simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm X ܕܝܩܝܪܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܣܟܠܘܬܢ : ܘܟܕ ܝܕܥ ܕܚܛܝܢܢ ܟܐܡܬ ܡܣܒܪ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܘ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܝܕܥ ܟܠ ܟܣܐ ܡܕܡ ܚܣ : ܐܠܐ ܐܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm X ܕܠܐ ܚܫܚܐ ܗܘܬ . ܘܕܬܠܬ Xܕܠܐ ܢܚܫܒܝܗ̇X : ܠܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܬܬܘܝ ܥܠ ܒܪܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܘܚܒܠܗ̇ Xܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm X⁶ܕܚܠܝܡܐ ܚܙܬܗ ܒܚܪ ܩܠܝܠ ܕܩܕܡܘܗܝ : ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܣܓܝܦ ܡ̇ܢ ܟܠܢ ܒܥܕܢܐ ܕܠܠܝܐ : ܠܐ ܕܝܢ ܫܘܐ ܥܡܛܢܗ ܥܠ ܟܠܢ ܐܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܐܬܝܐ ܠܟ ܒܗܕܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܥܡ ܙܒܢܐ ܘܡܦܠܛ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܕ ⁶ܡܢܗܘܢ ܘܗܘܝ ܪܚܡܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܆
BarKoni:ScholUrm ܒܢܘܪܐ ܡܪܝܐ X ܆ ܘܒܬܪ ܙܘܥܐ ܩܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܪܟܝܟܐ . ܘܟܕ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܪܘܚܐ ܡܪܝܐ . Xܘܒܬܪ ܪܘܚܐ ܢܘ̇XX ܆ ܠܐX
BarKoni:ScholUrm ܓܒܪܐ̈ : ܘܬܘܒ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܐܘ ܡ̇ܢ ܢܫܐ̈ ܡܚܘܐ ܠܗܝܢ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܠܛܒܬܐ ܘܠܒܝܫܬܐ ܘܒܙܒܢ
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܡܨܐ ܗ̣ܘܐ ܠܡܐܠܦ ܫܪܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ⁵ܕܡܪܢ ܡ̇ܢ : ܘܠܘ ³ܡܢܗ ܩܒܠܘX ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܟܝܢܐ ܩܘܝܡܐ ܆ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܚܪܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܠܒܘܫܗ . . ܠܚܣܝܢܘܬܗ ܘܠܓܢܒܪܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ . 5ܒܚܘܣܢܗ ܘܒܓܝܕܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܗ :
BarKoni:ScholUrm ܕܐܚܘܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܪܢܐ ܕܠܐ ⁵ܐܠܨܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : ܡܛܠ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܗܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܪ⬩ܐܪܥܐ : ܘܐܝܟ X
BarKoni:ScholUrm ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܝܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܦܩܘܕܐܝܬ ܥܡܗܘܢ ܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܘܠܝܢ̈ ܆ ܒܦܝܣܐ ܕܒܒܥܘܬܐ : ܐܠܐ 25ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܢ 5ܙܥܘܪܬܐ ܗ̣ܝ X ܚܬܐ ܘܠܝܬ ⁶ܠܗ̇ ܬܕܝܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܡܡܝܩܢܐ̈ ܡܡܠܠ : ܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝ ܠܫܪܒܗ . ܠܘ ܐXܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܒܐ ܕܢܬܛܪX 5 X XX 8ܢܡܘܣܐ . ܠܝܬ ܗ̣ܘܐ X ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܘ ܇ ܘܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܠܦܝܢ Xܗܘ̣ܘ : ܘܐܡܪܝܢX ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܦ ܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܬܡ̇ܢ ܝܠܦܘ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܐܬܬܨܝܪܘ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܘܦܠܐܬܗ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܬܩܒܠܬ ܒܥܘܬܗ : ܘܝܬܪ ܒܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܘܝ XX ܠܗ . ܡ̇ܢ ܇ ܕܠܐ ܢܬܓܕܦܘܢ ܒܬܪXX ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܗܦܟ ܐܠܝܐ ܟܕ ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܡ̇ܪܐܒܪܗܡ ܩܕܡܝܬ ܇ ܘܗ̣ܘܐܝܘܒ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ . ܐܢܫܝܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܐܡܪܝܢ ܕܩܪܐ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܕܡܘX X ܫܡܥܐ ܡܕܡ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܗ̇ ܚܙܘܐ ܘܩܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܬܘܒ X ܐܩ ܫܡܥܐ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܟܝܢܐ 15ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܡܐ : ܐܝܟ ܕܡܢܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ . . ܡ̇ܢ ܕܒܝܫܬܐ ܕܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܗܘܝܐ ܐܡ̇ܪ . ܘܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܟܪܣ̣ܛܝܢܐ : ܠܐ ܡܬܢܟܪܝܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܕܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܓܠܙܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܪܓܫܐ̈ : ܐܢXX
BarKoni:ScholUrm ܕܒܣܓܕܬܐ 20 ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܝܕ ܗ̣ܘܐ ܇ ܠܗܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ⁹ܣܛܢܐ . ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܛܠ ܕܡܪܗ̇ ܕܐܠܦܐ ܆ ܐܝܟ