simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܒܠܝܠܬܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܆ ܡܐ ܕܒܕܠܩܘܒܠܝܘܬ
Sahd:memSolitar ܐܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܝܩܝܪܐ
Sahd:memSolitar ܘܐܢ ܕܩܘܛܥܐ X ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܕܥ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܐ . [X]ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܟܕ ܩܪܝܒܝܢ̈
Sahd:memSolitar ܐܠܗܐ XX ܕܟܐܡܬ ܡ̇ܢ ܒܗܬ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ
Sahd:memSolitar . ܥܠ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܚܕܕܐ̈ ܡܥܘܠܝܢ .
Sahd:memSolitar ܡܠܠܬ . ܚܒܝܟܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܐ̣ ܘܙܥܘܪܝܐܝܬ .
Sahd:memSolitar ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܗܕܐ
Sahd:memSolitar [ 5X]ܐܠܐ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܠܗܘܢ
Sahd:memSolitar ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܫܟ̣ܚ ܠܗ ܡܟܝܠ
Sahd:memSolitar ܘܓܢܝܙܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܐ̈ ܡܬܝܠܦܐ .
Sahd:memSolitar ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥܗ
Sahd:memSolitar ¹ܘܡܫܟܚ ܕܢܫܦܪ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܓܒܝܗܝ . ܘܐܢ
Sahd:memSolitar . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ
Sahd:memSolitar ܆ ܘܕܝܢ̇ܐ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܢܕܬܐ
Sahd:memSolitar . ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܡܝܢܐ ܘܕܠܥܠ ܇
Sahd:memSolitar ܫܒܝܚܘܬܐ . ܘܒܓܒܐ ܡ̇ܢ ܕܝܡܝܢܐ̣ ܗܢܝܝܘܬܐ .
Sahd:memSolitar [XX]ܡܕܝܢ ܐܚܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝ̇ܕܥ
Sahd:memSolitar [X4]ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܚܬܝܬܐܝܬ
Sahd:memSolitar ܐܢܬ . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܣܢܘ