simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܠܐ
SevAnt:LuqJul ⁷ܘܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܡܝܬ ܡ̇ܢ . ܐܬܬܚܕ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘܐ . ܠܥܒܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqJul . ܐܚܕܐ ܒܗ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܡܦܩܐ
SevAnt:LuqJul ܗܘ . ܡܝܬ ܡ̇ܢ . ܠܐ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܬܬܚ̇ܬܐ : ܩܫܝܐ ܡ̇ܢ . ܩܫܝܐ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul : ⁸[ܐܝܟ : ܡ̇ܢ : ]ܕܟܝܐ̈ :
SevAnt:LuqJul : ܟܠ : ܡ̇ܢ : ]ܕܢ[ܫܘܛ :
SevAnt:LuqJul : ܕܐܝܬܘܗܝ : ܡ̇ܢ : ܐܚܘܗܝ :
SevAnt:LuqJul : ܚܐܫ : ܡ̇ܢ : ܐܢܫܐܝܬ :
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܕܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ : ܐܢܫܐܝܬ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul : ܕܐܬܘ : ܡ̇ܢ : ܐܢܫܝܢ ܟܬܒ
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܢ . ܘܒܩܕܡܐ ܡ̇ܢ : ܒܫܡܐ ܕܠܐ
SevAnt:LuqJul X ܠܐ : ܡ̇ܢ : ܓܝܪ :
SevAnt:LuqJul ܣܟܠܘܬܐ : ܕܚܕ ܡ̇ܢ : ܕܠܐ ܟܐܬܐ
SevAnt:LuqJul : ܕܗ̇ܘ : ܡ̇ܢ : ܕܥܒܕܗ̇ :
SevAnt:LuqJul ܒܬܪܟܢ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ : ܟܕ ܠܡܝܬܪܬܐ̈