simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem X 105ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ
AntiTriThWrit ܟܕ ܡܘܕܝܢܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܐܘ
Chron1234 ܕܝܠܢܝܐ ܂ 0ܘܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܠܬܝܢ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ
Tim1:DisputCalMahdi 21 , 12ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ 36ܙܟܝܐ ܐܡ̣ܪ .
Tim1:DisputCalMahdi 21 , 14ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܙܟܝܐ ܐܡ̣ܪ .
Tim1:DisputCalMahdi 9 , 21ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ .
Tim1:Epist 6 , 45ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܓܒ̣ܠ ܠܐܕܡ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ : XXܩXX ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ⁸ ܠܒܪܢܫܐ
IšoMerv:ComPs ܚܠܦ X Xܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ⁴ܕܡܗܠܟܐ . ܘܡܢ
Tim1:Epist X ܝX · ܡ̇ܢ ܕܒܣܪܐ ܕܡܠܬܐ ܃
Tim1:Epist · X ·ܝ ܡ̇ܢ ܐ ܟ ܥܒܕܐ
SevAnt:CathHom ܡ̣ܣܒܪ . ¹ܫܠܝܚܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠܬܢ ܕܝܠܢ
SevAnt:CathHom ܠܗܐ . ¹⁵ܢܚ̣ܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ
BarKoni:Schol ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܒܕܗܒܐ ܕܒܓܘܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܘܒ ܢܨܗܐ ܃ ܡ̇ܢ ܕ ܢ ܕܢܫܬܐ
SophrJer:epArcadCyp ܗܘܐ ܘܐܩ̣ܦ ܆ ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܙܕܩܐܝܬ ܢܬܩ̇ܪܒ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܐ ܇ ܐXܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܒ̇ܩ ܠܐܝܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܘܕܐ ܆ ܐ̇ܬܚܫܚܬ ܡ̇ܢ ܒܡܫܪܬܚܘܬܐ ܘܒܐܣܟܡܐ ܗ̇ܘ
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܐܬ ܐ̣ܡܪ ܡ̇ܢ ܠܥܠ ܃ ܘܙܥܘܪܐ̈