simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist 1ܕܢ̣ܨܒܐ ܐܢܫ ܠܡܐܡܪ ܐܝܬܝܢ ܂ ܘܥܠܝܟܘܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܐܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܪܒܝ̈ ܒܬܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܝܨܘܦܐ̈ ܂ ܐܘ
IšoAdiab:Epist Xܪܛܝܩܐ̈ ܂ ܒܣܘܓܐܐ ܕܝܢ ܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܘܡܘܕܝܝ̈ ܫܦܝܪ ܂ ·· ܡ̇ܢ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܃ ܒܟܠ ܂ ܝ ܂ Xܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܒܡܕܡ
IšoAdiab:Epist ܂ XX ܂ ܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܃ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܕܘܒܪܐ̈ ܂ ܝܘܠܦܢܐ ܂ ܡ̇ܢ ܃ ܡܬܪܟܒ ܝX ܐܣܛܘܟܣܢܐܝܬ ܓܘܫXܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܃ ܕܒܫܡܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܥܠ ܕܒܟܠܗ ܫܘܒܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܬܓܡܪܘ ܒܐܓܘܢܐ̈ ܕܙܪ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܒܫܪܪܐ ܘܐܦ ܕܘܝܐ̈ ܂ ܛܘܒܢܐ̈
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܘ ܣܓܝ ܗܕܐ ܥܕܠܝܐ̈ ܗܕܝܘܛܐ̈ ܒܦܪܘܛܣܝܣ ܡ̇ܢ ܂ ܘܢܐܪܘܥ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܥܨܝܢܐ ܂ ܘܐܦܢ ܡ̣ܢ ܥܨܝܢܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܕܠܗܝܡܢܘܬܟ ܫܦܝܬܐ ܝܝ ܒܣܘܓܐܬ ܦܐܪܐ̈ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܡ̇ܢ ܠܡܬܦܢܝܘ ܒܨܠܘܬ ܐ ܠܬܪܝܢ ܒܚܕ ܢܝܫܐ ܕܣܢܝܩܘܬ ܐ ܂ ܠܝ
IšoAdiab:Epist ܃ ܗܘ ܗܘ̇ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܐܦ ܗܫܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕ ܡ̇ܢ ܠܗ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܛܝܒܬ ܐ ܒܟܠ ܥܒܕ̈ ܢ ܛܒܝܢ̈ ܂ ܘܒܩܢܘܡܗ
IšoAdiab:Epist ܃ ܗܢ̇ܘ ܕ ܢ ܠܡܐܝܢܘܬܐ ܕܣܘܓܦܢܐ̈ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܝܐ ܚܫܚܬܐ ܕܫܠܡܘܬܐ ܬ̇ܒܥ ܂ ܂ · ܂ ܙ ܐܠܐ 1ܠܗܝ̇
IšoAdiab:Epist ܃ ܡܚܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܦܓܪܐ ܥ̇ܬܕ ܠܟ ܂ ܘܕܡܛܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܥܙܝܙܬܐ ܥܬܕܬ ܠܟ ܂ ܘܫܡ̇ܥܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܃ ܕܐܦ ܟܘܪܗܢܐ ܕܓܕܫ
IšoAdiab:Epist ܃ ܪܕܦ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܡ̇ܝܬܐ ܚܠܦ ܗܕܐ ܃ ܟܠ ܛܘܒܐ ܡܬܝܩܪܢܐ ܡ̇ܢ ܢܬܢܩܦ ܆ ܐܣܟܡܐ ܕܐܝܩܪܐ · X · X ܡܫܟܚ ܠܡܩܢܝܘ ܂ ܘܠܫܝܛܘܬܐ
IšoAdiab:Epist ܆ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ̈ ܐܢܐ ܃ ܐܬܒܨܪܬ̤ ܗ ܡܢܘܬܗ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܝ ܘܪܚܡܬܐ ܕܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܂ ܡ̣ܢ ܐܒܐ
IšoAdiab:Epist ܐܘ ܪܚ̇ܡ ܚܟܡܬܐ ܃ ܪܚܡܬܐ ܕܛܒܬܐ 1ܐܦܗܝܬܟ ܇ ܕܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܠܢܦܫܝ ܚܠܫܬܐ ܃ ܐܦܣܘܢܝܬܐ̈ X ܝ ܝ · ܕܫܘܒܚܐ ܕܓܠܐ ܂ ܐܠܐ ܠܟ
IšoAdiab:Epist ܐܘܙܦܬ̇ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܦܪ ܘܫܦܝܪ ܡ̇ܕܝܢ ܓܕܫ ܠܟ ܃ ܐܢ ܗܘ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܂ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܛܒܐ̈ ܕܚܘܒܠܐ̈ ܐܘܣ̣ܦܬ ܕܝܢ ܆ ܕܠܗܢܐ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܕܒܚܫܐ̣ ܟܕܘ ܗܠܝܢ ܂ ܠܟ ܕܝܢ ܐܘ ܂ ܝ ܂ ·ܥܙ ܙܐܝܬ ܠܪܫܝܢܗ ܡ̇ܢ ܐ ܢ ܐܨܦ ܠܦܝܣܐ ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܟܠܢ ܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ ܂ ܠܐ ܠܟ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ
IšoAdiab:Epist ܐܝܬ ܗܘܐ ܨܐܕܝܢ ܡܠܘܐܐ ܪܚܡܢܐ ܃ ܘܠܗܢܐ ܐܢܬ ܐܚܒܬ ܂ ܠܘ ܠܝ ܡ̇ܢ ܡܢܟ ܚܝܒ ܐܢܬ ܠܡܚܒܘ ܇ ܟܕ ܠܐ ܠܓܡܪ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܪܥܢܘܬܐ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܝ-· ܟܐܦܐ ܕܬܘܩܠܬܐ ܘܐܒܢܐ ܕܟܫܠܐ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܝܫܝܢ ܐ ܟ ܣܡܝܐ̈ ܘܗܘ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܃ ܠܛܥ ܐ
IšoAdiab:Epist ܐܦ ܗܕܐ ܕܗܫܐ ܃ ܗܟܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܆ ܘܠܡ̇ܢ ܡ̇ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܦܪܘܣ ܆ ܐܢ ܬܓܕܫ ܠܐܪܙܐ ܥܠ ܛܠܠܗ ܕܗܛܛܐ 0 ܠܡܣܬܢܩܘ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܐܦ ܗܕܐ ܬܗܢܐ ܠܟ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܗܢܬ ܂ ܕܝܠܟ ܬܗܘܐ ܛܒܬܐ ܡ̇ܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܡ̣ܢ ܣܕܪܐ ܙܗܝܪܐ ܕܚܝܠܘܬܗ̈ ܕ̣ܡܪܝܐ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܐܪܘܥ ܩܢܛܐ ܕܡ̣ܢ ܡܒܣܝܢܘܬܐ ܡܣܪܕ ܗܘ̣ܐ ܂ ܕܐܪܘܥ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܦܓ̇ܥܬ ܣܘܓܐܐ ܚ̇ܫܬ ܠܚܕܘܬ ܐ ܡ̣ܢ ܙܢܐ ܆ 0 ܕܫܘܟܢܟ ܂ ܘܕܠܐ