simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ( 166 , 15--167 , 4 ) ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܙܪ ܡ̇ܢ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ] [ . . . ]ܐ[ܝܟ
BarKoni:Schol - ܐܝܩܪܐ ܙܕܩ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܗܡܢ 3ܫܡܝܛ ܠܒܐ ܃ ܡ̇ܢ ·ܝXܘܕܫܐ ܂ Xܝܝ ܢܝXܘܝܝܐ ·ܢܚ̇ܦܐ ܕܐܝܢܐ ܕܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ
Ath:ExposPs . . . ܫܒܛܐ . . . ܒܬܡܗܐ . . . |ܣܘܓܝܐܐ ܕܓܠܝܢܐ̈ . ܪܫܢܐ̈ XX ܡ̇ܢ ܒܬ . . . ܠܫܠܝܚܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܠ . . . ܕܠܚܪܬܐ ܗܝ . . . ܕܐܝܬܘܗܝ
Ath:ExposPs . . . ܕܝ̣ܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . . . ܘܠܐ ܡܬܒܨܝܢܐ̈ . . . ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܝ̣ܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܥܐ . ܗ̣ܢܘܢ
SevAnt:Epist . . ܘܡܫܝܚܐ XXX ܘܘܠܘܣ ܫ̣ܪܘ ܠܝXܝܘܣܐ . ܐܝX ܪܘܚܐ ܕ ܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܦܐܪܝܗ̇Ẍ ܕ ܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܠܘܬ ܝܘܚܝܢ̈̈ ܕ ܐܝX ܟܬܝܒܬܐ
BarEbr:Ethic . X ܗ̣ܝ ܗܝ ³ܬܪܥܝܬ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ X ܒܚܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܫܝܛܐ̈ ܥܪܝܡܐ̈ ²ܕܘܠܝܝܬܐ ܚ̇ܫܒܝܢ ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ
IsaacNin:DiscColl . X ܝ . Xܪܢܝ ܕܣܟܐ ܗܘ ܕܟܠܗܝܢ ܆ ܠܘܬ ܚܕ ܪܢܝܐ ܫܪܟ ܐܢ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ ܫܪܝܪܐ̣ ܡܢ ܪܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܫܬܡܠܐ . ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܝܟ
BarEbr:CandSanc . XX X X X5 ܝ . ⁸⁷ܕܛܒܐ ܗ̇ܘ ܘܡܪܚܡܢܐ . ܘܡܢ ܟܬܒܐ ܕܝܢ XX . ܡ̇ܢ . ܕ . ܝܐܝܒܘܬܐ X X⁶ܘܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܗܕܐ . ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ
Tim1:DisputCalMahdi . Xܒܢܝܘܕܘܗdd : XܩܘܒXܝܘXܘܗddX . XXܫܘܓܢ : ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ . 17 , 21ܚܘܫܒܐ 41ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܆ ܥܠ ܥܒܕܘܗ݅ܝ
SevAnt:CathHom . ¹⁷ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܗ̇ܘܦܫܝܩܐ ܆ ܟܕ ܡܪܚܩ ܠܢ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ¹⁸ܨܐ̇ܡ ܐܢܬ ܡܫܘܚ ܪܝܫ̣ܟ . ܘܐܫܝܓ ܦܪܨܘܦܟ . ܩܕܡܐܝܬ
BarEbr:CandSanc . ܐܘ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܪܘܚܐ̈ ܐܢܘܢ ܫܡܫܬܐ . ܐܘ ܒܝܕ ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܟܠܡܕܡ . ܒܡܨܥܝܐܐܘ ܕܠܐ ܥܝܐ . ܘܒܝܕ ܡܨܥܝܐ
SevAnt:CathHom . ܐܘ̣ܕܐ . ܕܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ . ܠܐ ܬܥ̇ܩܒ . ܐܦ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ . ܕܐܢܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܕܝܢ . ܕܐܝܬܘܗܝ
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܝܟ 28ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܚܙ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܘܐܦ ܝ̇ܕܥ . 18 , ܡ̇ܢ . ܠܒܪܝܬܐ ܕܝܢ ܠܘ 27ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈
BarBahl:SyrLex . ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܪܦܦܐ̈ . ܘܡܬܢܣܒ ܥܠ ܟܝܢܐ̈ ܡܩܝܡܢܐ̈ . ܥܠ ܡܩܝܡܢܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܝܟ ܕܒܩܘܝܡܐ 6ܕܝܢ |L 69b|ܩܢܘܡܝܐ ܘܟܝܢܝܐ ܆ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܘܠܪܘܚܐ ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ 5ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܐ
BarEbr:CandSanc . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܚܘܪܐ . ܘܒܢܦܫܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܥܡ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܐܘܣܝܐ ⁴¹ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܒܦܓܪܐ
HistChurchEast . ܐܝܟ̣ ܚܡܫܝܢ ܦܪܫܝܢẌ ܪܗܘܡܝܐ̈ . ܐܝܟ ܕܢܝܬܘܢܝܗܝ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܢܗܪܐ . ܘܐܬܬܙܝܠ ܘܘܦܪܟܐX ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܫܕܪ
Ps-Ath:Virg . ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܡܝܐ . ܚܠܦ ܥܪܣܐ ܕܝܢ ܐܪܥܐ . ܚܠܦ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . ܐܦܠܐ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܚܠܦ ܬܛܠܝܠܐ
BarBahl:SyrLex . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ . ܘܢܗܘܐ ܪܩܝܥܐ . ܘܢܪܚܫܘܢ ܡܝܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܡܒܬܐ ܦ̇ܩܘܕܐ . ܫܐܠܢܐ . ܡܨܠܝܢܐ . ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܥܦܝܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐܝ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܕܢܚܐ ܐܘ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ ܣܝܡܐ ܗܟܢܐ . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܫܬܕܪ