simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܙܒܢܐ ܟܠܗ ܘܕܠܥܠܡ . ܘܥܬܝܩ ܝܘܡܐ̈ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܐܝܟ ܥܠܡܐ ܘܐܝܟ ܙܒܢܐ ܆ ܐܝܟ ( 2¹7 )
DionAr:MystWritings ܕܡܛܠ ܛܒܬܐ |ܗܘܝܐ̣ ܘܠܘ ܡܛܘܠܬܗ̇ . ܀ 32ܝܛ̣̇⬩X ܙܪ . ܩ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ ܩܢܘܡܐ ܠܒܝ̣ܫܬܐ . ܐܠܐ̣ ܕܠܐ ܩܢܘܡܐ ܗܝ ܆ XX 26ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ( 166 , 15--167 , 4 ) ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܙܪ ܡ̇ܢ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ] [ . . . ]ܐ[ܝܟ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܥܠܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܠܘܬܗ̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢܗ̇ . ܡ̇ܢ ܡܕܝܪܝܢ̈ . ܀ ܀ ܝ 9 15ܐܦ ܙܘܥܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܕܝܢ | ¹¹¹ܒܚܘ̣ܪܪܐ
DionAr:MystWritings ܐܝܡܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܗ̇ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܗܕܐ ܕܠܐ ܫܘ̇ܚܠܦ ܗܝ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܆
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܫܒ̇ܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܫܪܪܐ ܇ ܠܡ̇ܦܠ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܦ ܦܘ̇ܨ ܝܐ ܡܫܡ̇ܗܝܢ ܠܗ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܡܠܠܝ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ ܇ ܐXܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܫܬ̇ܚܠܦ ܡܬܘܡ ܒܚܕ ܡܢ ܙܘܥܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܓ̇ . X ܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܪܦܐ̣ܐ ܠܐܠܗܐ ܙܪܩ̇ܪܢܐܡܪܝܘܗܝ . ܀ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐXܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܣ̣ܒܪܢܢ : X . . . X ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗܝܢ X . . . Xܬܟܪܟ ܟܕ X . . . ܡ̇ܢ . . . X ܘܡܠܝܢ̈ ܡܢ X . . . X ܛܒܬܐ̈ . X . . . X ܕܝܢ ܆ ܐܝXܝ
DionAr:MystWritings ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܘ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ( ¹¹0 ) ܡ̇ܢ . ܘܟܕ ܥܠ̣ܬܐ ܗܘ ܕܗܘܝܐ ܕܟܠ ܆ ܗܘ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܐܝܬ ܠܗܝܢ̈ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ X ܢܗܘܝܢ̈ . ܘܐܝܬܝܗܝܢ̇ ܘܫܦܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܫܝܬ ܢܘܗܪܐ̣ ܘܠܥܠ ܡܢ ܢܘܗܪܐ . ܘܡ̇ܥܠܝܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܡܪ ܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܡܢܗ̣ܪܢܐ ܆ ܟܠܗܘܢ ܟ̇ܢ̣ܫܬ ܒܗ̇ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܒܛܟܣܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܇ ܪܗ̇ܛܝܢܢ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܘܐܝܟ ܕܒܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܨ̇ ܒܝܢܢ ܕܢܚ̣ܙܐ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡ̇ܒܪܝ ܡܥܠܝܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܇ ܒܚܕܐ ܒܪܘܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܒܣܓܝܐܘܬܐ . ܘܡ̣ܠܐ̣ ܘܡ̣ܚܝܕ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܒܪܘܝܘܬܗ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܥܠܝܐܝܬ ܩ̣ܕܡ ܟܠ ܠܥܠ ܡܢ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܕ ܡ̇ܢ . ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗ ܡܢ ܩܕܝܡ ܆ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗ̣ܘ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܦܪܝܫܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܡܥܠܝܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ . ܀ ܡ̇ܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܗܘ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܕܠܐ ܡܠ̣ܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܡܫ̇ܚܝܢ ܒܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܛܒܬܐ . ܘܬܘܒ ܠܡ̣ ܕܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܠܡܥ̣ܒܕ ܛܒܬܐ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܝܬ ܥܩܒܬܐ ܠܓ̇X ܕܡܕܡ ܇ ܕܐܬܡܨ ܝ ܡܬܘܡ ܠܡܥ̣ܒܪ ܠܘܬ ܠܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ̇ ܘܠܐ ܡܬܥܩ̣ܒܢܝܬܐ ܐܡܪ ܝܢ ܠܗ̇ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܩܫܝܫܘܬܗ ܆ ܥܠ ܥܬܝܩܘܬܗ̣ ܘܐܝܬܘܬܗ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܡܫܘܕܥܐ . ܡ̇ܢ ܐܪܙܢܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܩܫܝܫܐ̣ ܘܐܝܟ ܛܠܝܐ X ܡܬܒ̇ܕܩ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܆ ܐܠܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܦ ܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܠܐ | ¹⁵ܗܘܐ ܝ 19 ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗܢܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܛܒܬܐ . ܠܡܒ̣ܪܐ ܘ̇ܠܡ̇ܚܝܘ ܟܘܠ : ܕܒܝ̣ܫܬܐ ܡ̇ܢ ܢܣܥܘܕ̇ ܘܐܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ ܛܒ̇ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܐܝܟ