simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܒܗܕܐ ܪܚܡܬܐ ܐܬܬܚܕ ܂ ܠܐ · X ܥܠ ܢܡܘܣܐ̇ ܐܣܬܢܩ ܝ ܡ̇ܢ 12ܢܛܪܐ ܠܐܢܫ 13ܡܢ ܣܘܓܦܢܐ̣ X 1ܪ̣ܚܡXܐ ܕܐܠܗܐ 10ܘܟܘܠ
JacSer:Epist ܝ ܕܓܠܐ̣ ܂ ܥܠ ܗ̇ܝ ܪܚܝܩ ܡܢ ܫܪܪܐ̣ ܘܬܒܥ20 ܡܘܡܬܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܕܓܠܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܚ̇ܛܝܐ ܒܚܛܗܐ ܒܠܥ̣ ܝ 1ܕܐܝܬܘܗܝ
JacSer:Epist ܕܡ̣ܩܪܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܪܫܐ̣̈ ܂ ܟܐܡܬ̇ ܝ ܢܣܛܪܝܣ ܐܝܬܘܗܝ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢ ܗܘ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܂ ܘܡܟܝܠ ܝ ·X ܝ X
JacSer:Epist ܠܡ X ܕܩܡ̣ ܂ 7ܢܙܕܗܪ ܕܠܐ ܢ̇ܦܠ ܂ ܐܢ ܝ- ܝ X ܓܝܪ ܝ ܚܬܝܪ ܝ ܕܩܡ ܡ̇ܢ ܚܒ̣ܬ ܂ ܘܬܦܠ ܒܓܘܡܨܐ ܕܚܬܝܪܐ̈ ܥܠ ܕܚܙܬ 1ܕܠܐ ܐܙܕܟܝܬ ܂
JacSer:Epist ܕܐܪܓܫ ܒܗ] ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܂ ܢܬܒ̣ 5ܥܠ ܣܒܪܗ ܒܕܡ̣ܘܬ[ܟܘܢ ܂ ] ܡ̇ܢ ܕܢܚܘܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܗ̣ ܂ [ܢܦ[ܘ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܟܘܬ[ܟ[ܘܢ ܂
JacSer:Epist ܪ ܂ ܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ̈ ܥܒܕܐ̇̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܢܐܣܘܪ ܚܨܘܗܝ̣̈ ܘܢ̇ܥܒܪ ܢܫ̇ܡܫ ܐܢܘܢ ܂
JacSer:Epist ܝ ܓܝܪ ܝ̇ܗܒ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܘ ܡܢ ܥܘܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܙܕܩܘܬܐ ܫ̣ܠܐ ܡ̇ܢ ܥܡ ܥܠ̣ܡܐ ܒܚܛܗܝܟ̈ ܂ ܡܝ̣ܬܐ ܗܘ̣ܝܬ ܘܠܘܝ ܡܝܬܐ ܒܛܝ̣ܢܐ ܂
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܠܐ ܚ̣ܙܐ ܠܗ ܥܘܬܪܐ ܫܪܝܪܐ̣ ܂ ܟܠ ܝܘܡ ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂
JacSer:Epist ܕܠܐ ܡܝܩܪ ܠܒܪܐ̣ ܠܐ ܡܝܩܪ ܠܐܒܐ ܕܫܕܪܗ ܂ ܘܡܢ ܡܡܪܚ ܕܢܣܒܪ ܡ̇ܢ ܕܢܣܬܒܪ̈ ܂ ܕܗ̇ܘ ܝܝ ܕܐܫܬܕܪ ܝܩ̣ܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪ ܂
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܠܐ ܪܚ̇ܡ ܠܗ̣ ܡܣܓܐ ܥܠܘܗܝ ܫܘܐܠܐ̈ ܂ ܝ X ܙ XXX ܡܫܡܪ ܡ̇ܢ ܘܗܐ ܐܕܪܟܬܘܢ ܒܪܚܡܬܗ̣ ܂ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ ܂
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܚܐܪ ܒܙܕܝܩܘܬܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܠܐ ܡ̣ܫܟܚ ܕܢ̇ܣܒܪ ܐܘ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܂ ܆ ܐܝܟ ܐܘܪܩܥܬܐ ܗܝ ܕܟܦܣܢܝXܐ ܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܢ ܂
JacSer:Epist ܕܢ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܝܘܣܦ̣ ܠܘܬ ܐܕܡ ܂ ܘܠܐ ܡܬ̇ܟܠܐ ܨܝܕ ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܂ ܟܬܝܒ̣ ܂ ܕܡܢ ܕܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܥܠ ܝX ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ̣ ܢܫܬܒܩ ܠܗ ܂
JacSer:Epist ܕܢ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܐܡܪ ܠܐ ܢܫܬܒX ܠܗ ܀ ܝX ܫܪܓܐ ܕܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܝ ܕܐܡܪ ܡܪܢ ܕܟܠ ܡܢ ܕܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ ܂
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܚܘܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܗ̣ ܂ [ܢܦ[ܘ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡ̇ܢ ܂ ܝܬܒ ܂ ܝܢ ܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܝܝ ܟܕ ܠܐ ܡܥܩ̇ܒܝܢ ܂
JacSer:Epist ܕܒܨ̇ܐ ܠܝܠܕܐ ܠܐ ܡܬܒܨܝܢܐ̣ ܂ ܠܝܬ ܝܝ ܒܢܦ ܂ ܫܗ ܕܘܡܪܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܘܡܪܐ ܂ ܬܬܡܠܐ ܕܘܡܪܐ̣ ܕܐܝܬܘXܝ ܡܫܝܚܐ ܂
JacSer:Epist ܝX ܘܡܐ [ܕܚܙ]ܝܢ ܡ̣ܐܟܘܠܬܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܗܠܝX ܘܡܫXܬ ܂ [ܐ ܡ̇ܢ ܠܗ ܐܝܟܐ ܠ ܂ ܗ̇ܝ̇ܕܛܠܡܝܢ ܒܪܘܪܒܬܐ̈ ܂ ܕܢܣܡܘܟ ܪܫܗ̣ ܂
JacSer:Epist ܕܪܗ̇ܛ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܕܡܕܪܟ ܐܢܬ ܆ ܠܗ̇ܘ 1ܕܡܛܠܬܗ ܐܕܪܟܟ ܡ̇ܢ ܒܪܝܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ ܬܩܘܐ ܂ ܘܒܪܥܝܢܟ ܕܠܓܘ ܠܐ ܬܫܠܐ ܂
JacSer:Epist ܠܒܪ ܂ ܒܝܢܐ ܢܦܠ ܠܗ ܘܡܫܬܪܐ ܂ ܘܡXܒܣܪܝܢ̈ ܩܢܝܢܘܗܝ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܐܢܫܐ ܂ ܐܢ ܗܘ̇ܝܐ ܪܦܝܘܬ ܐ ܡܢ ܠܓܘ ܃ ܘܫܡܐ ܫܐܝܠܐ ܂ X ܙ ܃
JacSer:Epist ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡܫܬܒܚ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܡ ܡܠܬܗ̣ ܘܪܘܚܗ ܂ 0ܝ ܐܒܐ
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܘ̇ܣܦ ܡܕܡ̇ ܂ ܐܘ ܕܢܒܨܘܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ X X ܡ̇ܢ ܝܝ ܡܢ ܝ ܐܒܘܗܝܝ ܩܕ ܫܐ ܝ ܘܡܢ ܪܘܚܗX 1ܕܫܪܪܐ ܂ ܐܘ