simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs 20 ܕܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܝܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ . ܡ̇ܢ ܠܡܨܪܝܐ . ܐܬܚܫܚ̈ ܕܝܢ ܫܠܝܚܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܠܘܐܝܟ
IšoMerv:ComPs XX ܗܟܝܠ ܦܪܨܘܦܐ ܘܚܕ ܙܒܢܐ ܆ ܫܡܐ ܕܗܢܐ ܕܡܚܘܐ ܩܢܘܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܘܡܪܟܒܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܙܒܢܐ̈ . ܚܕ
IšoMerv:ComPs ܆ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܪܥ 5ܚܘܒܐ̈ ܕܐܒܗܐ̈ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܠܬܠܬܐ ܘܠܐܪܒܥܐ ܡ̇ܢ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܥܘܠܐ̈ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܥܠ ܙܕܝܩܐ̈ . ܥܠ ܥܘܠܐ̈
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܪܢܐ ܥܠ ܡܦܩܬܐ X ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܕܗܐ ܗ̣ܘ ܫܘܪܝܗ ܕܓܢܣܢ ܡ̇ܢ ܆ ܠܒܒܠܝܐ ܩ̇ܪܐ . [6]ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܡܥܝܗ̇̈ ܕܐܡܝ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComPs ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ ܘܙܕܝܩܐ . ܦ̣ܪܥ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ³ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܠܐ ܦܪܥܗ . ܬܘܒ ܦ̣ܪܥ Xܘܠܐ ܦ̣ܪܥX . ܠܐ ܦܪܥ
IšoMerv:ComPs ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܕ ܐܐܪ ܬܝܡܢܐ ܡܫܬܪܝܐ ܠܒܝܕܘܬܗ ܕܬܠXܢܐ . ܡ̇ܢ ⁵ܒܥܝܕܐ ܡܬܡܠܝܢ . ܕܬܝܡܢܐ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܆ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ
IšoMerv:ComPs ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ . ܒܪܡ ܐܡܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܘܐܝܟܢ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܥܠ 5ܙܒܢܐ ܕܥܒ̣ܪ . ܘܩܕܡ ܕܢܬܒܪܐ ܣܗܪܐ ܇
IšoMerv:ComPs ܐܡܝܪ ܟܕ ܡܢ ܐܒܫܠܘܡ ܡܬܪܕܦ ܗܘܐ ܆ ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܫܘܠܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ ܆ ܩܕܝܡ ܠܗ̇ܘ ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
IšoMerv:ComPs ܐܢܘܢ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܇ 0 ܘܐܡܬܝ ܣܒܪܘ ܒܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܒܟ ܣܒܪܘ ܐܒܗܝ̈ ܆ ܘܥܠܝܟ ܐܫ̇ܬܕܝܬ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܆ ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ
IšoMerv:ComPs ܒܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ . ܗܢܘ . ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܥܬܝܕܬܐ̈ ܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ 5ܕܩܘܕܫܐܐܬܡܠܠܘ . ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ
IšoMerv:ComPs ܒܡܫܟܐ ܇ ܚܘܪܐ ܕܝܢ ¹ܒܫܢܐ̈ . ² [X]ܗ̇ܝ ܕܢܕܘܫ ܚܝܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܡ ܐܘܟܡܐ ܘܗܢܕܘܝܐ ܚܘ̇X ܆ ܘܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܫܪܪܢ̈ ܆ ܐܘܟܡܐ
IšoMerv:ComPs ܕܐܨܛܥܪ ܒܫܒܝܐ . X [10X·] X X 313ܗܢܘ . ܛܒ ܗܘ ܚܕ ܝܘܡ ܡ̇ܢ ܗܝܕܝܟ ܥܠܝܗܘܢ ܡܡܠܟ ܗܘܐ . ܚܢܢܐ ܕܝܢ ܆ ܕܨܕܩܝܐ ܠܡ ܇ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܐܟܠܘ ܗܘܘ . X ܠܥܡܐ ܡܢ ܟܕܘ . ܐܠܐ ܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ . [4b] X X 299ܗ̇ܝ ܕܐܟܠܝ̈ X ܠܥܡܝ ܆ ܠܘ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬܚܙܝ X ܫܒܝܚܐ ܒܬܪ ܚܫܐ . ܥܠ ܕܙܟܝ̣ܬ ܡ̇ܢ ܘܙܟܝܐ . ܗܕܐ ܕܫܘܒܚܟ ܘܫܘܒܚܟ ܥܦܝܦܐܝܬ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܚܘܒܠܐ ܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܫܪܝ ܇ ܘܒܠܥܕ ܣܟܠܘܬܐ ܝܕܝܥܬܐ ³ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܐܟܡ̇ܢ ܕܣܝܒܪ ܟܕ ܐܬܬܥܘܠ . ܗ̇ܝ 5ܕܝܢ ܕܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܢ ܢܒܗܢ̈ ܘܥܕܡܐ ܡ̇ܢ ܟܕ Xܠܐ ܪܥܐ ܐܢܫ ܣ̇ܥܪ ܇ ܗ̇ܢܝܢ ܕܛܫܝܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܝܢ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܝܕ ܐܐܪ ܬܝܡܢܐ ܡܫܬܪܝܐ ܠܒܝܕܘܬܗ ܕܬܠXܢܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܬܡܠܝܢ . ܕܬܝܡܢܐ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܆ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܫܡܗ ܠܗܘܢ ܕܚܦܪܐX ܆ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܢXܐܝܕܝ̈ ܡܪܝܐ ܩ̇ܪܐ ܠܕܒܝܬ ܫܐܘܠ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܐܝܟ XX
IšoMerv:ComPs ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܥܕܡܐ 5 ܠܬܠܬܝܢ ܒܣܗܪܐ ܇ ܐܡܪܝܢ ܟܠܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܚܫܟܐ ܗܢܐ ܕܒܠܐ ܢܡܘܣܐ ܕܟܠܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܠ ܥܡ X ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܡܢ ܓܘ ܥܡܘܕܐ ܇ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܐܦ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܒܠܝܐ̈ . [X]ܘܒܥܡܘܕܐ ܕܥܢܢܐ . ܐܦ ܠܫܡܘܐܝܠ ܆ ܐܝܟ