simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣ̇ܒ ܢܐܙܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܘ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܬܒܪ ܠܠܘܚܐ̈ ܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܘܓܗ ܡܝܟܐܝܠ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܩ̣̇ܒ̤ܠ 3ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܛܟܣܐ ܓܒܪܝܠ ܆ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܩܝܠܐ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܢܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܒܪܝܠ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܕܝܬܩܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒܒܝܡ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܦܣܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܕܫ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܨܥܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܘܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܩܪܝܒܐ ܡܐܬܝܬܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܠܫܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܬܝܩܬܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܢ̇ܘܢ ܝܬܝܪ ܡܦܣܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܪܘܚܩܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܩܬܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܝܟܐܝܠ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡܐ ܗܕܐ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܬܩܕܫܘ ܒܥܡܠܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܪܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܘܒܪܐ ܚܕܬܐ ܕܒܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܦܬܓܡܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗ̇ ܠܟܗܢܘܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܘܡܝܐ ܕܡܪܢ ܐܝܬܝܗ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܒܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܡܩܛܪܓ ܠܟܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܬܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂