simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr . ܕܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܕܐܘܡܢܐ̈ ܡܗܝܪܐ̈ . ܐܘ̇ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܒܨܒܬܐ ܕܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܐܘ̇ ܒܬܘܩܢܐ
SevAnt:LuqJul . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܘܨܠܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ . ܡ̇ܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ . ܗܟܢܐ ܟܬ̇ܒ ܗ̣ܘܐ . ܠܥܒܪܝܐ̈
SevAnt:CathHom . ܥܡ̣ܝܠܐ̈ ܕܝܢ ܒܪܡ : ܘܕܒܢܣܝܢܐ ܒܠܚ̣ܘܕܘܗܝ ܡܬܝܕܥܝܢ : ܡ̇ܢ ܐܣܝܪ ܐܢܐ : ܒܐܣܘܪܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ : ܢܡܘܣܝܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi 36ܕܡܠܝܠܐ̈ ܥܒܝܕܐ ܗܘ̣ : ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ 37ܥܒܝܕܐ ܡܨܐ ܡ̇ܢ ܀ 17 , 20ܚܢܢ 35ܕܝܢ̣ ܐܡܪܢܢ . ܕܐܢ ܗܘ̈ |374|ܕܚܘܫܒܐ
Tim1:DisputCalMahdi 36ܙܟܝܐ ܐܡ̣ܪ . |ܩ |M 162ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܐܠܗܐ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ 35ܠܐ ܡܬܬܩܠ̈ ܒܕܡܝܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܀ 21 , 12ܘܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi : 15ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܡܚܘܐ ܗܘ̇ܝܬ ܠܗܘ̇ ܡܐ 16ܕܣܝܡ ܡ̇ܢ ܗܘ̇ܝܬ ܩܘܝܡܐ 14ܘܬܚܘܝܬܐ ܠܡܠܝ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܠܘ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ
Tim1:Epist : XXܩXX ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ⁸ ܠܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܣܝ̇ܡܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ : XXܩX ܪܦܫܐ X . X ܒܒܙܢܫܐ : XXXXX ܒܓܪܐ X . X ܒܗ̇
SevAnt:CathHom : ܗ̇ܘ ܕܡܘܕܐ ܡܬܦ̇ܫܩ : ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܗܘܢܐ ܚ̇ܙܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܡ̇ܢ ܫ̣ܘܝܐܝܬ ܆ ܘܠܚܕ ܢܝܪܐ ܩ̇ܒܠܘ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܐ
BarṢal:LuqArabs : ܡܛܠ ܕܒܨܒܝܢܗ ܐܫܠܡ ܠܗܘ̇ܢ ܢܦܫܗ . ܘܝܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ . ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܒܨܒܝܢܗ ܘܕܠܐX ²ܒܨܒܝܢܗ . ܘܒܨܒܝܢܗ
MiaphysiteDocs [ܠܘܬ ܂ ܂ ܂ ]ܬ ܂ ܐ 3ܫܠܝܚܝܐ ܃ [ܘܡ]ܬܚܫܒ ܐܢܐ [ܪܒ]ܘܬ ܐ ܡ̇ܢ XXܢܛܝܘܟܝX ܂ ܒXܝܪܢܙ ܝ ܢܢܢ ܝܪܢ ܟܕ ܚܐ̇ܪ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist X ܓܕܫ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ 5 ܘܐܬܓܢܚ ܘܐܬ̣ܬܘܝ ܒܪܥܝܢܗ ܘܥ̣ܒܕ ܡ̇ܢ 3ܠܘܬܗ ܂ ܘܐܠܦܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܣܘܢܗܕܣ ܂
IšoMerv:ComOT Xܝܕܡܦܣܐ ܒܢܟܠܐ ܕܐܒܘܗ̇ ܆ ܕܒܙܐܦܐ ܗܘ ܡܬܝܗܒܐ ܠܗ . ܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܚܬܢܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗ̇ ܚܝܠ . ܗܢܘ . ܩܢܛܐ ܘܕܚܠܐ ܐܝܟ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen X⁷ܢ ܢ̇ܨܐ ܐܢܬ· ܠܘ ܡܠܬܐ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ : ܘܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܡ̇ܢ : ܠܐܒܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܥܡܗ : ܠܝܬ ܐܠܗܐ ܠܐܠܗܐ : ܐܘܛܟܐ
AbbaIs:Ascet ²ܕܩܪܝܒ ܗ̇ܘ ܡܕܡ XX ܫܘܥܒܙܐ . ܘܫܝܢܐ XX ¹ ܝX ܡ̇ܢ ܆ ܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ¹ܬܫܐܠ ܇ ܐܠܐ ܐܡܪ ܩܕܡ ܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc ³ܩܛܡܐ ܕܩܝܡܐ ܒܗ ܢܘ̇Xܐ ܐܝܟ ܒܠܨܘܨܝܬܐ ܩ̣ܬ . ܗ̣ܝ ⁴ܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܪܘܚܐ ܠܡ̣ܙܥܘܬܗ̇ ܠܐܪܥܐ . ܐܠܐ ܝܐ ܠܗ̇ ܘܢ̇ܦܩܐ ܘܒܙܒܢ
Tim1:Epist · ܝX ܂ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܢܥܒܕ ܃ ܘܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܠܦ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܒܪܐ ܝ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܠܐ ܥܒܕܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܂ ܘܠܢ
IšoMerv:ComOT ¹ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܒܩܛܠܐ ܘܐ̇ܫܕ ܕܡܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܓܦܬܐ ܕܢܨܝܒܐ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܡܫܬܪܪ ܇ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ
Tim1:Epist ܂ X X ܒܡܫܝܚܐ ܡܣܟܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬ ܐ ܕܫܡܝܐ ܃ ܡܫܝܚܐ ܕ ܢ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܐ ܕܗܪܟܐ ܃ ܠܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܟܠܢܝܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬ ܕ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܢܢ
Tim1:Epist ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܐܡܝܪܐ ܂ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܃ ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܡ̇ܢ ܕܒܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܫܡܐ ܕܥܒܕܐ ܂ ܒܕ ܬܩܐ ܕ ܢ ܚܕܬ ܐ ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܂ ܥܦܝܦܐܝܬ ܕܝܢ ܘܥܡ ܡܚܫܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܒܒܣܪ ܃ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܡܪܟܒܐܝܬ ܕܝܢ ܂ ܘܠܘ ܫܪܝܐܝܬ