simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܠܦ ܠܢ ܀ 15ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ . ܦܬܓܡܐ ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܕܢܦܢܐ ܡ̇ܢ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܢܟܝܘ ܡܢ ܒܝܫܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܘܐ ܥܡܗ . ܗܐ ܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܢܙܡܪ ܠܟ . ܠܥܙܐ ܚܕܬܐ ܗܐ ܪܬ̇ܚ ܒ ܬܐ ܀ X 16ܕܝܠܗ . ܝܗ̣ܒ ܡ̇ܢ ܐܬܢܨܪ ܠܟ . ܕܒܛܢܟ ܚܕܬܐ ܗ̣ܘ ܟ . ܬܗ̇X ܗ̣ܘ . ܒܠܥܕ ܪܘܚܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܢ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ . . ܓܒܪܐ ܠܡ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܡ̇ܢ . ܘܡܢ̣ܘ ܕܦܪܫܗ ܠܝܘܡܐ ܢܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܐܒܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܘܒܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܓܕܦ ܥܠ ܡܪܝܐ ܢܬܠܘܢܝܗܝ ܥܠ ܩܝܣܐ . ܘܠܐ ܢܒܘܬ ܦܓܪܗ ܥܠ ܡ̇ܢ . ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ ܟܘܠ ܡܢ ܕܡܬܬܠܐ ܒܩܝܣܐ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܘܠ
PhiloxMab:TenMem XXX XX X ܡܘܕܐ ܕܥܡܪ ܐܠܗܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܘܐܬܓܫܡ ܡ̇ܢ : ܡܛܠ ܐ ܚܫܝܒ ܠܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ⁴⁰ܕܦܓܪܐ . ܡܕܝܢ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܡܠܦܢܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬ . ܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܕܢܠܦ . ܘܗܐ ܥܕܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܠܦ ܐܢܬ . ܫܠܝ ܠܟ ܡܛܠ ܡܝܪ ܗ̣ܘ ܀ X 1ܘܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܛܥܝܐ ܆ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܝX XX 8 ܒܢܝܐ̈ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ . ܡ̇ܢ ܢܣ̣ܒ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܢܬܕܡܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܐܡܝܪ ܗܢܘ ⁸⁰ܡܠܦܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܘܐܪܝܘܣ . ܥܡ ܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܘܝܢܐ Xܠ ܐ ܡܩܕܡ ܣܝܡ ܚܫܐ ܕܗܪܣܝܣ ܒܓܘ ܢܦܫܗ . ܡ̇ܢ ܆ ܐܠܗܐ ܚܫ ܘܡܝܬ ܀ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܆ ܐ̇ܘ ܚܒܝܒܢ ܆ ܠܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒ̣ܠ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܫܪܐ ܒܗ ܐܠܗܐ . ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܕܐ . ܐܦ ܗܢܐ ܒܗ̇ ܒܕܡ̇ܘܬܐ . ܕܠܐ ܐܠܗ ܘ ܀ X 1ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܠܝ ܚܙܐ ܚ̇ܙܐ ܠܐܒܐ . ܠܐ ܝܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܆ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܢ ܐܢܐ ܆ ܘܠܐ ܐܝܕܥܬܢܝ ܆
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܪܘܫܥܐ ܕܩܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܘܣܦ̣ܬ ܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܘܒܙܒܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬ ܐܡܪ . ܘܒܙܒܢ ܓܘܢܐܝܬ ܀ 45ܬܘܒ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܝܕܝܥܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . XX X X85 ܒܥܘܬܐ ܠܡ X ⁴ܘܬܟܫܦܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܠܒܫܗ ܠܒܣܪܐ XܝXX 90 Xܘܐܦ ܟܕ ܒܣܪܐ ܠܡ ܠܒܝܫ ܗܘܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܨܛܠܒ . ܚܙܝܐ . ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܡܘܗܢܘܢ ܠܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܘܕܝܘ ܒܘ ܆ ³¹ܕܡܚܪܡ
PhiloxMab:TenMem ܕܥܩܝܪ ܗ̣ܘ X ܡܕܡ ܪܦܣ̣ܩXX ܕܢܗܘܘܢ ܬܪܝܢ̈ . ܚܕ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܀ ܬܪܝܢ̈ ܐ . . ܡܪܝܢܢ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ ܥܒ̣ܪ ܒܒܬܘܠܬܐ ܆ ܘܠܐ XX X X ܘܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܝ . ܡ ܆ ܡܒܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܀ X 105ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܩ̇ܪܒ ܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܆ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܝ̇ܠܕܬ ܠܗܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܘܟܬܪܬ ܒܬܘܠܬܐ ܆ ܕܢܕܥ ܟܘܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܓܠܝܐܝܬ ܕܩܢܘܡܐ ܚܪܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣ̣ܒ . ܡ̇ܢ XXXXX X ܕܢܣ̣ܒ ܦܓܪܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܐܢܫܘܬܢ ܆ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܫܕܪܢܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܪ . ܥܝܢ ܢܬܘܢ ܠܗ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܠܦ ܒܗܝܟܠܐ ܘܐܡܕ̇ ܕܡܢ ܨܒܘ ܬ · ܠܐ ܐܬܝܬ . ܐܠܐ ܫܪܝܪ ܗ̣ܘ
PhiloxMab:TenMem X ܕܩ̇ܪܐ ܢܕܥ . ܡܢ ܩܘܪܒܐ . ܕ ܩܒܠ ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ XXXX X120 ܒ . ܡ̇ܢ ܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܐXܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܘܠܗ̇ ܬܗ̇ ܕܟܠ