simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܒܗܠܝܢ3 ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܓܠܝܢܗ ܨܝܕ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܬܒܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ̣ ܂ ܚܕܐ 2ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝX ܐܫܟܚ ܕܢܛܪ ܢܦܫܗ ܂ ܒܝܬ 7ܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܫܘܙܒܬ ܐܢܘܢ ܙܕܝܩܘܬܗ ܕܝܠܗ ܂ ܬܘܒ ܘܕܢܝܐܝܠ ܂ 5ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܠܐ ܩܕܫܗ ܒܡܝܐ̈ ܕܡܨܘܬܐ ܠܐ ܐܥܠܗ ܐܝܟ ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܂ ܝ Xܠܠ XܢX ܠX Xܝܠ XܘܝܫX ܠXܪXܝX XXܘܠܟܢX ܂ ܠܘ 7ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܝܗܒ ܠܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢX ܙܘܥܐ ܝ· ܘܬܪܒܝܬܐ ܘܠܡܢܗܘܢ ܪܓܫܬܐ ܡ̇ܢ ܘܙܪܥܐ̈ ܘܐܝܠܢܐ̈ ܝ ܘܚܝܘܬܐ̈ ܘܦܪܚܬܐ̈ ܘܢܘܢܐ̈ ܂
BarKoni:Schol ܕܝܢ ܕܒܕܗܒܐ ܕܒܓܘܗ ܝܡ̇ܐ X ܚܐܒ ܂ ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܡ̇ܢ ܕܢܐܟܠܘܢܝ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܝ ܕܝܡ̇ܐ ܒܗܝܟܠܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܂
BarKoni:Schol ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܗܝX 1ܒܫܪܪܐ ܂ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܡ ܫܪܟܐ ܡ̇ܢ ܂ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܥܠܘܗܝ 1ܕܐܠܝܐ ܐܡ̇ܪ- 1ܠܗ̇ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܢܝܢܘܝܐ ܗܘܐ ܃ 17ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܒܗ̇ ܂ ]ܥܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܥܒܪܝܐ ܕܝܢ ܐܣܦܝܢܐ ܝ ܂ 1ܡܕܝܢܬܗ ܕܝܘܢܢ̇ ܂ [ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܝܡܝܢܐ ܩܫܝܐ ܡܢ ܣܡܠܐ ܂ ܐܓܘܪ ܝ ܒܪ ܝܩܝ̣ ܂ ܝܩܝ ܝ ܝܩܝܪX ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܂ ܗ̇ܝ ·ܝ ܂ ܝ ܕܒܫܡܐ ܕܝܡܝܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܥܠ 1ܩܫܝܘܬܗ̇ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܗ̣ܘ ܗܘ̣ܐ ܂ 5ܘܠܗ̇ ܠܩܒܘܬܐ ܫܩܠܘܗ̇ ܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐ̣ܡܪܘ ܕܒܠܚܘܕ ܐܝܟܐ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܝ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܗ̣ܘ ܝ ܝܗ̣ܒX ܠܚܡܐ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܂ ܐܘ ܡܢ ܡ̇ܢ ܂ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܝܢ ܐܘ ܡܪܢ̣ ܂ ܫܒ̣ܩ ܝ ܐܒܐ ܘܐܡ̣ܪ ܒܪܗ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܢܗ ܕܫܒܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܐܚܪܒ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܡܠܟܝܢ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܘܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܬܩܒܪ ܒܬܡܢܬܣܪܚ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܦܪܝܡ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܚܕ ܗܘ ܪܘܚܐ ܝܗܘܒܗܝܢ ܂ ܥܝܢܐ̈ ܕܡܠܐ ܗܘ̣ܐ ܓܘܫܡܗ 1ܥܠ ܡ̇ܢ ܘܥܬܝܩܬܐ ܠܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܂ ܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܕܒܓܝܓܠܐ̣̈ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܒܗ̇ ܠܐܠܗܐ ܡܛܢܝܢ ܂ ܠܘܦܢܐ̈ ܚܪܝܦܐ̈ ܘܩܠܝܠܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܠܘ ܒܪܓܠܐ̈ ܐܠܐ ܒܙܘܥܐ ܕܡܕܥܐ ܂ ܝ ܩܝܡܬܐ ܕܛܢܢܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܠܐ ܡܬܥܦܦܝܢ ܂ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܢܝܢܐ̣ ܂ ܡܢ ܥܦܝܦܘܬܗ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܚܕ ܕܗܘܝܢ ܡܐܐ ܘܢܡܫܝܢ ܂ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܦܓܪܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܗܠܝܢ X ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܂ ܢܦܫܐ ·X ܂ ܝ ܝ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܡ̣ܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܠܦܓܪܐ ܝܗܒܘܗ̇ ܂ ܘܐܝܬ ܕܠܢܦܫܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܢܝܢܐ ܕܫܒ̇ܥܐ̣ ܂ 0ܝ ܬܚܘܝܬܐ ܛܥܝܢ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܚܕܐ X 1ܡܢ ܐܬܘܬܐ̈ X0ܐܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܒܝܘܡ 11ܫܒܬܐ ܠܐ ܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܠܡܐܦܐ ܂ ܘܠܐ ܝܕܥܘ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܐܝܬ ܕܐܡ̣ܪܘ̣ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܒܫܒܬܐ ܡܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܗܢܘܢ ܢܟܪܝܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܩܪܗ̇ ܕܟܗܢܘܬܐ ܂ ܘܫܦܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܗܕܪܗ̇ ܂ ܂ ܂ · ܕܟܗܢܘܬܐܝ ܚܣܡܘ ܒܡܘܫܐ ܘܒܐܗܪܘܢ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܝܐ̈ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ 5ܒܡܕܒܪܐ ܡܢ ܬܘܪܥܬܗ̇ ܝ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܟܐܦܐ X ܩܕܡܝܬ ܐ ܬܪܥ ܝ ܡܘܫܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐܚܪܬܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗ ܝ ܫܘܡܢܗ ܘܕܗܝܢܘܬܗ · X ·ܝ ·Xܝ ܡ̇ܢ ܙܝܬܐ ܡܛܠ ܡܫܪܪܘܬܗܘܢ ܂ ܘܕܘܗܢܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟ