simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܘܥܨܝܢܐ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܃ ܘܓܘܕܦܐ ܘܡܣܡ ܒܪܥܢܐ ܒܝܫܐ ܃ ܡ̇ܢ ܩܢܐ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܒܣܪܢܐ̈ ܂ ܕܡܢ ܕܒܚܡܬܐ 0ܝ
IšoAdiab:Epist ܃ ܗܢ̇ܘ ܕ ܢ ܠܡܐܝܢܘܬܐ ܕܣܘܓܦܢܐ̈ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܝܐ ܚܫܚܬܐ ܕܫܠܡܘܬܐ ܬ̇ܒܥ ܂ ܂ · ܂ ܙ ܐܠܐ 1ܠܗܝ̇
IšoAdiab:Epist ܡܛܠܬܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܂ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܗ̣ܢܘܢ ܝ̇ܕܥܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܢܪܗܛܘܢ ܠܘܬܗ ܂ Xܢܗܘܢ
IšoAdiab:Epist ܒܝܫܐܝܬ ܥܒ̣ܕܬ ܕܕܠܐ ܒܙ̣ܕܩܐ ܐܚ̣ܒܬ ܂ ܒܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܒܨܝܪܘܬܢ ܚܒܬ ܃ ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܠܘܐܐ ܡܬܪܚܡܢܐ ܃ ܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܢܩܕܫ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܡܚܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܡ̇ܢ ܠܐ ܢܡܠܘܓ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ ܦܘܡܐ X ܡܕܗܒܐ ܃ ܘܠܫܢܐ ܢܨܝܚܐ ܕܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܢܓܥܨ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܝ ܠܟܠܢܫ ܃ ܕܙܟܘܬܗܘ ܢ ܡ̇ܢ ܕ ܢ ܐܦ ܗܕܐ ܗܝ ܚܪܬܐ ܕܣܒܪܗܘ ܒܓܠܝܢܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܒܫܬܩܐ ܕܢܝܚܐ ܡܘܒܠ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܐܘܠܨܢܐ ܡܝܬܐ ܂ ܘܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܐ ܝܠܕܐ ܕܡ̣ܢ ܐ ܘܟܒܪ ܐܦ ܡܝܬܪ ܒܡܕܡ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܝܠܕܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܝ-· ܟܐܦܐ ܕܬܘܩܠܬܐ ܘܐܒܢܐ ܕܟܫܠܐ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܝܫܝܢ ܐ ܟ ܣܡܝܐ̈ ܘܗܘ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܃ ܠܛܥ ܐ
IšoAdiab:Epist ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܪܬܕܘܟܣܘܣ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܡܐ ܕܝܢ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܪܛܝܩܐ ܡ̇ܢ ܕܪܫܝ ܂ ܘܐܦ ܂ X ܂ ܝ ܙܒܢܐ ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܨܠܚ ܠܗ ܂ ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ
IšoAdiab:Epist ܆ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ̈ ܐܢܐ ܃ ܐܬܒܨܪܬ̤ ܗ ܡܢܘܬܗ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܝ ܘܪܚܡܬܐ ܕܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܂ ܡ̣ܢ ܐܒܐ
IšoAdiab:Epist 1ܕܢ̣ܨܒܐ ܐܢܫ ܠܡܐܡܪ ܐܝܬܝܢ ܂ ܘܥܠܝܟܘܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܐܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܪܒܝ̈ ܒܬܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܝܨܘܦܐ̈ ܂ ܐܘ
IšoAdiab:Epist ܠܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܘܫܦܝܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܬܝܕܥ ܃ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܝ̇ܕܘܥܘܗܝ̈ ܡܬܡܠܠ ܃ ܐܠܐ ܐܚܪܢܐܝܬ
IšoAdiab:Epist ܕܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܝܬ ܟܐܡܬ ܃ ܕܐܦܠܐ ܕܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܬܝܒܬܟ ܆ ܐܬܡܨܐ ܡ̇ܢ ܕܒܟܬܝܒܬܐ ܂ ܘܗܝ̣ ܗܕܐ ܃ ܕܠܐ ܫܡ ܘܕܠܐ ܫܘܘܕ ܕ ܠܟ ܂ ܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܕܐܦ ܚܐܦܐ ܫܘܠܛܢܝܐ ܢܬܦܢܝ ܥܪܝܨܐܝܬ ܠܐܘܪܚܐ ܕܐܢܢܩܐ ܆ ܡ̇ܢ ܃ ܫܩܝܠ ܐܬ ܨܦܬܐ ܕܚܠܫܘܬܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܘܠܟܐ ܃ ܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܕܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܕܗܘܠܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡܪܦܐ ܐܢܐ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܂ ܠܬܢܝܐ ܕ ܢ ܕܬܒܥܬܐ̈ ܕܒܬܪ ܗܕܐ ܃ ܂ ܝX ܂ ܙ ܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܕܐܕܥ ܐܦܢ ܟܣܝܐܝܬ ܙܛܐܡܐ̈ ܕܐܫܬܟܚܘ ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܓܠ ܂ ܡ̇ܢ ܫܘܡܠܝܐ ܘܠܐ ܢܫܬܟܚ ܕܣܟܠ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܢܐ ܂ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ
IšoAdiab:Epist ܣܦܩܐܝܬ ܆ ܐܘ̇ܬܪܬ ܕܝܢ ܝ ܘܠܐ ܡܕܡ̣ ܂ ܐܬܚܙܝܬ̤ ܠܝ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܠܕܝܠܢ ܐܠܦ ܃ ܕܢܚ̣ܛܘܦ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܂ ܘܟܕ ܐܦܝܣܬܗ
IšoAdiab:Epist ܘܛܒ ܟܚܝܕ ܂ ܒܥܘܡܪܐ ܕܝܢ ܘܛܒ ܟܢܝܟ ܂ ܒܨܘܡܐ ܝ ܕܝܢ ܘܛܒ ܡ̇ܢ ܕܚܠܝܨܘܬܗܘܢ ܒܥܠܡܐ ܒܟܠܗ ܫܘܡܠܝܐ ܡܝܬܪܐ ܂ ܒܐܣܟܡܐ
IšoAdiab:Epist ܥܕܡܐ ܠܐܢܩܐ ܕܨܪܝܟܘܬܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܣܗܕܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܂ ܐܦ ܡܢܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܂ ܒܗܕܐ
IšoAdiab:Epist ܥܕܡܐ ܠܦܫܝܛܘܬܐ ܒܥܬܐ ܂ ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܦܫܝܛܘܬ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܛܟܣܐ ܕܝܘܒܠܐ ܐܚܝܕܢ̈ ܂ ܒܗܝ̇