simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ( 166 , 15--167 , 4 ) ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܙܪ ܡ̇ܢ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ] [ . . . ]ܐ[ܝܟ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܝܟ ܐܝܟܐ ܕܐܡܪ ܝܢ ܇ ܕܗ̣ܝ ܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܒܚܕ |ܡܢ ܡ̇ܢ ܫܒܚܘܗ̇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܟܕ ܒܟܠ ܟܘ̇ܢܝ ܫܡܗܘܗ̇ . ܕܠܐ ܟܘ̇ܢܝ
DionAr:MystWritings ܆ ܡܐ ܕܡܬ̇ܚܝܕܝܢ ܠܨ ܡ̣ܚܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܪܠܐ ܫܘ̇ܠܡ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܐܡܫ̈ ܝܢ ܕܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܐܠܐ ܒܚ̣ܘܪܪܐ
DionAr:MystWritings ܐܝܡܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܗ̇ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܗܕܐ ܕܠܐ ܫܘ̇ܚܠܦ ܗܝ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܆
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܥܠܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܠܘܬܗ̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢܗ̇ . ܡ̇ܢ ܡܕܝܪܝܢ̈ . ܀ ܀ ܝ 9 15ܐܦ ܙܘܥܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܕܝܢ | ¹¹¹ܒܚܘ̣ܪܪܐ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ ܫܦܝܪܐ ܇ ܒܡܕܡ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ . ܀ ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܙܒܢ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗ̇ܘܐ̣ ܘܠܐ ܐܒ̇ܕ . ܘܠܐ ܪܒ̇ܐ̣ ܘܠܐ ܒܨ̇ ܪ . ܘܟܕ ܠܐ ܒܡܕܡ
DionAr:MystWritings ܒܠܚܘܕ ܕܡܬ̇ܝܐܒ ܠܚܝܐ̈ : ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܣ̣ܬܒܪܝܢ̈ ܠܗ ܡ̇ܢ ܀ ܐܦ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܡܢ̣ܘ ܕܡܬ̇ܝܐܒ ܠܚܝܐ̈ ܫܟܝܪܐ̈ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܘܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ : ܒܫܪܒܐ̈ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ XX ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ . ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܬܐܡܪ ܡܢܢ : ܬܢܢ
DionAr:MystWritings ܕ ܓܠܝܠܐ ܘܦܬܝܚܐ ܟܠܗ̇ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܡ̇ܢ ܥܡ ܒܝܫܐ . ⁴¹̈ X X201dd ¹3--202dd 2ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܐ ܓܢܐ
DionAr:MystWritings ܕ ܓܡܝܪ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܗܘ ܡܢܗ ܘܗ̣ܘ ܒܗ : ܘܦܪܝܫ ܐܝܚܝܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ . ²⁸²ܡܫܡ̇ܠܝܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐ̣ܨ ܛܠܝܘ ܠܘܬ ܗܘܠܐ : ܘܢܦ̣ܠܘ ܡܢ ܡܬܝܐܒܢܘܬܐ ܪܛܒܬܐ : ܡ̇ܢ ܫܚܪܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܠܐ ܡܬܝܐܒ ܠܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܚܪܢܐ ܝX 42ܗܘ ܠܒܪ ܟܠ . ܘܕܬܡܝܗܐ ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܡܟܪܙܐ ܠܗ ܕܠܐ ܕܒܐ̇ ܠܟܠ ܇ ܘܠܐ ܡܬܚ̣ܫܒ ܥܡ ܟܠ ܇ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܝܡ ܇ ܟܠܗܝܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܕܟܠ ܝܕܥܢ̈ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܘܐܝܟ ܡܕܥܐ . ܘܐܝܟ ܡܠܬܐ ܬܘܒ ܆ ܘܐܝܟ ( 1¹9 ) ܝܕܘܥܐ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܟܚܕܐ ܡ̇ܥܠܝܢܐ ܘܚܝܠܐ ܕܡܢ ܝܬ̇ܗ ܇ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ̣ ܘܛܒ̇ܐ . ܘܡ̇ܟܢܝܢ ܠܗ ܬܘܒ ܪܚܡ̣ܬܐ ܘܚܘܒܐ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܥܒܘܕܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܆ ܢܫܒܚܝܘܗܝ ܬܘܒ ܠܛܒ̇ܐ ܆ ܐܦ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ : ܡ̇ܢ ܡ̣ܨܐ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܐܦ ܠܗܠ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ( 222 ) ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܇ ܒܡ̇ܥܠܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠ . ܟܕ ܡ̇ܢ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܟܠܗ ܒܟܠܗ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܓܡܝܪܐ ܆ ܐܠܐ̣ ܐܦ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܥܠܡܐ ܘܙܒܢܐ . ܘܩ̣ܕܡ ܝܘܡܐ̈ ܬܘܒ . ܘܩ̣ܕܡ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܫܬܪܝܐ ܀ . 2ܥܬܝܩ ܝܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܡܫܬ̇ܒܚ ܐܠܗܐ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܥܠܝܐܝܬ ܩ̣ܕܡ ܟܠ ܠܥܠ ܡܢ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܕ ܡ̇ܢ . ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗ ܡܢ ܩܕܝܡ ܆ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗ̣ܘ . ܐܝܟ