simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܢܕܦܬܓܡܐ ܥܬܝܕܐ ⁴ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܇ O⬩ ܡܛܠ ܡ̇ܢ . ܝܐ . : ² Xܕܐܢ ܥܡܪܝܢ ܥܡܟ ܐܚܐ̣ ³ܝܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ : Xܡܟܝܟܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܕܡܫܪܝܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܟܣܝܐ ܕܒܠܒܐ ܕܡܫܬܡܗ ܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܡ̇ܢ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܒܫܠܝܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³⁸ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܡܚܒܝܢ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢ ܝܠܦܝܢ ³⁵ܡܢ ܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܡܬܡܟܟܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢXܢ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܘܕܒܢܝܐ̈ ܇ ܕܐܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ³ܕܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ ²ܐܘ ܕܐܣܝܪܘܬ XXܪܥܝܢܐ ܗܘ̣ܐܘ ܚܫܢܝܐ ܗܘ . ܟܝܢܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܠܗܐ ܇ X ܚܘܫܒܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ . ܚܘܝܐ ܕܝܢ ³ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܡ ܕܥܗܕܐ ܢܦܫܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܒܝܬ ܥܘܗܕܢܐ ܠܡܬܥܗܕܢܘܬܐ : ܡܬܥܗܕܢܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ ܡܬܝܥܕܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐX ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܝܥܩܘܒ ܕܢܣܒ ܠܙܠܦܐXܝ ܐܡܬܗ̇ ܕܠܝܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܪܚܝܠ ܡܛܠ ܕܟܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܝܠܕܐ ܝܗܒܬ ܠܗ ܠܒܠܗܐ ܐܡܬܗ̣̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܫܬܪܕ̇ X ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܚܒ ܠܟܠܢܫ̣ ܐܚܕܐ ¹ܕܝܢ ܒܣܒܪܐ X . ܡ̇ܢ ܬܠܬ ܡܬXXܓܐ ܐܢܐ : ܒܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܒܚܘܒܐ̣ ܒܣܒܪܐ ܆ ܕܒܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ̣X ܥܡ ܓܡܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܒܢܝܚܐ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܪܘܚܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ X ܡܦܪܫܐܝܬ ܡܥܒܕܢ̈ : ܥܡ ܫܪܘܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒܘ ܕܝܘܐ̈ ܇ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡ̇ܢ ܏ܗ . ³¹ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܕܗܘܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ . ³²ܥܡ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܩܘܪܒܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܡܫܬܢܩܐ ܡܢܬܢܐܝܬ ܘܪܗܒܘܢܐܝܬ XX ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܫܬܢܩ ܥܡ ܣܛܢܐ ܘܫܐܕܐ̈ ܐܢ ܢܗܡܐ ܒܕܘܒܪܗ̣ ܐܠܐ ܐܦ ܗܪܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܗܡܝܢ ܡ̣ܢ ܕܠܡܩܢܐ ܚܘܒܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܝܐܗܘܢ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܕܠܐ ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣ ܬܚܝܬ ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܘܠܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܠܐ ܠܫܘܢܩܐ ܆ ܒܪܡ ܐܢ ܡܐ̇ܬ ܗ̇ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܗܢܘ̣ ܥܘܬܪܗ ܕܐܠܗܐ ܥܡ̇ܪ ܒܗ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܘܐܝܟ ܚܘܫܒܗ ܡ̇ܢ : ܕܠܐ ܝܕܥܢܐ̣ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝ̣ ܝܗ̇ܒ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܢܐ ¹ܕܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܚܒ̣ ܘܐܝܢܐ ²ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ̣ ܒܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܠܣܢܐܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܥܠܬ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܫܘܠܛܢܐ⁷ X ܫܩܠܝܢ ⁸ܥܠܝܢ ܕܝܘܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܣܪܐ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܙܗܪ ܟ̇ܠܐ ܠܢ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢ̣ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܪܘܡܐXܝ ܕܪܫܢܘܬܐ ܩܝܡܝܢ ܕܢܗܘܢ ܪܫܝ̈ ܛܘܦܣܐ̈ ܡ̇ܢ |ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ܠܐ ܣܥܪܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܚܪܐ ܇ ܫܘܥܒܕܐ ܇ ܕܗܘܐ ܚܐ̇ܪ ܚܘܪܐ ܕܥܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ : ܫܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܦܚܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܥܡ