simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܩܕܡ ܗ̇ܘ . ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ̣
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢ ܡܫܝܚܐ . ܡ̇ܢ ⁹ܕܝܢ ܕܐܬܓܠܝ ܡܫܝܚܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ XX 1X0ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܫܒܝܢ ܇ ²ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܘ ܒܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܚܒܝܒܐܦܫܝܛܘܬܗ̇ܕܗܝܡܢܘܬܐ̈ ²⁰ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬܠܡܕ ܒܦܘܪܫܢܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܡܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܗܕܡܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܙܕܩ̇ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ .
PhiloxMab:ComProJohn ܪܘܚܢܝܐ ܕܝܢ ܕܐ̇ܢ ܡ̇ܢ ܟܠܡܕܡ . ܗ̣ܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܡ̇ܦܢܐ ܐܢܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܘܠܘ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܟܢܐ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܐܓ ܠܡܗܘܐ ܓܒܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn ¹⁵ܐܠܦ ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܚܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܠܗ ܇ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܥܒ̇ܕ ܫܪܪܐ ܐܬ̇ܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܗܕܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ̇ ܓܠܝܙ ܆
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܡܛܠ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܠܟܐ
PhiloxMab:ComProJohn ²ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ ܆ ܢܣܒܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܘܠܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܬ̇ܦܫܩ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܘܒܪ ܡ̇ܢ ܀ ܐܝܕܝܥܘܬܐ ܗܟܝܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܢܐ ܕܚܫ ܘܚܠܦ ܡ̇ܢ ܆ ܟܬ̣ܒ ܘܐܡ̣ܕ̇