܐܦܝܣܩܦܗܘܢ ܒ̣ܬܪܗ̣ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq Xܢܚܘܘܢ ܡܘܢ ܫܩܝܠ ܠܗܘܢ ܂ ܫܕ̇ܪ ܐܝܬXܝ ܠܗ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܨܝܥ ܡ̇ܢ ܪܒܐ ܕܦܪܙܠܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܚܫܒ ܐܢܘܢ ܐܘ ܬܒܥ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܃ ܐܟ
Ps-Dion:ChronZuq Xܢܢܘܥܘܢ ܝܥܡܘܪܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܩXܡ ܡܪܝܐ̣ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ Xܢܚܢܘܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ Xܝܢ Xܫܪܟܘ ܘܠܐ ܢܦܠ ܒܗ ܒܙܘܥܐ̣ ܂ ܣܡ ܒܗܘܢ ܐܬܐ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܂ ܘܐܦ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܬܚܫܚܘ ܒܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܟܢܘܬܗ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܚܦ̣ܪܐ̈ ܂ ܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܕܒܝܕ ܚܛܗܝܗ̇̈ ܐܘܒܕܗ̇ ܡܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܒܪܝܫܐ̣ ܂ ܐܙ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܛܝ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܬܚܡ ܠܗܘܢ̣ ܝܗܘܕܝܐ ܗ̇ܘ ܡܛܥܝܢܐ ܃ ܗ̣ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܐ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܘܐܦ ܫܪܟܐ ܕܝXܘܕܝܬܐ X X ܠܘܩܒܠ ܛܘܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܝ ܘܚܢܦܬܐ̣̈ ܝܝ ܫܡ̣ܥܝܢ̈ ܂ ܠXܢܣܝ ܘܠܫܪܒܬܝ ܘܕܒܪܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܠܟ ܗܕܐ̣ ܘܐܪܡܝܘܟ ܒܬܢܘܪܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܝ ܗܘܐ [ܠܗ ܂ ܝ ܥܝܕܐ ܕܢܡܠܠ ܠܗ̣ ܂ ]ܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܡܪܝܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܐܫܩܝ ܠܥܩܪܐ ܗܢܐ ܡܪܝܪܐ̣ ܂ ܕܥܒ̣ܕ ܝX Xܐ ܘܦܐܪܐ̣̈ ܘܟܢܦ ܡ̇ܢ XX ܒܝܫܬܐ̈ ܕܫܘܚ ܒܥܕܬ ܐ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܫܕ̈ ܘX ܂ ܘܡ̇ · -ܥ ܘܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܫܬܟܚܘ ܘܐܪܓܫ ܃ ܘܪܗܛܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܚܬܘܢ ܘܢܥܪܩܘܢ ܃ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܝܟ ܚܕܐ ܐܬܚܢܩܘ 1ܘܐܒܕܘ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܝܬ̈ ܐ̣ ܐܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕ ܂ ܂ ܂ ܘܡܢܐ Xܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܝ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪܢ̈ ܠܬܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܦ̣ ܠܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ ܂ ܘܦ̣ܢܐ ܂ XܘX ܠXܬܪܗ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܥܡܗ ܡܕܡ ܠܒܟܘܗܝ ܘܫܩ̣ܠܘ 2ܥܒ̇ܕܗ ܂ ܘܢܦܩܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܘܡܪܝܛ ܘܫXܝܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܥܡܗ ܂ ܐܢ ܙܒ̇ܢ ܘܐܢ ܠܐ ܡ̇ܙܒܢ ܃ ܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ ܕܚܕ ܦܘܠܣܐ̣ ܘܫܩܠܘܗܝ ܂ ܟܕ ܐܦ ܡ̇ܢ ܂ ܘܣܠ̣ܩ ܗܢܘܢ ܥܘܠܐ̈ ܘܝܬ̣ܒ ܒܓܘ ܡܕܒܚܐ ܂ ܘܠܒ̣ܟ ܠܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܝܬܘܗܝ · ܒܡܠܝܠܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ̣ ܂ ܡ̇ܟܬܒ ܗܘ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܟܬܒ ܂ ܘܐܚܪܝܬܐ̇ ܗܝ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܢܨܒܐ ܐܢܫ ܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܫܟܚ ܠܗ ܐܝܟ ܠܒܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܫܟܚܬ ܓܒܪܐ ܐܝܟ ܠܒܝ ܆ ܕܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܣܩ ܒܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܒܡܘܣܐ ܚܕܐ ܘܐܪܘܙ ܒܗ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬ̇ܐ ܗܘܐ ܨܝܕܘܗܝ ܃ ܐܦ ܡܘܕܥ ܠܗ ܥܠ ܐܫ ܕܩ̣ܢܐ̇ ܡܕܡ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܐܘ ܣܘܪ·ܝܐ ܃ ܕܢܫܠܐ ܐܘ ܢܫܟܬ ܥܕܡܐ ܕܡܘܒܕ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܘܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܪܥܝܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ̣ ܝ ܡܚܪܡܝܢܢ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܒܬܪܟܢ ܂ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ ܐܦ ܚܢܢ ܘܠܐܘܛܘܟܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܪ ܬܪܥܝܬܗ ܗܘܐ ܘܟܣܝܐܝܬ ܫ̇ܠܡ ܠܗ ܃ ܝ ܘܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܂ ܐܣܬܒܪܬ ܠܣܓܝܐܐ̣̈ ܂ ܕܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̣ܘ ܒܐܝ̇ܕܐ ܕܗ̣ܝ ܩܪܝܬܐ ܃ ܕܢܩ̇ܒܠ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܢܥܘܠ ܡ̇ܢ ܩܫܝܐ ܂ ܝ ܘܟܕ ܩ̣̇ܕܡ ܐܬ̣ܟܬܒ ܠܟܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ ܃ ܕܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̣ܘ ܕܡܬܚܪܐ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܕܒ̣ܪ ܗܘܐ ܣܝܥܬܐ 7ܡܢ ܕܝܪܐ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܐܝܟܐ ܕܡܬܠ[ܚܡ ]ܝ ܗܘܐ ܘܐܒܕܢܐ ܓܡܝܪܐ ܦܩ̇ܕ ܗܘܐ ܥܠ