simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs . . . ܕܝ̣ܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . . . ܘܠܐ ܡܬܒܨܝܢܐ̈ . . . ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܝ̣ܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܥܐ . ܗ̣ܢܘܢ
SevAnt:CathHom . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܆ ܢܬܡ̣ܢܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ . . ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ . ܡ . ܬ̣ܡܢܐ ܒܫܪܒܬܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi . ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܝܢ 19ܘܡ̣ܢ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ ܐܬܝܗܒ ܠܢ ܡ̇ܢ ܘܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ 18ܐܠܐ ܠܘ ܕܡ̣ܢ ܫܠܝܚܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi 10ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܡܐ ܡܬܘܡܐܝܬ . ܡ̣ܢ ܐܡܐ ܕܝܢ ܕܠܐ 11ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ 9ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܒܙܒܢܐ ܐܬܝܠܕ . ܡ̣ܢ ܐܒܐ
Tim1:DisputCalMahdi 17ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ ܡܠܟܐ . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚܐ 16ܕܬܗܘܐ ܀ 2 , 9ܚܢܢ ܕܝܢ ܦ̇ܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܕܐܢ ܗܘ̣
Tim1:DisputCalMahdi 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̇X ܡܫܝܝܝܗ ܩܪܝܗܝ . 24ܥܠ ܡܪܝܐ ܠܡ ܘܥܠ ܡܫܝܚܗ . ܘܐܢܗܘ
SevAnt:LuqJul : ]ܕܟܝܐ̈ : ܡܢ : ܚ[ܛܝܬܐ : ⁸ܐܝܬܝܗܘܢ : ܠܗܠܝܢ : ܕܝܢ : ܡ̇ܢ ]ܡܠܦܝܢ ⁶[ܕܗܠܝܢ : ܨܒܝܢܐܝܬ : ܩܒ̣ܠ : ]ܥܠܘܗܝ : ⁸[ܐܝܟ :
SevAnt:LuqJul : ܓܝܪ : ܥܣܩܐ : ܗܘܬ : ܠܐܠܗܐ : ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡܨܐ ܕܢܦܪܩ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒܗܬܘ . ܠܐ : ܫܡ̇ܥ : ܐܢܬ : ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ : X X X ܠܐ :
SevAnt:LuqJul : ܕܠܐ ܟܐܬܐ ܕܝܢ ܥܕܠܝܐ ܘܟܐܘܪܐ ܕܓܘܐ : ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܬܩܝܢ ܡ̇ܢ ܫܩܠܛܥܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ : ⁹ܕ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܬܚܝܬ ܣܟܠܘܬܐ : ܕܚܕ
SevAnt:CathHom : ܗ̇ܘ ܕܡܘܕܐ ܡܬܦ̇ܫܩ : ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܗܘܢܐ ܚ̇ܙܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܡ̇ܢ ܫ̣ܘܝܐܝܬ ܆ ܘܠܚܕ ܢܝܪܐ ܩ̇ܒܠܘ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܐ
SevAnt:CathHom : ܠܐ ܡ̣ܟXܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܆ ܒܚ̣ܝܪܬܐ ܡܕܡ ܐܬ̣ܚܙܝ̇ܬ ܆ ܘܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܝܬ : ܘܒܛ̣ܟܣܐ ܕܩܛܝܓܪܢܐ̈ ܡܪܝܪܐ̈ ܡܬܥ̇ܕܠܝܢ ܗܘܘ
MiaphysiteDocs [ܠܘܬ ܂ ܂ ܂ ]ܬ ܂ ܐ 3ܫܠܝܚܝܐ ܃ [ܘܡ]ܬܚܫܒ ܐܢܐ [ܪܒ]ܘܬ ܐ ܡ̇ܢ XXܢܛܝܘܟܝX ܂ ܒXܝܪܢܙ ܝ ܢܢܢ ܝܪܢ ܟܕ ܚܐ̇ܪ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist X ܓܕܫ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ 5 ܘܐܬܓܢܚ ܘܐܬ̣ܬܘܝ ܒܪܥܝܢܗ ܘܥ̣ܒܕ ܡ̇ܢ 3ܠܘܬܗ ܂ ܘܐܠܦܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܣܘܢܗܕܣ ܂
SevAnt:LuqGramm Xܝ ܘܗ̣ܘܐ ܠܢ ܫ̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܇ ܟܕ ܩܘ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܥܕܪܐ ܗܘܬ ܕܢܐܡܪ ܘܕܢܓܒܐ ܬܘܒ ܠܡܬ̇ܪܝܘ ܃ ܕܐܫܬܕܪ
SevAnt:LuqJul Xܢ̇dd·1ܝܢ̇X⁶ ܪܗܛ ܠܘܬ X . --¹³ܝXX· . . XXXddܝX ܡ̇ܢ ܒܪ ܐ ܝܠܘܗܝ X--⁹ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ X--⁸ܐܦ ܗܕܐ X . --⁷ܩXXX
Tim1:DisputCalMahdi |M 114b| 28ܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܘܡܢܘ ܡ̣ܢ ܢܒܝܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ̈ 27ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܝܫܘܥ ܀ 9 , 26ܘܡܠܟܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ : Xܡܟܝܟܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇
AbbaIs:Ascet ²⁴ܚܝܠܐ ²⁵ܕܩܢܐ ܐܢܬ̇ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܦܠܘܚ ܒܥ̇ܒܕܐ ܡ̇ܢ ܦܠܘܚ ܚܠܦ ܚܛܗܝܟ̣̈ ܥܕ ²¹ܐܝܬ ܠܟ ܦܓܪܐ . ²²ܕܒܟܠܗ²³
Tim1:Epist · ܝX ܂ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܢܥܒܕ ܃ ܘܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܠܦ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܒܪܐ ܝ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܠܐ ܥܒܕܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܂ ܘܠܢ
Tim1:Epist ܂ X X ܒܡܫܝܚܐ ܡܣܟܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬ ܐ ܕܫܡܝܐ ܃ ܡܫܝܚܐ ܕ ܢ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܐ ܕܗܪܟܐ ܃ ܠܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܟܠܢܝܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬ ܕ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܢܢ