simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ̣ ܚܬܢܐ ܗܘ . ܪܚܡ̇ܗ ¹⁵ܕܝܢ ܕܚܬܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܐܡ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܠܐ ܐ̇ܝܬܝ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ ܩܕܡ ܗ̇ܘ .
PhiloxMab:ComProJohn ⁹ܕܝܢ ܕܐܬܓܠܝ ܡܫܝܚܐ : Xܝܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܕܝܘܚܢܢ ܪܒ ܡܢ ܡܫܝܚܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܆ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܡܥܕ ܩܐܡ ܡܢ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܝܕܘܥܘܗܝ ܆ ⁵ܐ̇ܝܕܐ̈ ܕܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘܝܐ ܆ XX 1X0ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܘ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܚܝܪ . . ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܆ ⁵ ܐܠܐ ܐܦ ܫܛܝܘܬܐ ܚܫܒܝܢ ܇ ²ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܬܠܡܕ ܒܦܘܪܫܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܟܢܐ ܦܪܢܣ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܗܪܛܝܩܐ ܆ ܚܒܝܒܐܦܫܝܛܘܬܗ̇ܕܗܝܡܢܘܬܐ̈ ²⁰ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܗܕܡܐ̈ ܠܚܘܕ ܡܚܝܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ : ܡ̇ܢ ܇ ܘܚܘܫܒܐ̈ ܒܠܒܐ ܇ ܘܠܘ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܗܕܡܐ̈ . ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܕܥ ܚܝܠܐ ܕܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܕܓܠ . ܐܠܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܬܗܝܡܢ ܙܕܩ̇ ܆ ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܠܡܕܡ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܡܬܕܝܢ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܐܝܕܥ ܡܕܥܗ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܕܪܘܚܢܐܝܬ ܡܬܕܝܢܢ . ܪܘܚܢܝܐ ܕܝܢ ܕܐ̇ܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܇ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܓܒܠܗ ܐܒܐ ܒܝܕ ܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܠܘ ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܚܪܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܢܬ ܕܡ̇ܦܢܐ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ : ܕܠܡܐ ܐܡܪܐ ²⁵ܓܒܝܠܬܐ ܡ̇ܢ ܦܘܠܘܣ : ܘܟܬ̣ܒ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܘܟܐܐ ܒܗܘܢ : ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ . . 110ܕܠܗ ܠܚܕ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܡ̇ܢ : ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܐܠܨܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܇ ܘܠܘ ܕܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܪܐܓ ܠܡܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܡܫܝܚܐ : ܘܚ̇ܙܝܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ ܠܡܣܬܟܠܘ ܪܥܝܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܗܟܢܐ . ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܚܝ : ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܓܘ ܡܢ ܡܪܓܫܢܘܬܗ ܕܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝ ܐܢܐ . ¹ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ¹⁵ܐܠܦ ܆ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܥܒ̇ܕ ܫܪܪܐ ܐܬ̇ܐ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ . . ³ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܢܘܗܪܐ ܣܥܪܝܢܢ ܇ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܇ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢܗ̇ ܓܠܝܙ ܆ ܢܘܟܪܝܐ ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬ ܫܘܘܕܥܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܇ ܗܕܐ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܐܢ ܬܪܝܢ̈ X8 ²⁰ܢܗܘܘܢ ܡ̇ܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܫܢܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܐܕܡ ܥܦܪܢܐ . ܘܡܛܠ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ ܆ ܢܣܒܪ ܕܩܘܪܒܢܐ ܡܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ³ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̇ܢ ²⁵ ܘܬܗܘܘܢ ܣܢܝܐܝܢ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܫܡܝ . ²ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܐܬ̇ܦܫܩ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܡܣܒ̣ܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܇ ܡ̇ܢ ܣܝ̣ܡܢ̈ ܘ̇ܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܬܕܢܝܘ ܆ ܘܠܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܀ ܐܝܕܝܥܘܬܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ : ܗܕܐ ܕܒܢ ܒܠܚܘܕ ܐܬܚܘܝܬ ܡ̇ܢ ܐܫܟܚ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܕܥ ܆ ܘܠܘ ܐܦ ܕܡܢܘ ܇ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܘܒܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܟܬ̣ܒ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܗܟܢܐ . ܕܠܗ̇ܘ¹⁵ ܕܠܐ ܐܝ̣ܕܥ ܚܛܝܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܫܬܘܕܥ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܕܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܚܫ ܘܚܠܦ