simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit ܕܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܟܝܢܐ ܆ ܥܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܘ ܟ̇ܝܬ ܦܪܨ̈ ·X X X ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܡܬܬܘܕܝܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܟܕ ܡܘܕܝܢܝܢ .
AntiTriThWrit ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܡܢܝܢܐ ܣܓܝܐܢܝܐ ܡܫܡܗܝܢ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܝ̇ܡܬܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܘܝܬ ܟܝܢܐ . . . . ܓ̇X . ܐܒܗܬܐ̈
AntiTriThWrit ܚܕܐ ܡܝܘܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܐ ܆ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܝܕܝܥܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܡܝܠܦܢܐ̈ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܪ̈ ܕܝܢܢ ܆ ܐܘܣܝܐ
AntiTriThWrit ܕܠܝܬܝܗ̇ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܘܕܝܬܐ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܐ ܕܐܘܣܝܐ ܢܗܘܘܢ . ܐܝܟ
AntiTriThWrit ܕܐܚܪ ܬܪܥܝܬܗ ܕܣܒܠܝܘܣ ܠܐ ܢܦܩܐ ܆ ܝܠ̣ܦ ܥܡ ܘܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡ̇ܢ ܠ ܡܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܘܠܗܕܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܡܟܪܟܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܐܝܟ
AntiTriThWrit ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܕܡܓܢ ²ܡܬܪܣܝܝܢ ܠܟ ܗܠܝܝܢ ܕܠܗܘܢ ܢܩܦܬ ܇ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܠܙܝܙܢܐ ܇ ¹ܕܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܡܘܦܟ ܘܡܠܐ̈ ܡܣܓܐ ܐܝܟ
AntiTriThWrit ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܚܘܕܝܬܐ̈ ܡܪܟܒ ܆ ܠܚܣܝܐ ܬܐܕܣܝܣ ܕܐܡ̣ܪ̇ ܇ ܡ̇ܢ ܘܕܐ . ܐܘ ܡܢܐ̣ ܐ ܡܢܝܢܐ ܘ̇ܘ ܕܠܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܐܩܦܬ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܠܠܐ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܡܕܝܢ ܠܓܕܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܝܬܐ ܡܫܡܗܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܓܕܫܐ̈ ܒܐܘܣܝܐ ܆ ܩܝܡܘ ܡܠܬܟܘܢ ܒܙܪܝܙܘܬܐ ܕܘܦܟܬܘܘܢ̈ . ܡ̇ܢ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܫܘܕܥܐ ܕܚܕܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ̈ ܠܐܘܣܝܐ ܝܬܐ ܆ ܚܘܘ ܠܝܢ ܕܡܫܟܚܐ ܕܘܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܝܬܐ ܆ ܐܘܟܝܬ ܐܘܣ̇ܝܐ ܓܘܝܬܐ ܠܩܢܘܡܝܗ̇̈ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܝܬܗ ܘܘܝ ܐܘܣܝܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̇ܢ ܘ̣ܘ ܘܡܝܬܐ ܇ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܬܝ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܬܚܙܐ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܐܝܬܘܘܝ ܐܠܝܗܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܒܬܐܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܘܝ ܐܠܗܐ . ܒܠܚܘܕ ܐܡܬܝ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܬܚܙܐ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܕܒܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܚܙܝܢ ܝ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡ̇ܢ ܒܝܬܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܡ . ܐܚܪܢܐ ܢܗܘܘܢ ܐܘ ܢܬܚܙܘܢ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܥܠ ܐܠܘܘܬܐ ܡܬܐܡܪܢ ܆ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡܝܩܢܢܝܬܐ̈ ܕܐܘܣܝܐ ܆ ܐܘ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܕܡ . ܗܠܝܢ ܠܡ ܠܐ ܡܬܐܡܪܢ ܥܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܘ ܥܠ ܐܠܐ ܐܢ
AntiTriThWrit ܡܘܢܘܐܘܣܝܘܢ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܟܝܪܙܝܢ ܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܝܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܠܘܝܐ̈ ܇ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܐܢ
AntiTriThWrit ܡܬܐܡܪܝܢ ܇ ܦܐܪܛܝܢ ܐܘܣܝܢ ܕܝX ܠܡX ܟܠ ܟܠܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܬܐܡܪܢ ܦܐܪܛܝܢ ¹ܐܘܣܝܢ . ܩܢܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܒܐܘܣܝܐ
AntiTriThWrit ܒܗܬܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܦܣܩܗ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܠܐ ܫܒܩܝܢܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܓܠܝܐܝܬ ܩ̇ܥܐ ܘܘܐ ܇ ܕܐܬܚܫܚܘ ܒܗܝܢ
AntiTriThWrit ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܬܣܝܡ ܆ ܝܬ ܐܬܐܡܪ ܠܟ ܫܘܚܠܦܐ ܇ ܕܗܠܝܢ ܕܐܘ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܫܘܠܛܢܐ ܕܠܚܕܐ ܒܪܬ ܬܒܛܠ ܐܘ ܟܝܬ ܬܫܚܠܦ ܀ ܒܗܠܝܢ
AntiTriThWrit ܠܥܠ ܣܦܩܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬ ܠܘܬܟ . ܘܝܬܝܪܬܐ ܗ̣ܝ ܕܗܢܝܝܢ ܟܕ ܡ̇ܢ ܠܝܬܘܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܡܪܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܟܣܝܣ̈ ܆ ܒܗܠܝܢ
AntiTriThWrit ܚܠܦ ܢܐ̈ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܝܢ ܚܠܦ ܫܡܗܐ̈ ܡܚܘܝܢܐ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܀ ܡ̇ܢ · X XX · ܗܟܢܐ ܘܡܛܠ ܓܢܣܐ ܘܩܢܘܡܐ ܡܬܚܫܚܝܢܝܢ . ܒܙܒܝܢ