simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܝܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ Xܢܕܦܬܓܡܐ ܥܬܝܕܐ ⁴ܐܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇ ܡ̇ܢ ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܛܝܬܐ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ X ܡ̇ܢ ³ܕܡܫܪܝܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܟܣܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܡܟܟܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢXܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ³⁸ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܡܚܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘ . ܟܝܢܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܬܥܗܕܢܘܬܐ : ܡܬܥܗܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܡ ܕܥܗܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܒܠܗܐ ܐܡܬܗ̣̇ ܡ̇ܢ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܣܒܪܐ ܆ ܕܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܫܬܪܕ̇ X ܒܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܥܡ ܫܪܘܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ̣X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ³²ܥܡ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܩܘܪܒܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢ ܡܐ̇ܬ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܢܘ̣ ܥܘܬܪܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܣܢܐܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܢܐ ¹ܕܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥܠܬ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܘܡܐXܝ ܕܪܫܢܘܬܐ ܩܝܡܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܗ̇ܝ