simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܘܒܪ ܡ̇ܢ ܀ ܐܝܕܝܥܘܬܐ ܗܟܝܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܢܐ ܕܚܫ ܘܚܠܦ ܡ̇ܢ ܆ ܟܬ̣ܒ ܘܐܡ̣ܕ̇
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܡ̇ܦܢܐ ܐܢܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܫܒܝܢ ܇ ²ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܘ ܒܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܩܕܡ ܗ̇ܘ . ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ̣
PhiloxMab:ComProJohn ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܗܟܢܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܬܗܝܡܢܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢܗ ܆ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܫܬܘܕܥ
PhiloxMab:ComProJohn ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝܠܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn : ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܫܬܘܝ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܬ̣ܬܕܪܟ̣ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܠܗ̇ .
PhiloxMab:ComProJohn ¹⁵ܐܠܦ ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܚܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܙܕܩ̇ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ .
PhiloxMab:ComProJohn ܘܠܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܬ̇ܦܫܩ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܒܒܣܕ̇ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܐܬܢܒܝܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܘܠܘ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܫܡ̇ܗ ܦܘܠܘܣ
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܕܗ̇ܘܐ ܘܡܬܝܠܕ