simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢ̇ܦܩ ܫܠܕܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܓܘ ܒܝܬܐ ܠܒܪ ܂ ܂ ܥܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̣ܦܘ3 ܡ̇ܢ ܒܓܘ ܩܝܛܘܝܗܘܢ̈ ܝ ܐܟܚܕܐ X ܂ ܘܠܐ ܐܬܦܠܛܘ 5ܡܢܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܩܠܐ ܕܕܚܠܬܐ̣ ܢܦܠ ܒܓܘܡܨܐ - ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܢܣ̣ܩ ܡ̇ܢ ܘܢܐܡܪ ܃ ܕܕܚܠܬܐ ܘܓܘܡܨܐ 2ܘܦܚܐ ܘܚܪܒܐ ܥܠ̣ܝܟ ܐܬܘܪܝܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܠܡ ܝܗܒ ܪܝܫܝ ܡܝܐ̈ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܕܡܥܬܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܝ̇ܕܥ ܕܢܐܠܐ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܢ 5ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚ̇ܐܪ ܝ ܗܟܝܠ ܒܡܦܩܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̣̈ ܂ ܠX Xܝܕܠ ܠܢ ܥܠ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܐܪܟܝܣܛܐ̈ ܂ ܐܦܠܐ ܒܚܕܐ Xܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܐܫܟܚ ܦܨܝ ܐܪܥܗ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܂ ܠܐ ܫܡܥܬܘܢ ܟܝ ܡܘܢ ܥܒ̣ܕ ܒܡܠܟܐ̈ ܕܣܢܕ ܘܕܗܕܘ̣X ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܨܒܐ̣ ܂ ܘܐܟܘܠܘ 3ܡܢ ܙܘܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̣ܘ ܥܡܢ ܂ ܘܫܘܘ ܡ̇ܢ ܂ ܣܒܘ 3ܕܠܐ ܦܠܓܘܬܐ ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ ܘܒܗܝܡܢ ܬ ܐ ܫܪܝܪܬ ܐ ܟܠ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܫܡܗ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ̣ ܂ ܫܡܗ̇ ܐܦܣܘܣ ܡ̇ܢ ܡ̇ܠܟܐ ܡܘܒܠܝܢ ܠܗ ܂ ܘܠܟܐ ܘܠܟܐ ܚܐ̇ܪ ܐܡܪ ܠܝ̣ ܥܠܝܡܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܝܗܒ ܪܝܫܝ̈ ܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܕܡܥܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܘܬܡܗܐ ܐܚܕܢܝ ܂ ܥܠ ܕܠܐ 0 ܣܠܩܬ ܐ ܂ ܣܝܘܬܗ̇ ܕܒܪܬ ܥܡܝ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܠܡ ܕܡܢ ܩܠܐ ܕܕܚܠܬܐ ܢܥܪܘܩ̣ ܢܦܠ ܒܓܡܘܨܐ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܣܩܛܐ̈ ܫܩ̣ܠܘ 1ܡܥܣܪܢܐ̈ ܂ ܘܕܡܢ ܗܢܐ Xܠܛ̣ ܫܩ̣ܠ ܨܘܦܝ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܢܒܝܐ ܠܟ ܂ ܒܢܝܟ̈ ܬܘܝܪܝܢX ܂ ܘܕܡܟܝܢ ܒܪܝܫ ܝX ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܆ ܠܡ̇ܢ ܬܟܪܐ ܥܠܝܟ ܂ 3ܒܙܬܐ ܘܬܒܪܐ ܘܟܦܢܐ ܂ Xܝ ܂ ܘܚܪܒܐ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̣ܘ ܢܫܬܟܚX ܗܘܐ ܃ ܐܘ ܓ̇ܙܐ ܕܦܬܝܚ ܐ̇ܘ ܚܢܘܬܐ ܪܒܬܐ · ܐܘ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܠܡܘܪܬܢܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܫ ܝX ܡܣܟܢܐ ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܂ ܐܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܣܟܢܐ̈ ܃ ܘܥܠܘ ܠܐܘܠܨܢܐX ܪܒܐ ܘܝܠ ܐܘܢܝܢܐ XX ܡܢ ܒܝܫܐ ܡ̇ܢ Xܟܕ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܘ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܂ ܬܘܒ ܬܟܣ ܐܝܕܝܗܘܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq Xܢܢܘܥܘܢ ܝܥܡܘܪܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܩXܡ ܡܪܝܐ̣ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ Xܢܚܢܘܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ Xܝܢ Xܫܪܟܘ ܘܠܐ ܢܦܠ ܒܗ ܒܙܘܥܐ̣ ܂ ܣܡ ܒܗܘܢ ܐܬܐ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq Xܠܐ ܢܡ̣ܢ ܠܗ Xܢܐܬܐ ܘܢܣܥܘܪ ܐܢܘܢ ܂ ܗ̣ܘ Xܝܢ ܐܝܟ ܪܝXܝܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܢܚ̣ܬ ܐܡܕܝܐ̈ ܝܥܡ ܡܪܝ Xܒܝ ܂ ܐܦܝܣܩܦܗܘܢ ܒ̣ܬܪܗ̣ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܢܫܪܝܗ̇ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܘܢܚܝܨ ܂ ܘܗܝ ܠܫܝܢܐ ܃ ܐܝܩܪܐ ܡ̇ܢ ܐܦܬܛܢ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̣̈ ܂ ܘܝܬ ܂ ܪܐܝܬX ܝ ܒܐܡܕ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܫܟܚ ܠܗ ܐܝܟ ܠܒܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܫܟܚܬ ܓܒܪܐ ܐܝܟ ܠܒܝ ܆ ܕܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܣܩ ܒܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܒܡܘܣܐ ܚܕܐ ܘܐܪܘܙ ܒܗ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܝܬܘܢ ܠܗܘܢ ܙܘܙܐ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡܐ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܦܢܐ ܘܡܢ ܩܘܪܐ ܘܡܢ ܡܚܘܬ̈ ܐ ܕܡܫܬܢܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ̇ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܚܠܝܡ ܒܗ̇ܝܡܢܘܬܗ ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ ܦܘܠܐ ܐܠ̇ܨ ܡ̇ܢ ܕܢܥܘܠ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܫܬܐܠ ܗܘ̣ܐ ܕܢܥܘܠ̣ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܪܥܝܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ̣ ܝ ܡܚܪܡܝܢܢ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܒܬܪܟܢ ܂ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ ܐܦ ܚܢܢ ܘܠܐܘܛܘܟܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕ ܂ ܂ ܂ ܘܡܢܐ Xܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܝ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪܢ̈ ܠܬܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܦ̣ ܠܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ ܂ ܘܦ̣ܢܐ ܂ XܘX ܠXܬܪܗ ܂ ܐܝܟ