simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܀ ܐܝܕܝܥܘܬܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ : ܗܕܐ ܕܒܢ ܒܠܚܘܕ ܐܬܚܘܝܬ ܡ̇ܢ ܐܫܟܚ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܕܥ ܆ ܘܠܘ ܐܦ ܕܡܢܘ ܇ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܘܒܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܟܬ̣ܒ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܗܟܢܐ . ܕܠܗ̇ܘ¹⁵ ܕܠܐ ܐܝ̣ܕܥ ܚܛܝܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܫܬܘܕܥ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܕܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܚܫ ܘܚܠܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܢܬ ܕܡ̇ܦܢܐ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ : ܕܠܡܐ ܐܡܪܐ ²⁵ܓܒܝܠܬܐ ܡ̇ܢ ܦܘܠܘܣ : ܘܟܬ̣ܒ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܘܟܐܐ ܒܗܘܢ : ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܘ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܚܝܪ . . ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܆ ⁵ ܐܠܐ ܐܦ ܫܛܝܘܬܐ ܚܫܒܝܢ ܇ ²ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ̣ ܚܬܢܐ ܗܘ . ܪܚܡ̇ܗ ¹⁵ܕܝܢ ܕܚܬܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܐܡ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܠܐ ܐ̇ܝܬܝ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ ܩܕܡ ܗ̇ܘ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ . ܟܕ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܠܐܕܫܐ̈ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ : ܘܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ³⁰ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܝܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܕܝܥܐ ܡ̇ܢ ܘܕܠܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܡܬܗܝܡܢܐ̇ ܟܕ ܛܒ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܐܦܢ ܠܐ ܢܣܬܗܕܢ̈ ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܕܟܝܢܐ ܀ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܡܢ ܟܬܒܐ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܗܝܡܢܢ̈ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܫܬܘܕܥ . ܘܐܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܬܚܪܝܘ ܡ̇ܢ ܒܗ : ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܪܚܝܡ ܗܘܐ ܡܢܗ ܆ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝܠܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܠܚܘܕX ܢܕܥ ܆ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܥܡܗ̇ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܕܣܦܩܐ ܠܡܝܬܝܘ ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܫܬܘܝ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܠܡܢܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܓܒ̇ܐ ܗܪܛܝܩܐ ܡ̇ܢ ܘܣܘܢܩܢܐ̈ . ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܐܠܨܐ ܕܬܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ : ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒ̇ܥܐ ܠܗ̇ . ܕܡܐ ܕܫ̇ܠܡ ܟܠ ܪܚ̇ܡ ܝܘܠܦܢܐ ܒܥܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܆ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܣܡ ܒܟܝܢܐ̈ . ܐܠܐ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܕܬ̣ܬܕܪܟ̣ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܚܝ : ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܓܘ ܡܢ ܡܪܓܫܢܘܬܗ ܕܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝ ܐܢܐ . ¹ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ¹⁵ܐܠܦ ܆ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܕܥ ܚܝܠܐ ܕܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܕܓܠ . ܐܠܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܬܗܝܡܢ ܙܕܩ̇ ܆ ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܐܬ̇ܦܫܩ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܡܣܒ̣ܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܇ ܡ̇ܢ ܣܝ̣ܡܢ̈ ܘ̇ܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܬܕܢܝܘ ܆ ܘܠܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܇ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܓܒܠܗ ܐܒܐ ܒܝܕ ܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܠܘ ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܚܪܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܐܬܢܒܝܘ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܓܠܝܐܝܬ ܒܪܝܫܐ ܡ̇ܢ : ܕܗ̇ܘܐ ܚܕܬܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܘܡܬܝܠܕ ܒܒܣܕ̇ ܘܠܘ ܡܛܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ . . 110ܕܠܗ ܠܚܕ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܡ̇ܢ : ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܐܠܨܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܇ ܘܠܘ ܕܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܫܡ̇ܗ ܦܘܠܘܣ ܆ ܐܠܐ ܠܗX ܠܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܇ ܗܢܐ ܕܡܢܗ ܡ̇ܢ ܇ ܕܢܠܚ̣ܡ ܠܗ ܫܡܐ ܗܢܐ . ܕܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܗܪܟܐ ܆ ܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܘ ܕܗ̇ܘܐ ܘܡܬܝܠܕ ܆ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܕܟܠ ܇ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X²ܘܙܕܝܩܐ̈ : ܘܕܢܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ ܕܡܬܒܪܢܫ : ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ