simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem X ܕܡܥܒܪ ܡܢ ܐܕܢܗ ܕܝܢܐ . ܠܝܬ ܒ ܚܝܠܐ ܕܐܩܥܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ ܡ̇ܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܢܚܘܬ ܗܘܐ ܀ 51ܕܝܠܗ . ܐܠܗܐ ܒܚܢܢܗ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ .
PhiloxMab:TenMem X ܕܩ̇ܪܐ ܢܕܥ . ܡܢ ܩܘܪܒܐ . ܕ ܩܒܠ ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ XXXX X120 ܒ . ܡ̇ܢ ܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܐXܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܘܠܗ̇ ܬܗ̇ ܕܟܠ
PhiloxMab:TenMem XX X X81 ܕܚܙܐ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܗ . ܘܐܬ̣ܐ ܥܡ̣ܪ ܒܢ . ܗܐ ܚܙܝ ܡ̇ܢ ܡܠܬܟ ܠܐ ܥܡ̣ܕ̇ ܐܠܐ ܠܗ ܢܣ̣ܒ ܡܢ ܟܪܣܐ ܘܐܪܦܝܗ ܫܚܝܡܐ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem XXX XX X ܡܘܕܐ ܕܥܡܪ ܐܠܗܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܘܐܬܓܫܡ ܡ̇ܢ : ܡܛܠ ܐ ܚܫܝܒ ܠܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ⁴⁰ܕܦܓܪܐ . ܡܕܝܢ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܐܚܬܗ ܒܩܛܝܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܗ ܆ ܢܚ̣ܬ ܟܝܠ ܡ̇ܢ ܠܡܪܝ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ . ܚܪܢܐ ܐܟܪܙ ܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܀ XX ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܝX XX 8 ܒܢܝܐ̈ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ . ܡ̇ܢ ܢܣ̣ܒ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܢܬܕܡܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܬܝܕܥ ܠܟ ܗܠܝܢ ܆ ܫܬܩܬ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘܐܬܝܬ ܬܒܥܐ ܥܡܝ ܥܠ ܡ̇ܢ ܆ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܠܬܢܝ ܀ 18ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ ܥܒ̣ܪ ܒܒܬܘܠܬܐ ܆ ܘܠܐ XX X X ܘܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܝ . ܡ ܆ ܡܒܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܀ X 105ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒ̣ܠ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܫܪܐ ܒܗ ܐܠܗܐ . ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܕܐ . ܐܦ ܗܢܐ ܒܗ̇ ܒܕܡ̇ܘܬܐ . ܕܠܐ ܐܠܗ ܘ ܀ X 1ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܬܓܡܪ ܆ ܐܘ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܨܛܠܒ . ܢܗܘܐ ܚܪܡ . ܡܢܐ ܥܡ ܩܛܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܀ 262ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܐܡܝܪ ܗܢܘ ⁸⁰ܡܠܦܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܘܐܪܝܘܣ . ܥܡ ܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܢ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ . . ܓܒܪܐ ܠܡ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܡ̇ܢ . ܘܡܢ̣ܘ ܕܦܪܫܗ ܠܝܘܡܐ ܢܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܐܒܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܘܒܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܘܝܢܐ Xܠ ܐ ܡܩܕܡ ܣܝܡ ܚܫܐ ܕܗܪܣܝܣ ܒܓܘ ܢܦܫܗ . ܡ̇ܢ ܆ ܐܠܗܐ ܚܫ ܘܡܝܬ ܀ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܆ ܐ̇ܘ ܚܒܝܒܢ ܆ ܠܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬ ܒܗ ܝܕܥܬܐ ܫ . . ܢܝܬܐ . ܘܥܡ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡܪ ܐܦ ܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܠܗܢܐ ܢܝܫܐ ܫܠܡܢ̈ ܆ . ܗܝ ܦܟܝܗܘܬܐ ܕܡܠܬܗ ܡܬܛܥܡܐ ܗܝ ܠܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܓܠܝܐܝܬ ܕܩܢܘܡܐ ܚܪܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣ̣ܒ . ܡ̇ܢ XXXXX X ܕܢܣ̣ܒ ܦܓܪܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܐܢܫܘܬܢ ܆ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܒܨܝܪ ܡܢܗ : ܦܩܬܗ ܠܡ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ . ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܢܚܬܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܫܘܬܦܐ ܒܪܟܝܢܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܥܡ ܝܫܘܥ . ܘܠܘ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܒܝܬ ܐܦܪܝܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܫܡܗ ܡ̇ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܘܝܪ . . ܘܢܬܠܘܢܗ̇ ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ ¹⁷ܐܢܫ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܡܠܦܢܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬ . ܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܕܢܠܦ . ܘܗܐ ܥܕܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܠܦ ܐܢܬ . ܫܠܝ ܠܟ ܡܛܠ ܡܝܪ ܗ̣ܘ ܀ X 1ܘܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܛܥܝܐ ܆ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܝ̇ܕܥܐܢܬ ܕܠܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܆ ܫܘܚܠܦܐ ܢܩܝܦ ܆ ܡܕܝܢ ܘ . ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܐܪܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܣܦܐܢܬ ܕܠܐ ܚܠܦܐ . ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܕܥܬ ܕܠܟܠ ܕܗ̇ܘܐ ܫܘܚܠܦܐ ܢܩܝܦ . ܗ̣ܘ ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܐܫܬܚܠܦ ܘܐܡ̣ܪ ܕܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܣܦ ܐܢܬ ܐܝܟ