simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠ ܥܒܕܘܗ݅ܝ ܡ̇ܢ . Xܒܢܝܘܕܘܗdd :
SynWestSyr . ܐܘ̇ ܒܬܘܩܢܐ ܡ̇ܢ . ܕܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ
Tim1:DisputCalMahdi . ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܡ̇ܢ 10ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܡܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܠܘ ܚܕܐ ܡ̇ܢ 18ܢܩܒܐܝܬ : ܚܕ
JacSer:Epist ܂ ܐ ܟ ܡ̇ܢ 31ܕܚ̇ܪܐ ܐܢܐ ܒܛܒܬܗ2ܝ̈
Tim1:DisputCalMahdi 21 , 12ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ 36ܙܟܝܐ ܐܡ̣ܪ .
Tim1:Epist ܆ ܕܠܘ ܠܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ 39ܕܒܟܝܢܐ . ܠܐܢܫܘܬܗ
Chrys:ComJohn1 ܝܗ̣ܒ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ XX110ܝ ܕXܝܗܝܡܢ ܒܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܦܓܪܢܝܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ Xܝ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܡܠܐ̈
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ 0ܝ ܕܐܡܬܝ
ChronMin ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
IšoMerv:ComPs . ܥܠ ܥܘܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܪܥ
SevAnt:CathHom ܡܬܕܡ̇ܪ : ܟܣܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܆ ܝܬܝܪ ܡܪܢܐܝܬ
Tim1:Epist · ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܆ ܪܘܚܐ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist · X ·ܝ ܡ̇ܢ ܐ ܟ ܥܒܕܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܕܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܐ̣ܣܝܡ ܪܫܐ ¹ܕܒܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܟܕ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܓܥܛܬ ܙܪܥܐ̈ ܘܢܨܒܬܐ̈
SevAnt:madHym . ܟܕ ܠܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̣ܒܫ̣ ܐܝܟ ܚ
HistChurchEast ܘܐܠܢܝܐ̈ . ܘܪܘܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܘܟܝܬ ܦܪܢܓܝܐ̈ .
SevAnt:CathHom ܗܢܐ : ܕܒܡܐܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܘܟܡܐ̈ ܡܘ̇ܐ ܐܢܬ