simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܝܗܒ ܫܪܝܐ ܠܒܝܫܬܝ̈ . ܘܠܝ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢܗܝܢ . ܡ̇ܢ . . . ]ܢܣܒܢ ܫܘܠܡܐ ܒܥܒ̇ܕ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܘܠ ) ⁷X[ . . . ]ܐܝܟ (
SevAnt:LuqJul Xܢ̇dd·1ܝܢ̇X⁶ ܪܗܛ ܠܘܬ X . --¹³ܝXX· . . XXXddܝX ܡ̇ܢ ܒܪ ܐ ܝܠܘܗܝ X--⁹ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ X--⁸ܐܦ ܗܕܐ X . --⁷ܩXXX
IšoMerv:ComOT ܕܚܕܝܢ ܒܐܒܕܢܐ Xܝܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܢܪܩܕܘܢ ܐܡܪ ܇ ܡ̇ܢ ܘܨܕܝܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ . ܘܫܐܕܐ̈ ܢܪܩܕܘܢ ܬܡܢ . ܐܝ̣ܟ .
IšoMerv:ComOT ܕܟ̇ܫܐ ܢܘܪܐ ܐܘ ܛ̇ܡܪ ܓܘܡܪܐ̈ . ܐܘ ܒ̇ܚܫ ܠܗܝܢ ܚ̇ܕܐ ܐ̇ܡܪ ܡ̇ܢ . [22]ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ . ܗܢܘ . ܟ̇ܫܐ ܐܢܬ . ܥܠ ܕܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܡ̇ܩܒܠ ܠܟܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܠܝ ܗܘ ܡܩܒܠ . ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܠܡ ܗܕܐ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܚܙܐ .
Tim1:Epist ܠܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ X 30ܡܪ ܟܒܐ ܗ̇ܘܝܢܢ ܥܡ ܐܠܗܐ : ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܝ 30ܗ̇ܘܝܢܢ ܥܡ ܐܠܗܐ . 6 , 18ܐܢ ܕܝܢ |T 162b|ܚܢܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܥܫܝܢܐ ܐܡ̣ܪ . ܕܐܝܟܢ 41ܐܠܨ ܠܢ ܟܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܢܘܕܐ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐ̇ܠܨ ܠܢ ܕܗܟܢܐ X ܢܘܕܐ ܀ X 18 , 1ܘܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi |M 114b| 28ܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܘܡܢܘ ܡ̣ܢ ܢܒܝܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ̈ 27ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܝܫܘܥ ܀ 9 , 26ܘܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܒܡܨܪܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܆ ܘܡܘܫܐ 28ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܝܢܣ ܡ̇ܢ 26ܐܝܬܝܗܝܢ ܨܡܚܝܗ . . . ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . 27ܥܒܕܘ
Tim1:Epist ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ : ܩ̇ܪܒ ܠܐܠܗܘܬܐ 39ܘܠܟܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ 37ܨ ܘܪܬ ܟܬ̣ܒ ܕܝܠܗ ܗܟܢܐ : ܒܚܕ ܕܝܢ ܩܦܠܐܘܢ 38ܗܢܝܢ̈
SevAnt:LuqJul : ܓܝܪ : ܥܣܩܐ : ܗܘܬ : ܠܐܠܗܐ : ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡܨܐ ܕܢܦܪܩ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒܗܬܘ . ܠܐ : ܫܡ̇ܥ : ܐܢܬ : ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ : X X X ܠܐ :
SevAnt:LuqJul : ]ܕܟܝܐ̈ : ܡܢ : ܚ[ܛܝܬܐ : ⁸ܐܝܬܝܗܘܢ : ܠܗܠܝܢ : ܕܝܢ : ܡ̇ܢ ]ܡܠܦܝܢ ⁶[ܕܗܠܝܢ : ܨܒܝܢܐܝܬ : ܩܒ̣ܠ : ]ܥܠܘܗܝ : ⁸[ܐܝܟ :
Tim1:Epist ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܢܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܪܩܢܐ̈ X XX ܦ . ܙܚܬܐ̈ : ܡ̇ܢ ܒܪܝܐ ܗ̣ܘ . Xܘܠܐ ܚܕ ܥܒ̣Xܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝܬܐ ܩܐ̈ ܕܐܠܗܐ . : XX
SevAnt:CathHom ܕܥ̣ܒܕ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܐܒܐ ³0 ܠܒܪܝ̣ܬܐ ܡܬܗܘܢܢܝܬܐ ܘܠܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠX . ²⁸ܡ̇ܠܘܟܐ ²⁸ܬܡܝ̣ܗܐ ܆ X²ܐܝܟ
Tim1:Epist ܘܥܒܕܐ̈ ⁶¹⁶ܕܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪܝܢ ܆ ⁶¹⁷ ܘܐܐܪ ܟܝܬ ܘܡܝ̇ܐ . ܡ̇ܢ ܘܐܦܠܐ ܓܡܠܐ ⁶¹⁵ܥܒ̣Xܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪܝܢ . Xܘܒܪܝܐ̈
AbbaIs:Ascet ²⁴ܚܝܠܐ ²⁵ܕܩܢܐ ܐܢܬ̇ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܦܠܘܚ ܒܥ̇ܒܕܐ ܡ̇ܢ ܦܠܘܚ ܚܠܦ ܚܛܗܝܟ̣̈ ܥܕ ²¹ܐܝܬ ܠܟ ܦܓܪܐ . ²²ܕܒܟܠܗ²³
Tim1:Epist ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܪܚܡܝܢ ܘܢܛܪܝܢ |X ܡ̇ܢ . ܥܒ̣Xܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪ . 5 , 18ܘܡ̣ܢ ²⁴⁶ܡܠܝܠܐ̈
Ath:ExposPs ܕܡܥܡܘܕܝܬ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘܪܚܐ ܦ̇ܬܚܐ ܠܗܘܢ ܕܡܢܗܪܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ . ܐܬܕܟܪ ܕܝܢ ܘܠܚܪܡܘܢ . ܕܡܬܦܫܩ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܓܐ . ²⁷ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܡܛܘܠ ܥܕܬܐ ܘܪܝܫܢܐ̈ ܕܝܠܗ̇ . ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܢ . ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܓܘܦܢܐ̈ ܐܦܩ ܣܡܕܪܐ ܘܝܗ̣ ܪܝܚܐ . ¹³⁹ܘܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ : Xܡܟܝܟܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇