simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ܫܦܪܐ . [86]ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܠܐܘܣܝܘܣ¹ܩ̇ܪܐ̈
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ . ܘܒܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܡܬܚ̣̇ܫܒ . ܘܒܐܚܪܢܐ
JnMaron:Expos ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܚܒܟܘܗܝ
JnMaron:Expos ܕܫܦܝܪ ܡܬܪܥܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܫܘܝܢ ܒܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ
JnMaron:Expos ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪ̇ ܕܐܝܢ ܐܡܪ̣
JnMaron:Expos ܒܚܪܡܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܦܪ ܘܠܐ ܡ̣̇ܘܕܐ
JnMaron:Expos ¹ܡܥܗܕܝܢ ܗ̣ܘܝܢ ܕܫܡܐ ܡ̇ܢ ²ܕܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܠ̣̇ܘ
JnMaron:Expos ܒܪܢܫܐ . ܠܐܒܐ ܡ̇ܢ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܒܗ̇ܝ
JnMaron:Expos ܣܒ̣ܠ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ X ܠܗܕܐ
JnMaron:Expos ܘܐܡܪ ܗܘܝ̣ܬ ⁸ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܬ X ܠܘܬ
JnMaron:Expos . ܡܪ ܟܒܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ
JnMaron:Expos ܐܝܬܘܗܝ ܠܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ . ܡܛܠ
JnMaron:Expos 1ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐܗܘ ܘܗܝܡܢ̣ܘ ܒܗ
JnMaron:Expos ¹ X 1ܡܛܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ ²ܡܣܬܕܩܝܢ ܘܡܠܐܟܐ̈
JnMaron:Expos ܟ̇ܝܢܐ . ܬܠܬܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܚܝܕܐ̈
JnMaron:Expos ܟܕ ܠܐ ܣ̣ܛܪ ܡ̇ܢ ⁴ X 42ܡܬܪܢܐ
JnMaron:Expos ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪ̇ ²ܐܝ̣ܢ ܐܡܪ̣
JnMaron:Expos ܟܝ̇ܢܐ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܨܢ̈ ܠܢ ܗܟܢܐ
JnMaron:Expos ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܡܪ̇ ܝܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܩܢ̣ܘܡܝܢ̈ .
JnMaron:Expos X ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ ܡ̇ܢ XX ܕܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܗ