simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܠܗܕܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܚ̇ . ܙܝܢܝܢ ܡ̇ܢ ²ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ . ܡ̇ܢ ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ .
JnEph:ActsEastSaints ܥܠ ܡܢܐ . ܡ̇ܢ ¹ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܡܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܘ : ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ¹⁸ܐܢܬܬܐ ܗܝ̣ ܗܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܝܪܒܗ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܇ ܘ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܛ-ܘܒܢܐX . ܢܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬ·ܘܘܢ̣ ܣܓܝܐܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints . ܕܥܠ̣ܬܐ ܕܘܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܢܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆ ܒܓܢܣXܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܐ ܆ ܒܓܢܣܗ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܦܘܠܘܣ ܆ ܒܓܢܣܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܝܢ . ܘܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܫXܝܥܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܩܠܟ ܐܒ̇ܐ : ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܟ ܠܘܬ ܚܛܝܐ̈
JnEph:ActsEastSaints . ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܣܛܝܪܐ ܠܐ ܐܫܬܟ̣ܚ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܇ ܕܒܐܣܟܝܡܝXܘܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܬܓܪܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܠܗ . ܕܐܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܝ ܕܬܪܚܩ ܡܢܝ
JnEph:ActsEastSaints ̈ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܓܠ̣ܝܐ ܕܡܠܚܐ ܠܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܡ̣ܪ : ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ ܟܠ ܦܓܪܝ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܣܬܟܠܬ ܨܒܝܢܗ̣ ܐܡ̇ܪܬ