simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc . ܒܕܓܘܢ ܡܝ̣ܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܝܘܬܐ .
Ath:Inc . ܕܥ ܕܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܡܬܝܠܕ
Ath:Inc ܕܒܡܘܬܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ X ܕܩ̇ܕܡܬ
Ath:Inc ܠܒܪ ܡܢ ܟܘܠܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ .
Ath:Inc ܘܐܦ ܠܐ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
Ath:Inc . ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܥܒܝܕܐ
Ath:Inc ܗܕܐ ܕܝܢ ܫܘܘܕܥܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ
Ath:Inc . ܠܐ ܦܐܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܗ̇ܘ
Ath:Inc . ܐܫܥܝܐ ܐܬܢܣ̣ܪ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܠܘ ܥܠ
Ath:Inc ܐܬܓ̣ܠܝ . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܬܝܕܥܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܢܝ̈
Ath:Inc ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ
Ath:Inc ܘܠܥܘܡܩܐ . ܠܥܠ ܡ̇ܢ ܒܒܪܝܬܐ . ܠܬܚܬ
Ath:Inc X 4ܘܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܢ
Ath:Inc ܬ̇ܗܪ . ܕܡܓܚ̇ܟܝܢ ܡ̇ܢ ܒܠܐ ܡܨܛܕܝܢܝܬܐ̈ .
Ath:Inc ܕܝܢ ܗܘܬ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ
Ath:Inc . ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܢܚܘܢ .
Ath:Inc XX ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ
Ath:Inc ܗܘܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Ath:Inc ܕܚܐ̇ܫܝܢ . ܕܡܚܘܝܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܒܠܚܘܕ
Ath:Inc ¹ X ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܘ