simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܢܐܦܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ X ܣ]ܘܐܪܘܣ