simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܐܝܟ ܡܝܘܬܐ . ܚܝ̣ܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܕܒܗ . ܘܫܘܘܕܥܐ ܕܩܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܕܗܝܟܠܐ ܕܚܝܐ̈ ܗ̣ܘܐ . ܒܕܓܘܢ ܡܝ̣ܬ
Ath:Inc ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܡܬܝܠܕ X ܗܘܐ . ܘܒܣܝܒܪܬܐ̈ ܕܠܚܡܢ ܡܬܬܪܣܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܘܕܡܬܝܠܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠܝ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܥ ܕܦܓܪܐ
Ath:Inc ܐܝܟܢܐ X ܕܩ̇ܕܡܬ ܐܡ̇ܪܬ ܡܬܚܒܠܢܐ̈ ܒܟܝܢܐ . ܒܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ XX X ܗܘܘ ܥ̣ܠܬܐ ܕܚܒܠܐ ܕܒܡܘܬܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ
Ath:Inc ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ . ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܝܠܐ̈ ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܠܟܠ ܡܕܡ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܒܪ ܡܢ ܟܘܠܐ
Ath:Inc ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܒܕܘܟܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܐܦܠܐ ܡ̇ܢ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܟܠ ܀ X |ܠܘ ܓܝܪ ܒܦܓܪܐ ܚܒܝܫ ܗܘܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܒܦܓܪܐ
Ath:Inc ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܥܒܝܕܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̇ܢ XX ܠܥܒܘܕܐ . ܘܕܣܟ ܚܘܫܒܐ ܢܣܒ ܕܐܠܗܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
Ath:Inc ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܕܗ̇ܝ ܕܠܐܐܫܟܚܘ ܕܒܦܬܟܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܡܩ̇ܪܒܝܢ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܫܘܘܕܥܐ
Ath:Inc ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܗ̇ܘ ܕܠܟܘܪܗܢܐ̈ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܐܚܠܡ . ܢܗܡܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܦܓܪܐ ܘܩܕܡ ܥܝܢܐ̈ ܕܟܠ ܐܢܫ ܡܫ̣ܬܪܐ ܡܢܗ ܡܠܬܐ . ܠܐ ܦܐܝܬܐ
Ath:Inc ܐܠܐ ܠܘ ܥܠ ܩܝܣܐ ܐܬ̣ܬܠܝ . ܐܪܡܝܐ ܐܨܛܥܪ ܐܠܐ ܠܘ ܟܕ ܐܬܚܝܒ ܡ̇ܢ ܐܬܒܥܝ ܡܢ ܫܐܘܠ ܐܠܐ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ ܐܬܢܛܪ . ܐܫܥܝܐ ܐܬܢܣ̣ܪ
Ath:Inc ܐܬܝܕܥܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܝܘܬܐ̈ . ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܘܣܓܕܝܢ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܦܪܘܩܢ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܬܓ̣ܠܝ . ܗ̇ܢܘܢ
Ath:Inc ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡܪܢܢ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ
Ath:Inc ܒܒܪܝܬܐ . ܠܬܚܬ ܕܝܢ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ . ܒܥܘܡܩܐ ܕܝܢ ܒܫܝܘܠ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܦܪܣ̣ ܢܦܫܗ . ܘܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܘܠܦܬܝܐ ܘܠܥܘܡܩܐ . ܠܥܠ
Ath:Inc ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܩܨܡܐ̈ ܡܠ̣ܝܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܩܨܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܗ ܐܠܗܐ ܢܕܚܠܘܢ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܐܒܘܗܝ ܀ X 4ܘܡܢ ܩܕܝܡ
Ath:Inc ܒܠܐ ܡܨܛܕܝܢܝܬܐ̈ . ܡܣܡܝܢ ܕܝܢ ܒܒܗܬܬܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡ̇ܢ ܐܢܫ ܡܟ̇ܣ ܀ 41ܒܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ ܘܛܒ ܐܢܫ ܬ̇ܗܪ . ܕܡܓܚ̇ܟܝܢ
Ath:Inc ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܚܒ̇ܠܐ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܠܥܠܡܐ . ²ܟܕ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܬ ܗ̣ܢܘܢ
Ath:Inc ܒܦܪܕܝܣܐ ܢܚܘܢ . ܐܠܐ ܟܕ ܠܒܕ ܡܢ ܗܢܐ ܡܝܬܝܢ ܢܩܘܘܢ ܒܡܘܬܐ ܡ̇ܢ XX ܠܗܘܢ ܕܚܒܠܐ ܟܝܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܘܬܐ ܣܒܠܝܢ . ܘܠܐ ܡܟܝܠ
Ath:Inc ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬܐܡܪ ܫܘ̇ܝܐ ܕܬܐܠܦ . ܘܐܝܟ ܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܬܡܢ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܚ̇ܙܐ ܛܒ ܬܗܪ ܀ XXX X XX ܗܕܐ ܗܟܝܠ
Ath:Inc ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܓܘܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ ܠܗ ܐܘܣܝܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܕܩܝܡܬܐ ܕܟܠ ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ . ܦܓܪܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܒܠܚܘܕ ܕܢܬܚ̇ܘܐ ܘܢܬܗܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܢ ܠܗ . ܡ̇ܢ . XX6 ܐܠܐ ܕܢܚܠܡ ܘܢܠܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܐ̇ܫܝܢ . ܕܡܚܘܝܢܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܥܒ̣ܕ ܠܢ . ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܢܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ X ܀ ¹ X ܗ̣ܘ