simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܫܪܝܪܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ X ܕܡܢ ܐܠܗܐ
Cyr:ComLuke ܕܙܩܝܦܐ̣ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ X0ܕܐܒܕܝܢ̣ ܫܛܝܘܬܐ ܗܝ
Cyr:ComLuke ܚܪܢܐ ܢܚ̇ܕܬܝܘܗܝ ܂ ܡ̇ܢ XX ܕܕܚܘܠܬܢ ܒܠܒܗ̣̇
Cyr:ComLuke ܛܘܒܬܢܐ̇̈ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ Xܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܒܐܝܕܝ̈
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܐܫܬܠܡܘ ܡ̇ܢ · · 0
Cyr:ComLuke ܕܐܠܗܐ ܂ ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܢ · ܓܝܪ ܢܒܝܐ̈
Cyr:ComLuke ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܢܡܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܂ XX ܂
Cyr:ComLuke ܐܡ̣ܪ ܂ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܂ ܐ̇ܬܐ ܐܪܟܘܢܐ
Cyr:ComLuke ܐܠܗܝܐ̣ ܂ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܛܝܒܘܬܐ ܕܠܒܗܘܢ
Cyr:ComLuke ܐܢܫܝܢ̣̈ ܂ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܝ ܂
Cyr:ComLuke ܥܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܕܟܪܝܗܐ ܡ̇ܢ ܃ ܙܥܘܪܬܐ̈ ܕܝܢ
Cyr:ComLuke ܆ ܐܠܐ ܡܬܢܝܒܝܢܢ ܡ̇ܢ ܃ ܟܕ ܒܐܝܩܪܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܠܐ ܠܥܙܪ ܡ̇ܢ ܇ ܐܬܬܘܒܠ ܐܡ̇ܪ
Cyr:ComLuke ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܇ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ
Cyr:ComLuke ܂ ܡܕܝܢ ܒܨܦXܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ܟܠ ܒܣܪܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܛܪ
Cyr:ComLuke ܐܠܗܐ̇ ܂ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ
Cyr:ComLuke ܚܙܝܬܝܗܝ ܬܡܢ ܕܡܬܢܟܣ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܐܡܪܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝܟܢܐ ܡܪܚܩ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕXܡ̇ܪܬ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܬܪܣܝܬܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪܝܬܐ̣̈ ܡܛܠ