simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ ܥܒ̣ܪ ܒܒܬܘܠܬܐ ܆ ܘܠܐ XX X X ܘܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܝ . ܡ ܆ ܡܒܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܀ X 105ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒ̣ܠ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܫܪܐ ܒܗ ܐܠܗܐ . ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܕܐ . ܐܦ ܗܢܐ ܒܗ̇ ܒܕܡ̇ܘܬܐ . ܕܠܐ ܐܠܗ ܘ ܀ X 1ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܬܓܡܪ ܆ ܐܘ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܨܛܠܒ . ܢܗܘܐ ܚܪܡ . ܡܢܐ ܥܡ ܩܛܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܀ 262ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ . ܚܬܢܐ ܗ̣ܘ . ܓܠܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܚܬܢܐ ܕܩ̇ܪܒ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚ ܠܟܠܗܘܢ ܬܦܪܩܘ ܒܗ .
PhiloxMab:TenMem X ܕܡܥܒܪ ܡܢ ܐܕܢܗ ܕܝܢܐ . ܠܝܬ ܒ ܚܝܠܐ ܕܐܩܥܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ ܡ̇ܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܢܚܘܬ ܗܘܐ ܀ 51ܕܝܠܗ . ܐܠܗܐ ܒܚܢܢܗ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ .
PhiloxMab:TenMem ܐܚܬܗ ܒܩܛܝܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܗ ܆ ܢܚ̣ܬ ܟܝܠ ܡ̇ܢ ܠܡܪܝ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ . ܚܪܢܐ ܐܟܪܙ ܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܀ XX ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܝܕܝܥܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . XX X X85 ܒܥܘܬܐ ܠܡ X ⁴ܘܬܟܫܦܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܠܒܫܗ ܠܒܣܪܐ XܝXX 90 Xܘܐܦ ܟܕ ܒܣܪܐ ܠܡ ܠܒܝܫ ܗܘܐ .
PhiloxMab:TenMem ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܝX XX 8 ܒܢܝܐ̈ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ . ܡ̇ܢ ܢܣ̣ܒ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܢܬܕܡܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܢܬܒ̇ܩܐ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܢܐܠܦ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ̈ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܥܝܕܗ ܘܐܠܗܐ ܪܥܐ ܚܕܬܐ ܀ X ܕܝܠܗ . ܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ .
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܆ ܡܣܠܝ ܗ̇ܘ ܡܢ ܟܘܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܐܦܐܢܬ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܟ ܣ̇ܗܕܝܢ ܐܢܬܘ ܆ ܝXXXX 0
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܬܝܕܥ ܠܟ ܗܠܝܢ ܆ ܫܬܩܬ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘܐܬܝܬ ܬܒܥܐ ܥܡܝ ܥܠ ܡ̇ܢ ܆ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܠܬܢܝ ܀ 18ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܪܚ̇ܡ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܗܘܐ ܚܪܡ ܀ Xܫܠܡܬ̇ ܐܓܪܬܐ ܡ̇ܢ ܡ . ܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܨ ܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܀ X
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܨܛܠܒ . ܚܙܝܐ . ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܡܘܗܢܘܢ ܠܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܘܕܝܘ ܒܘ ܆ ³¹ܕܡܚܪܡ
PhiloxMab:TenMem ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܒܝܬ ܐܦܪܝܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܫܡܗ ܡ̇ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܘܝܪ . . ܘܢܬܠܘܢܗ̇ ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ ¹⁷ܐܢܫ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܝ . ܡ ܆ ܡܒܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܀ ܡ̇ܢ . ܘܠܩܘܝܡܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ X 1ܕܓܪܝܓܘܪܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܀
PhiloxMab:TenMem ܕܠܝ ܚܙܐ ܚ̇ܙܐ ܠܐܒܐ . ܠܐ ܝܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܆ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܢ ܐܢܐ ܆ ܘܠܐ ܐܝܕܥܬܢܝ ܆
PhiloxMab:TenMem ܗܘ . ܐ̇ܡܪܝܢ ܢܬܘܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡܪ . ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܀ 31ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܩܡ ܘܗܘܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܆
PhiloxMab:TenMem ܟܬܒ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ . ܒܬܘܠܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܝܠܕܬ ܠܒܪܢܫܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ . ܕܟܝܢܐܝܬ ܝܠܕܬ ܠܒܪܢܫܐ . ܐܪܐ : ܝܟܐ ܡܡܬܘܡ ܐܫܬܡܥܬ . ܐܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܥܩܝܪ ܗ̣ܘ X ܡܕܡ ܪܦܣ̣ܩXX ܕܢܗܘܘܢ ܬܪܝܢ̈ . ܚܕ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܀ ܬܪܝܢ̈ ܐ . . ܡܪܝܢܢ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܝ̇ܕܥܐܢܬ ܕܠܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܆ ܫܘܚܠܦܐ ܢܩܝܦ ܆ ܡܕܝܢ ܘ . ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܐܪܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܣܦܐܢܬ ܕܠܐ ܚܠܦܐ . ܐܝܟ