simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܐܠܗܝܐ̈ ܐܬܡܠܠܝ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܓܝܪ ܕܠܐ
Eph:memHom ܪܡܝܐ ܒܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܪܩ ܡܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܥܘܕܪܢܐ ܕܬܘܩܢܗ . ܡ̇ܢ ܡܠܠ ܐܝܟ ܗܢ
Sahd:BookPerf ܚ̇ܙܐ ܠܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܡܢ ܐܠܗܐ
Nars:memCreat ܝܪܚܐ ܠܥܠܝܡܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܪܡܐ ܒܗ̇ ܒܫܬܝܩܘܬܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ XX 1X0ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܗܘ̇ ܕܡܫܠܚ 22ܠܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܨܡܚܗ ܘܡ̣ܢ
Tim1:Epist 4 , 24ܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܗܐ ܕܝܢ 29ܡܕܢܚ ܡ̇ܢ ܠܫXܗ ܥܠ ܛܒܐ̈
Tim1:Epist |T 155b|ܥܠ 37ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬܐ :
Nars:memCreat ܒܦܣܬܐ ܕܐܝܕܗ 450ܐܘܗ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܐ ܗ̣ܘܐ
Tim1:Epist 3 , 67ܘܡܪܐ ܡ̇ܢ ܚܬܝܬܐܝܬ . |X1Xb|ܥܒ̣ܕܐ
Tim1:DisputCalMahdi 79ܚܢܢ ܕܝܢ 9ܫܒܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ : ܗܘ̇
ThdrMops:ComPs . . ]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܠܐ ܠܡܦܫ ܡܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܕܠܟܒ̣ܕܐ X ܡ̇ܢ ܥܡ ܡܪܐ ܡܫܘܐ
SevAnt:CathHom . XXX XX ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܒܛܝܠܐ̈ ܥ̇ܒܕܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ : XXX ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ XX ܦܘܩܕܢܗ
Eph:memHom ܬܡܢ ¹⁷ XXX ܡ̇ܢ ¹⁸ܕܡܟܐ ܠܐ ܫ̇ܡܥ
BarEbr:CandSanc . ܐܢܬ Xܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ²⁶⁵ܐܘX ܒܪܢܫܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܦܢ ܕܢܬܚܘܐ ³ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܫ̇ܘܐ ܠܗܕܐ