simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܕܡܫܬܒܗܪ ܠܡ ܇ ܒܡܪܝܐ ܢܫܬܒܗܪX . ܬܡܝܗ ܗܘ ܫܘܒܗܪܐ ܗܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܇ ܘܢܬܡܠܐ ܚܕܘܬܐ . ܘܢܬܬܪܝܡ ܠܒܢ ܒܐܠܗܐ ܡܐ ܕܝܕܥܢ ܗܠܝܢ .
IsaacNin:memColl ܕܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܇ ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܒܝܕ ܐܪܙܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܠܘܬܗ· ܐܝܟ ܥܘܩܒܐ ܕܐܪܙܝ̈ ܟܝܢܗ . X4 17ܟܝܢܐ
IsaacNin:memColl ܕܒܗ ܒܥܒ̇ܕܐ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܟܕܘ ܘܒܐܝ . Xܝ̇ܗܘܢ ܣܝܡ ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܦܝܣܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܘܒ̇ܥܝܢ ܚܘܣܝܐ ܐܦ ܥܠ ܡܝ̇ܬܐ ܀ 20ܘܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܣܬܒܠܝܢ ܇ ܢܩܝܦ ܗܘ ܠܗܘܢ ܠܘܒܒܐ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕ̇ܢܚ ܒܐܢܫ ܀ 26ܠܢܣܝܘܢܐ̈
IsaacNin:memColl ܠܐ ܠܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗܠܝܢ ܕܪܘܚ ܢܬܒ̇ܣܡ· ܟܕ ܡ̇ܢ ܇ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܪܘܚܐX ܕܢܣܒ ⁷⁹ܠܐ ܡܫܟܚ . 30ܠܦܘܠܘܣ
IsaacNin:memColl ܟܕ ܚܛܝܐ ܗܘ ܒܥܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܇ ܡܚܕܐ ܙܕܝܩܐ ܠܗ ܢܩܪܐ ܇ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܗܢܘ ܨܒܝܢܗ· ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܒܟܠ ܥܠܠܢ̈ ܢܫܒܘܩ . 34ܕܠܗܢܐ
IsaacNin:memColl ܕܒܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܪܓܗ ܘܥܢܝܢܗ ܠܠܝ ܐܝܡܡ ܇ ܘܡܢ ܚܪܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܇ ܕܠܢ ܠܣܢܝܐ̈ ܢܫܦܪ ܫܐܝܠܐܝܬ ܀ 39ܘܒܕܓܘܢ
IsaacNin:memColl ܕܥܢܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ]ܗܢܘܢ ¹¹[ܕܝܢ ܇ ܠܡܦܗܝܘ ܒܢܦܫܐ X5 ܡ̇ܢ ܇ Xܘܚܫܐ ܘܡܘܟܟܐ ⁸ܘܗܪ ܓܐ⁹ ܕܒܡܝܬܪܬܐ ܀ ¹̈⁰ 3ܙܢܘܗܝ̈
IsaacNin:memColl ܕܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܇ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܬܝܗܒܘ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ܢܦܫܢ . ܘܠܚܕܘܬܐ ܕܒܗܕܐ ܇ ܡܢܘ ܢܣܦܩ ܀ 4ܗܠܝܢ
IsaacNin:memColl ܕܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܫܬܟܚ ܇ ܥ̇ܢܐ ܗܘܢܐ ܒܟܠܙܒܢ . ܕܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܥܠ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܫܐܠܘ ³¹ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡܬܝܗܒܐ ܠܟܘܢXX ܀ 51ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܫ̇ܘܚܐ ܚܕܘܬܗ ܇ ܗܢܐ ܚܕܘܬܗ ܚܕܘܬܐ ܗܝ ܕܚܠܦ ܓܘܐ ܡ̇ܢ ܥܘܬܪܐ ܗܘ ܝ X35ܘܥܘܬܪܗ ܕܝܠܢ ܗܘ ܪܚܡܐ̈ ܘܚܘܒܐ ܘܛܒܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܠܦܘܬ ܨܒܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ ܇ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕ ܐܪܙܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܠܝܝ ܟܠ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܪܚܝܡܝ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܒܕ ܐXܟ
IsaacNin:memColl ܕܗܕܐ ܡܚ̇ܘܐ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܘܗܒܬܐ ܡ̇ܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܇ ܕܐܝܟ⁶² ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬX . ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܒܗܘܢ ܚ̇ܐܪ . ܕܐܝܠܝܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܩ̇ܝܡܝܢ ܥܠ ܐܝܢܐ ܕܒܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܡܚܫܘܠܐ̈ ܪܡܬܬܥܝܪܝܢ ܡܦ̇ܪܓܠ ܕܢܣ̇ܝܒܪ ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܢܬܠ ܐܝܠܝܢ ܝ17 ܕܝ̇ܕܥ ܕܐ̇ܠܨܐ ܕܢܬܠ ܇ ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܐܠܗܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܇ ܕܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ ܣܥܘܪ ܨܐܕܝ ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܐܪܙܐ̈ ܕܒܥܕܬܐ ܀ ܡ̇ܢ ܠܐܪܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܇ ܘܠܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ ܪܡܙܐ ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ¹⁰ܕܡܦ̇ܣ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܕܐܝܢܘ ܇ ܡܚ̇ܘܐ ܓܝܪ ܕܪܚ̇ܡ ܡ̇ܢ ܇ ܒܕ ܗܘ ܡ̇ܠܦ ܠܢ ܕܢܩ̇ܪܒ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܫܘܒܩܢܐX ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܛ̇ܥܐ ܠܗܝܢ ܐܘ ܒ̇ܣܐ ܇ Xܐܡܝܢܐܝܬ X-- ³ܠܗܢܝܢ̈̈̈ X-- ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܢܬܠ ܐܝܠܝܢ ܝ17 ܕܝ̇ܕܥ ܕܐ̇ܠܨܐ ܕܢܬܠ ܇ ܐܘ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܡܢܚ ܒܗܘܢ ܪܝܫܐܝܬ76X ¹⁷ Xܡܪܐ ܟܠ ¹⁸ܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܣܝܡܝܢ ܕܥܕܬܐ ܇ ܘܥܡ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܠܗܝ̇ܐ ܡܚ̇ܠܛܝܢ· ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܥܬܝܕ ܇ mܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܕ̇ܝܢܐ ܘܠܘ ܟܐܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܇ ܘܒܓܙܪ ܕܝܢܗܘܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܡܬܚ̇ܫܚܐ . ܒܕ ܒܥܠܡܐ