simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit 7ܥܕܡܐ ܠܬܪܘܢܘܣ ܐܠܗܝܬܐ ܥܐ̇ܠܝܢ ܂ ܗܘܦܕܝܩܢܐ̈ ܥܕܡܐ ܡ̇ܢ ܛܟܣܐ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܡܕܒܪ ܂ ܗܟܢܐ ܘܗܫܐ ܪܫ̣ܡ ܂ ܡܫܡܫܢܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܒܫܦܝܪܘܬ - ܂ ܒܥܣܝ̇ ܝܢ X X - ܂ XX Xܬܣܝ ܝܙ ܢܘܣܐ̈ ܝXܝ ܝ̇ ܡ̇ܢ ܂ ܘܙܩ̇ܬ 3ܠܢܟܝܢܐ̈ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܝܢܐ ܡܥܕX ܠܡܥܒܕ ܂ ܒܫܘܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܡܫܓܢܝ ܗ̣ܘ ܡܢܢ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܩ̣ܡ ܗ̣ܘ ܩܕܡܝܢ ܝ ܒܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܘܩ̣ܡ ܂ ܗܟܢܐ ܘܚܢܢ ܢܫܒܘܩ ܠܥܡܕܢ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܬܐܘܡܐ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܫ̣ܡܥܘ ܂ X ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܘܚܒܪܗ ܂ ܠܫܘܪܪܗ̇ Xܩܝ̇ܡܬܐ ܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܩܕܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܛܠ ܕܗ̤ܘ ܡܪܢ ܐܠܦܗ̇ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܂ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܪܗܛܪܐܝܬ ܦ̣ܣܩ ܕܬܗܘܐ ܫܘܪܝ ܬܫܡܫܬܢ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗ̣ܘ ܕܚܫܐ ܂ ܡܫܝܚܐ ܗܐ ܚܐ̇ܫ ܂ ܢܚܫ ܥܡܗ ܂ ܒ̇ܥܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܢ ܂ ܢܩܘܡ 0ܟܠܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܂ ܒܚܫܐ ܘܒܚܦܝܛܘܬ ܐ ܂ ܒܚܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܟܝܢܐ ܡܫܘܕܥ ܂ ܐܡ̇ܪܢܐ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܗܢ̇ܘܢ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗܘܢ ܡܪܝܐ ܩܪ ܬܟ ܂ ܩܕܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܬܒܘ ܘܫܠܘ ܂ ܒܡܨܥܝܬ ܐ ܫܠܘ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܂ ܢܩܘܡ ܡ̇ܢ ܃ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܕܕܢ̣ܚ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܡܫܡܥ ܂ ܒܩܕܡܝܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܢܨܚܘ ܒܕܪܐ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܠܦܘܬ ܡ̇ܢ ܠܪܚܡܐ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܓܪ ܂ ܫܐ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܆ ܠܙܕܝܩܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܙܙ ܂ ܘܪܒܬ ܫܒܝܚ ܘܦܐܐ ܂ ܡ̇ܢ ܫܠ̇ܡܝܢ ܡܦܫܩܢܐ̈ ܕܡܛ̇ܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܠܢ̈ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܕܐܢܝܚܢܢ ܠܕܘܒܪܗ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܃ ܕܥܡ ܢܝܚܬܐ ܕܕܘܒܪܗ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܫܪܝܢܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܕܚܙ̇ܝܬ ܠܡܪܝܐ ܝܬ̇ܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ ܆ ܘܣܪܦܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܝX ܪܘܚܢܐ̈ ܃ ܐܫܥܝܐ ܐܡ̇ܪܢܐ ܘܕܢܝܐܝܠ ܂ ܐܫܥܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܥܬܝܩܬ ܐ ܪܙܙܬ̤ ܥܕܬ ܐ ܃ ܘܡ̣ܢ 3ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܀ ܡܬܐܡܪܐ ܥܘܢܬܐ ܗܕܐ ܂ ܡܛܠ- ܬܪܬܝܢ̈ ܃ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܡܛܠ ܙܟܪܝܐ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܢ̣ܚ ܢܘܗܪܗ ܡ̇ܢ ܠܗܢܐ ܂ ܦܩ̣ܕ ܕܢܫܬܩܘܢ ܂ ܒܪܡ ܠܐ ܬܬܒܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܫܠܘ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܆ ܕܢܬܥܗܕ ܘܢܫܐܠ ܕܒܗܢܐ ܝ ܝܘܡܐ ܐܬܩܛܠܘ ܂ ܘܢܬܠܒܒ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܕܢܥܒܕ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܒܥܪܘܒܬܐ ܕܒܬܪ ܚܫܐ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܆ ܝX ܕܟܗܢܐ ܩ̣ܪܝܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܒ ܂ ܐܚܪܬ ܐ ܪܢ̈ ܃ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܂ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܝܩܪܗ̇ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܠܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܘܣܒܝܣ ܆ ܟܕ ܡ̣ܢ ܬܗܠܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܒܙܚܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܥܕ ܡ̇ܢ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܝ ܪܘܚܐ ܐܬܝܗܒܬ̤ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܂ ܠܩܕܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܟ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܂ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܢܓ̇ܕܐ ܪܚܡܐ̈ ܂ ܗܢ̇ܘ ܡ̇ܢ ܘܡܢܐ ܥܡ ܩܘܡܐ ܕܚܫܐ ܘܚܦܝܛܘܬ ܐ ܂ ܢܒܥܐ ܡ̇ܢ ܘܢܐܡܪ ܂ ܝܒܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܟ ܕܠܥܒܕܐ ܒܚܙܬܐ ܫܓܝܫܬܐ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܘܡܠܐ̈ ܙܥܝܦܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܝܫܐ ܕܣܥܘܪܘܬܗܘܢ ܗܟܢܐ ܚܘܝ ܨܐܕܝܗܘܢ ܡܠܐܟܐ ܂ ܟܕ ܠܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܟ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܃ ܣ̇ܓܕ ܘܡܫܠX ܕܪܓܐ̈ ܕܪܥܝܘܬܗ ܂ ܘܛܥܝܢ ܡ̇ܢ ܡܕܒܚܐ ܃ ܘܗܢ̇ܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܚܕܪܘܗܝ̈ ܂ ܝܝ ܘܟܐܢܐܝܬ ܗ̇ܘ