simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol - ܐܝܩܪܐ ܙܕܩ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܗܡܢ 3ܫܡܝܛ ܠܒܐ ܃ ܡ̇ܢ ·ܝXܘܕܫܐ ܂ Xܝܝ ܢܝXܘܝܝܐ ·ܢܚ̇ܦܐ ܕܐܝܢܐ ܕܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ
BarKoni:Schol 12ܕܐܦ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܡܩܝܡܢܘܗܝ̈ ܡܬܩܪܒܝܢ ܂ 13ܘܬܘܒ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܕܗܝܢܘܬܐ 11ܕܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܘܒܝܕ ܝ· ܩܘܪܒܗ̣ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol 2ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܘܕܠܐ ܂ ܝܢܘܢ ܕܝXܬܚܬܪܝܢ ܝܘ̣ܘ X ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܐ ܗܘ ܂ ܘܠܐ 20ܐܣܬܟܠܘ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܥܠ
BarKoni:Schol X 1ܕܗܢ̣ܘܢ ܠܢܦܫܗܘܢ ܗܘܘ ܥܠܬܐ ܕܫܘܢܩܐ ܂ ܘܒXܢܝܢܫẌ ܡ̇ܢ ܢܫܟܚܘܢ ܠܡܬܕܢܝܘ ܂ ܡܫܬܢܩܝܢ ܓ̣ܝܪ ܙܕܩܐܝܬ ܐܝܟ̇
BarKoni:Schol ܐܝܟ 7ܕܠܐ ܢܘܩܪ ܂ ܝ ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܪܥܝܢܐ ܚܬܝܬܐ ܝܨܝܦܝܢܢܝ ܡ̇ܢ ܢܬܚܫܚ ܂ ܒܫܘܪܝܗܘܢ ܘܒܫܘܠܡܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܚܫܚܢ ܂ ܚܕܐ
BarKoni:Schol ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܡܫܟܢ ܛܒܬܐ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܒܗܬܬܗ ܕܣܛܢܐ ܃ ܕܩܛܪܓܗ ܠܐܠܗܐ ܘܥܫ̣ܩ ܠܙܕܝܩܐ ܂ ܠܐܠܗܐ
BarKoni:Schol ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܩܨܡܐ ܠܘܬ ܃ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܠܥܡ ܂ ܂ XX ܂ ܝ ܂ ܝ ܘܠܘܬ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟ
BarKoni:Schol ܐܣܠܝ ܡܛܠ ܙܢܘܗܝ̈ ܂ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܓܒܐ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܂ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܗܘܢ̣̈ ܂ 0 ܦܪܫ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܘܡܢ ܬܕܝܐ̈ ܂ ܘܠܗ̇ܘ
BarKoni:Schol ܐܬܟܢܝܬ ܂ ܐܝܟ ܕܕܡܝܐ ܕܝܢ 5ܐܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܫܡ ܛܘܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܢܝܐ ܂ ܐܘܪܫܠܡ ܕ ܢ X 1ܠܝܬ ܠܢ ܠܡܕܥ ܡܢ
BarKoni:Schol ܒܡܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬܗ ܂ ܘܡܕܥܐ ܒܠܒܐ ܂ ܘܚܘܫܒܐ ܝX ܡ̇ܢ ܂ ܗܘܢܐ ܂ ܘܡܕܥܐ ܂ ܘܡܚܫܒܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܂ ܘܗܘܢܐ
BarKoni:Schol ܓܝܪ ܕܥܬܝܕ ܗ̣ܘܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܠܡܠܦܘ ܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܃ ܕܫܒܬܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܂ ܐܦ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܝܣܪܝܠ ܕܒܒܣܪ ܂ ܝX ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐ̇ܙܠ̣ ܂ ܐܝܟܢ ܠܒܠܕ ܕܣܝܡܐ ܥܠ ܕܩܠܬ ܘܪܚܝܩܐ ܡܢ ܝܡܐ ܡ̇ܢ ܩܪܝܢ ܠܗ̇ ܐܘ ܛܪܣܘܣ ܂ ܘܠܗܠܝܢ ܒܝܡܐ ܪܒܐ ܘX ܪܕܐ ܠܗܝܢ
BarKoni:Schol ܕܐܝܬ ܚܝܘܬܐ̈ ܕܟܝܬܐ̈ ܘܛܡܐܬܐ̇̈ ܒܟܝܢܐ ܝ ܙܗ̇ܪ ܘܦܪܫ ܡ̇ܢ ܘܡܦܢܩܬܐ ܂ 1 XܢX XX XܝܠXܝX XXܘXܝܫ XܟܠXܝX ܂ ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐܠܗܐ ܩܛܠܗ ܐ̇ܡܪ ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܂ XXܝܝX X - ܂ ܘXܦ ܠܐ X - ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܪܝܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢܝ 1ܕܡܚܝܗܝ ܡܪܝܐ ܠܛܠܝܐ̣ ܂ ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐܢܐ ܙܢܝܬܐ ܐܝܬܝ ܘܒܪܝ ܒܪ ܝ ܓܘܪܐ ܂ ܝXܝܠܝXܘX ܢܘܘܒX ܡ̇ܢ ܚܛܝܝܢ̈ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܨܛܚܐ ܘܢܬܚܫܒ ܐܝܟ ܛܡܐܐ̈ ܃ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܗܝX 1ܒܫܪܪܐ ܂ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܡ ܫܪܟܐ ܡ̇ܢ ܂ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܥܠܘܗܝ 1ܕܐܠܝܐ ܐܡ̇ܪ- 1ܠܗ̇ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐܬܚܣܟܘ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܥܗܢܐ ܕܝܢ 12ܝܬܝܪܐܝܬ ܝ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܢܟܝܘ ܂ ܟܒܪ ܕܝܢ ܘܛܒ ܐܬܥܕܪܘ ܂ ܐܝܟ ܂ X ܂ ܝ ܂ ܝXܝ
BarKoni:Schol ܕܒܗ̇ ܠܐܠܗܐ ܡܛܢܝܢ ܂ ܠܘܦܢܐ̈ ܚܪܝܦܐ̈ ܘܩܠܝܠܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܠܘ ܒܪܓܠܐ̈ ܐܠܐ ܒܙܘܥܐ ܕܡܕܥܐ ܂ ܝ ܩܝܡܬܐ ܕܛܢܢܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܒܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܐܬܬ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ̣ ܂ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܡ̇ܢ ܠX ܢXܝܘܢ ܠX ܒXܢܝẌ ܘܠX ܝ- ܒXܢXܝẌ X ܂ ܢܘܚ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܒܗܠܝܢ3 ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܓܠܝܢܗ ܨܝܕ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܬܒܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ̣ ܂ ܚܕܐ 2ܐܝܟ