simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings . . ]ܐ[ܝܟ ܡ̇ܢ ( 166 ,
BarKoni:Schol ܕܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ ܡ̇ܢ - ܐܝܩܪܐ ܙܕܩ
Ath:ExposPs . . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ . . .
Ath:ExposPs ܡܫܬܥܐ . ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ . . .
SevAnt:Epist ܕ ܐܝX ܟܬܝܒܬܐ ܡ̇ܢ . . ܘܡܫܝܚܐ
BarEbr:Ethic ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ . X ܗ̣ܝ
IsaacNin:DiscColl ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ . X ܝ
BarEbr:CandSanc ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ . XX X
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠ ܥܒܕܘܗ݅ܝ ܡ̇ܢ . Xܒܢܝܘܕܘܗdd :
SevAnt:CathHom ܦܪܨܘܦܟ . ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ . ¹⁷ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ ܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܡܕܝܢ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ . ܐܘ̣ܕܐ .
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ 28ܐܝܠܝܢ
BarBahl:SyrLex . ܥܠ ܡܩܝܡܢܐ̈ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܟ ܕܒܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܒܩܘܝܡܐ
BarEbr:CandSanc ܕܒܐܘܣܝܐ ⁴¹ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ
HistChurchEast ܘܘܦܪܟܐX ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܫܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ̣ ܚܡܫܝܢ
Ps-Ath:Virg ܐܠܐ ܚܠܦ ܬܛܠܝܠܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܬ ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ ܡ̇ܢ . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ