simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ( 2¹7 ) ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܙܒܢܐ
DionAr:MystWritings ܆ XX 26ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܛܒܬܐ |ܗܘܝܐ̣
DionAr:MystWritings . . ]ܐ[ܝܟ ܡ̇ܢ ( 166 ,
DionAr:MystWritings ܕܝܢ | ¹¹¹ܒܚܘ̣ܪܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܥܠܬܐ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܠܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܝܡܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈
DionAr:MystWritings ܐܠܗܐ ܇ ܐXܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܒ̇ܩ ܠܐܝܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܗܢܘ ܕܝܢ ܐXܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܫܬ̇ܚܠܦ ܡܬܘܡ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܆ ܐܝXܝ ܡ̇ܢ ܕܐܣ̣ܒܪܢܢ : X
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܕܝܡ
DionAr:MystWritings ܒܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܫܝܬ ܢܘܗܪܐ̣
DionAr:MystWritings ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܟܣܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܒܪܘܝܘܬܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܒܪܝ ܡܥܠܝܐܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܗ̣ܘ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܥܠܝܐܝܬ ܩ̣ܕܡ
DionAr:MystWritings ܗܘܝܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܪܝܫܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ
DionAr:MystWritings ܛܒܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܡܠ̣ܟܐ ܐܝܬܝܗ̇
DionAr:MystWritings ܠܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܥܩܒܬܐ ܠܓ̇X
DionAr:MystWritings ܡܬܒ̇ܕܩ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܩܫܝܫܘܬܗ ܆ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܝ 19 ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܝܗܘܢ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܢܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܛܒܬܐ